SAL8133, Act: R°171.1 (306 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°171.1  
Act
Date: 1463-02-07

Transcription

2020-02-12 by myriam bols
It(em) het sijn comen voir den raide vander stad willem ende boudewijn/
troyon ghebruede(re) ende sente weduwe jans wijlen troyon in deen zijde/
ende henrick boelaert in dand(er) zijde als van zeke(re) scepen(en) brieve(n) den/
eene(n) inhouden(de) de pechtinghe van zeke(re) goede(n) gelege(n) te ha(m)me en(de) den/
ande(re)n brief sprekende van xc rinssche gul(dene) eens te betalen(e) welke/
brieve de voirs(creven) p(er)soene(n) begheerde(n) te hebbene uute(n) hande(n) des voirs(creven) henr(icx)/
ghemerct dat hem van dyen niet meer uutbetaelt en stonde dan xvi/
rinssche guldene alsoe sij meynde(n) de welke sij hem p(rese)nteerde(n) te betalene/
ende de voirs(creven) henrick meynde dat trecht vande(n) voirs(creven) brieve(n) loopt/
op xxxi(½) rinssche gulden(e) oft meer Soe es ten uutersten bij consente/
en(de) ov(er)gheven(e) van beyden zijden ghet(er)mineert dat de voirs(creven) henrick/
boelart de voirs(creven) brieve sette(n) sal opden wissel ende de voirs(creven) ghebruede(re) mett(er)/
weduwen zulle(n) ald(aer) oic setten xxxi(½) rinssche gul(dene) Met sulker vurw(er)den dat/
de voirs(creven) ghebruede(re) en(de) de weduwe huer actie van desen opden voirs(creven) henricke/
volgen zullen voir den raide vander stad oft voir meye(r) en(de) scepen(en) ald(aer)/
hen dat best ghelieve(n) sall ende dat doen bynne(n) iii weken naistc(omende) ende/
oft sij des bynne(n) dyen tijde voir e(n)nich vande(n) twee(n) gerichte(n) voirs(creven) niet/
en volghde(n) dat sij in dien ghevalle van hue(re)r actie(n) versteken zulle(n) sijn/
ende blijve(n) cor(am) willem(air) burg(imagistr)[o] et aliis de consilio febr(uarii) vii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus