SAL8133, Act: R°11.1 (8 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°11.1  
Act
Date: 1462-07-07

Transcription

2019-09-25 by myriam bols
It(em) her arnt van rotsselair h(er) gheert vanden hove h(er) jan vanden/
dijke en(de) h(er) adriaen de gruyte(re) priest(er)s als meest(er)s vand(er) dist(ri)bucie(n)/
vande(n) capellane(n) der kercken van s(in)te peet(er)s te loven(e) in p(rese)nc(ia) der/
scepen(en) van loven(e) gestaen h(ier) ond(er) ghenoempt ghestaen hebbe(n) inde(n)/
name en(de) van weghen d(er) selv(er) dist(ri)bucie(n) mette(n) rechte wed(er)roepe(n) en(de)/
te nyeute ghedaen alsulke(n) p(ro)curacie(n) en(de) mechtich(eiden) als sij tande(re)n tijde(n)/
voir scepen(en) van lov(ene) h(er) hubrechte(n) vande(n) weerde prieste(r) o(m)me huer/
goede en(de) rinte(n) vand(er) distribucie(n) weghe(n) ontfanghe(n) en(de) ghemaect hebbe(n)/
hem voertaen verdragen(de) enich bewint oft ontfanck uut machte vand(er)/
selv(er) p(ro)curacie(n) meer aen te neme(n) van hue(re)n goede(n) voirs(creven) in e(n)nig(er) manie(re)n/
annichileren(de) en(de) van onweerde(n) houden(de) tgene des de selve gherevoceerde/
p(ro)cureur van nu voertaen zoude p(re)sume(re)n te doen oft te vorde(re)n in e(n)nig(er)/
manie(re)n cor(am) cok(eroul) ouderogghe julii vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus