SAL8129, Act: V°155.2-R°156.1 (149 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°155.2-R°156.1  
Act
Date: 1459-01-08

Transcription

2019-10-29 by kristiaan magnus
It(em) [he(r)] gregorius roelandi prieste(r) als rector vanden outae(r) van/
sincte jans baptiste(n) ind(er) capelle(n) geheete(n) t(er) motte(n) inde p(ro)chie/
van g(ra)ve(n) gelege(n) renu(n)c(ians) p(ri)vilegiis univ(er)sitat(is) (et)c(etera) heeft uutgegeve(n)/
ende beki(n)t dat hij uutgegeve(n) heeft gielijse de vorste(re) de goede/
h(ier) ond(er) bescreve(n) den vorscr(even) outaer toebehore(n)de geleg(en) inde/
p(ro)chie van g(ra)ve(n) Inden yerste(n) vii dach(mael) lants in ii stucke(n) [gelege(n)] legge(n)/
tusschen ottenborch ende florivaul It(em) x dachmale lants lege ghe/
lege(n) oec in ii stucke(n) opt velt geheete(n) opden ca(n)neel gelik(er)wijs/
de vorscr(even) gielijs de vorscr(even) goede i jaer lanc voe(r)lede(n) gehoude(n)/
heeft Te houde(n) te hebben ende te wi(n)ne(n) va(n) half m(er)the/
neestcoemen(de) ene(n) t(er)mijn van viii jae(re)n lanc dure(n)de deen na/
dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)n bi(n)ne(n) voe(r) en(de)/
o(m)me ii(½) mudde(n) rox goet ende paiabel met wa(n)ne ende [m(et)] vede(re)n/
wiel bereit d(er) mate(n) van loeven(e) ende xii st(uvers) st(uvers) [stuv(er)s] alle jae(re)/
sincte andries misse [apostels] bij bevele ov(er)geve(n) ende (con)sente des vorscr(even)/
he(re)n gorijs te betale(n) daneele frix den vorscr(even) t(er)mijn dure(n)de/
q(u)[o]q(ue) ass(ecutu)[m] opde vurwerde(n) en(de) (con)dicie(n) hier ond(er) bescreve(n) Inde(n) iersten/
dat [de] vorscr(even) wi(n)ne jairlijx sijne(n) tijt dure(n)de de vorscr(even) lande wail/
en(de) loffelic wi(n)ne(n) en(de) werve(n) sall gelijc regenoete(n) bove(n) ende benede(n)/
ende de selve goede late(n) so tot sijne(n)af sijne(n) afsceyde(n) afsceide(n)ne/
gelijc d hi die gevonden heeft tot sijne(n) aencome(n)ne [m(air) sal] behoudelijc/
dat
die selve wi(n)ne va(n)den selve(n) goede(n) bi(n)ne(n) den vors(creven) sijne(n) t(er)mine/
tot sijne(n) scoonste(n) eens weel ende loflijc ix dachmale d(aer) aff ov(er)/
meste(n) sall It(em) oft die vorscr(even) h(er) gorijs voer duytgaen vande(n) getonste(n)/
vors(creven) aflivich wordde dat dan de vors(creven) wi(n)ne va(n)de(n) nae v(er)schine(n)de(n)/
/ pachte(n) ongehoude(n) sal sijn en(de) indien gevalle so heeft geloeft jan/
de tilhu wonen(de) terkene(n) den vors(creven) daneele frix wara(n)t te sine/
en(de) d(aer) voe(r) inne te stane dat hem nae de doot des vors(creven) h(er) gorijs/
elx jaers nae sijn doot den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde uutgereict ende/
betaelt sulle(n) worde(n) altijt sinte andriesdaghe ii(½) mudde(n) corens/
en(de) xii stuv(er)s d(er) mate(n) en(de) mu(n)ten vors(creven) en(de) d(aer) af heeft geloeft de/
vors(creven) h(er) gorijs den vors(creven) ja(n)ne de tilhu tot sijnd(er) manisse(n) wae(re)n?/
goede(n) erfgoede(n) oft goede(n) borge(n) d(aer) af te v(er)seke(re)n alsoe dat hem/
vast en(de) zek(er) sal sijn o(m)me vandes vors(creven) is onthave(n) te worden/
It(em) oft de vors(creven) gielijs den vors(creven) he(re)n gorise leve(n)de den vors(creven)/
daneele frix jaerlix niet en betaelde soe heeft geloeft de/
vors(creven) jan de tilhu d(aer) voe(r) inne te stane en(de) de pachte(n) de(n) selve(n)/
daneele te betale(n) telke(n) daghe en(de) t(er)mijne als die valle(n) en(de)/
v(er)schine(n) sulle(n) En(de) de vors(creven) gielijs de vorste(re) en(de) h(er) gorijs hebbe(n)/
geloeft de(n) vors(creven) ja(n)ne de tilhu va(n) die(n) inde(n) leve(n)ne des/
vors(creven) gielijs v(er)schine(n) de(n) pachte(n) scadeloes te houde(n) en(de) tontheffen/
En(de) de vors(creven) gielijs de win heeft voirt de(n) vors(creven) h(ere)n gorise/
geloeft scad(eloes) te houde(n) aen ja(n)ne de tilhu vors(creven) va(n) alle(n) pachte(n)/
die v(er)schine(n) sulle(n) inde(n) leve(n)ne h(ere)n gorijs vors(creven) die de selve jan/
de tilhu mids faute(n) va(n) betali(n)ge(n) des wi(n)ne(n) vors(creven) soude moete(n)/
betale(n) Behoud(elijc) oft de(n) selve wi(n)ne de pechti(n)ge ontginge/
dat hij dan va(n) dier tijt voert alse vande(n) nae v(er)schine(n)den pachte(n)/
ongehoude(n) sal sijn vand(er) gelufte(n) va(n) ontheffen vors(creven) cor(am) prijke(re)/
col(onia) ja(nua)[rii] viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-30 by kristiaan magnus