SAL8133, Act: R°15.3-V°15.1 (15 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°15.3-V°15.1  
Act
Date: 1462-07-13

Transcription

2019-09-25 by myriam bols
It(em) henrick maes van thielt in teghew(or)dich(eit) der scepen(en) van loven(e)/
ghestaen heeft ghenome(n) ende bekent dat hij ghenome(n) heeft van/
janne den smet rintmeest(er) tcloest(er)s van vliederbeke inden name/
en(de) van weghen desselfs cloest(er)s dwynhoff den selve(n) cloeste(r) toebehoren(de)/
alsoet gheleghen es inde prochie van molenbeke mette(n) huysinghen/
en(de) hue(re)n toebehoirte(n) wynnen(de) lande beempden eussele(n) bosschen chijse(n)/
en(de) thiende(n) ghelijck tselve cloest(er) dat ald(aer) houden(de) sijn mach Te/
houden(e) te hebben(e) en(de) te wynnen(e) van half meerte dat was a(nn)[o] lxi[tich]/
lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jairen langk due(re)nde deen nae dand(er)/
zond(er) middel volghen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de) o(m)me twee/
mudden corens goet en(de) paiabel met wanne en(de) vloghele(n) wel bereyt/
lovensch(er) mate(n) alle jaire tsinte andriesmisse apostels te betalen(e)/
en(de) te vlied(er)beke te leve(re)n ende om viii rinssche gul(den) te weten xx/
stu(ver)s der mu(n)ten tsh(er)toghe(n) van bourg(oig)[ne(n)] (et)c(etera) voir elken rinsschen/
gul(den) gherekent alle jaire tsinte m(er)tensmisse te betalen(e) den voirs(creven)/
cloeste(r) oft hue(re)n rintmeest(er) bij tijde(n) sijnde aut alt(er)i den voirs(creven) t(er)mij(n)/
due(re)nde ende telken t(er)mijne alse vervolghde schout Met alsulker/
condicien dat de voirs(creven) wyn jairlix op sine(n) last betale(n) sal alle/
alsulken chijs ghedragen(de) omtrent viii stuv(er)s als tvoirs(creven) cloester/
uuten selve(n) goeden schuldich es It(em) sal de selve wyn alle de voirs(creven)/
lande wynne(n) en(de) werve(n) wel en(de) loflick ghelijck sine(n) reghenoeten/
bove(n) ende benede(n) en(de) die late(n) tsine(n) afscheyde(n) ghelijck hijse ghenome(n)/
heeft tsijne(n) aencomen(e) te weten(e) dbloexken acht(er) die schuere
//
gheleghen besaet met wint(er)coren It(em) de twee boender aen de/
strate te molenbeke stortte ende dande(re) iii boende(r) gheleghe(n) aen de/
selve strate brake Item en sal de wyn gheen bossche(n) moghen/
houden oft doen houden voe(r) den tijt dat hij oudt sal sijn vii jair/
ende niet dair onde(r) Ende desghelijcx es vurw(er)de dat tvoirs(creven)/
cloest(er) de huysinghe ald(aer) den voirs(creven) wyn leve(re)n sal wat(er)vast van wa(n)ne/
en(de) van dake ende die sal de voirs(creven) wy(n)ne schuldich sijn alsoe te/
houden(e) sine(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde op sijne(n) cost behoudelick oft tvoirs(creven)/
cloest(er) ald(aer) e(n)nich nuwe ty(m)meringhe maecte dat sij dat doen zulle(n)/
zonder cost oft last swynne(n) voirs(creven) Ende alle dese vurw(er)den gelufte(n)/
en(de) condicie(n) bove(n) ghescreve(n) hebben ghelooft de voirs(creven) jan de smet/
van weghen desselfs t(er) eenre zijden en(de) de voirs(creven) wyn t(er) ande(re)/
malcande(re)n te voldoene vast en(de) onv(er)brekelick te houden(e) (et)c(etera) En(de)/
dair af sijn borghen des voirs(creven) wynne(n) indivisim arnt vanden/
wouwe(re) mathijs vande(n) wouwe(re) sijn brued(er) swag(er)s des voirs(creven) wynne(n)/
en(de) matheeus van wersbeke wonen(de) inde p(ro)chie van wersbeke wersbeke/
Et p(rim)[us] cor(am) witte cok(eroul) julii xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus