SAL8133, Act: R°168.2-V°168.1 (307 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°168.2-V°168.1  
Act
Date: 1463-02-05

Transcription

2020-02-13 by myriam bols
Item het sijn comen in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van/
loeven(e) inde banck ald(aer) joffr(ouwe) katlijne weduwe jans wijle(n)/
van gheele zieders in deen zijde ende boudewijn zoete(n)/
in dande(re) ald(aer) de voirs(creven) katline dede segghen dat de voirs(creven)/
boudewijn houden(de) ware een virendeel wijng(ar)ts gheleghe(n)/
in wiltsele int bloc va(n) gheele tusschen de goede jans lijma(n)/
in deen zijde en(de) de goede jans dyllen opde tweeste zijde/
die strate de ald(aer) gheet ter perssen weert opde derde zijde ende/
dlant gheheete(n) schelf stucke toebehoren(de) woute(re)n vanden/
tympele opde vierde zijde Van welken vierdel wijng(ar)ts de/
possesseur vande(n) selven ten tijden als die druyven rijp sijn/
schuldich is jairlijx die selve druyve(n) vanden geheelen/
wijngarde te bringen(e) inder perssen der voirs(creven) joffr(ouwe) katline(n)/
die zij ald(aer) staen(de) heeft o(m)me ald(aer) te perssene huer ghedraghen(de)/
van dien tot scepen(en) brieve(n) op duytgheve(n) vanden voirs(creven)/
wijng(ar)de ende met ande(re)n wijng(ar)den dair bij geleghen/
gemaect Segghen(de) voort dat wanneer de druyve(n)/
vanden voirs(creven) wijng(ar)de ind(er) voirs(creven) perssen comen zijn dat/
sij en(de) huer vorde(re)n voir den p(er)sloen van dien wijne gehave(n)/
en(de) ghebuert hebben van elk(er) amen alsoe verre als den/
selve(n) wijn uuten selve(n) druyve(n) comen(de) hem ghestrect ii/
ghelten wijns loven(se) mate als huer p(ro)per erfflicheit
//
ende dat jan wijlen van ghele vore ende sij nae van dien/
hebben gheweest in possessien ende sij noch is Bieden(de)/
de selve possessie te bethonen soe nae recht behoort en(de)/
meynen(de) myts dien dat de voirs(creven) boud(ewijn) huer vanden/
geheelen wijne ghecome(n) uuten druyve(n) vanden voirs(creven)/
vierdel wijng(ar)ts schuld(ich) sal sijn te gheven(e) voir den p(er)sloen/
van elker ame(n) twee ghelten wijns dwelck de selve/
boudewijn huer inden naesten voirledene(n) wijntijt/
gheweygert heeft en(de) hem p(ar)tije van dien ghemaect/
meynen(de) te ghestane alleene den p(er)sloen te gheven(e)/
vanden balghe(re)n die op becken come(n) iiii gelte(n) vand(er)/
ame(n) alsoe men in ande(re)n p(er)ssen gherst Ende oft huer/
de voirs(creven) possessie niet ghenoech en wa(r)e so boot sij/
dair toe te doene huer behout als recht dat jan/
wilen van gheele huer man vore de voirs(creven) ii gelten/
wijns vanden gheheelen druyve(n) vanden voirs(creven)/
wyng(ar)de en(de) meer ande(re)n wijng(ar)den d(air) bij geleghe(n)/
comen(de) als erfman ende als sijn p(ro)per erfflich(eit) ende/
sij nae als tochtersse ghehave(n) en(de) ghebuert hebben/
ov(er) dertich jair en(de) daghe en(de) d(air) bove(n) en(de) dat sij/
als tocht(er)sse en(de) huer kynde(re) als erfluden de voirs(creven)/
ii gelte(n) wijns van p(er)sloen als huere p(ro)pre erfflich(eit)/
alnoch houden(de) sijn Ende nae dien dat de voirs(creven)/
joffr(ouwe) katline de voirs(creven) possessie wettelijken en(de) volcomelijcke(n)[ghethoont hadde en(de) dair nae de scepen(en) va(n) loven(e) vonnislijken]/
ghewijst hadde(n) eve(n)vare de voirs(creven) joffr(ouwe) katline van ghele/
huer behoudt dade nae recht alsoe sij ghep(rese)nteert/
hadde dat huer dan de voirs(creven) ii gelten wijns van elker/
ame(n) uute(n) geheele(n) druyve(n) vanden voirs(creven) wijng(ar)de comen(de)/
volgen zouden soe heeft de selve joffr(ouwe) katline op hede(n)/
huer behout voirs(creven) ind(er) maten en(de) manie(re)n soe sij dat bove(n)/
ghep(rese)nteert hadde ghedaen En(de) es ten uut(er)sten nae alle/
wed(er)legge(n) en(de) calangie(n) die de wed(er)p(ar)tije dair teghen/
heeft ghelieft te alligeren(e) vonnislijken ghewijst dat/
tselve behout volcomelijke(n) en(de) als recht ghedaen es/
cor(am) lyeminghe(n) witte roelofs vyncke cok(eroul) oud(erogghe) febr(uarii) v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus