SAL8133, Act: R°173.1 (315 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°173.1  
Act
Date: 1463-02-12

Transcription

2020-02-12 by myriam bols
Het sijn comen in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
h(er) wijtman wijtmans ond(er) prochiaen der kercken van s(in)te jacops/
te loeven(e) opde biest inden name ende van weghen der selv(er) p(ro)chiaenscap/
ende woute(r) vanden dijke als momboir der fabriken der selver kercken/
in deen zijde ende jan zoeten in dander zijde als van twee/
derdendeele van vijff s(cellinge) ende viere capuyne(n) outchijs halff te kersmisse/
en(de) halff tsintjansmisse te betalen(e) der voirg(eruerde) plebanien en(de) fabriken/
Welken chijs de voirs(creven) plebanie ende fabrike eysschende wa(r)en op een/
huys ende hoff met sine(n) toebehoirte(n) wijlen jans troeyarts ende/
dair nae h(er) gielijs van loe priest(er)s scolast(er) der kercken van loeven(e)/
dair af dander derdendeel toebehoren(de) es jasp(ere)n die man en(de)/
nu toebehoeren(de) es den voirs(creven) janne zoete(n) gheleghen inde/
verkensdonck tussche(n) de goede jans wijle(n) van lair ende de/
goede arnts wijlen van dormale Seggen(de) dat willem troeyart/
inde jaire duysent vierhond(er)t xxi bij janne vand(er) straten/
smet gheertruyden vand(er) eyken sine(n) wive gheertruyden weduwe/
roelofs wijlen vander eyken des jonghen ende katlinen hue(re)r docht(er)/
die sij hadde vanden voirs(creven) wijlen roeloeve inden voirscr(even)/
gheheelen chijs met scepen(en) brieven(e) van loeven(e) dair op/
ghemaect ghegoet en(de) gheerft was Ende dat jan sluysman en(de)/
paesschen sijn wijff weduwe willems wijlen troyaert de twee/
derdendeele vanden voirg(eruerde) chijse opghedragen hebben en(de) d(air) inne/
ghegoet der voirg(eruerde) plebanien en(de) fabrijken int jair van xxxix/
ende dat sij acht(er)volgen(de) dier guedinge(n) hebbe(n) gheweest in/
possessie(n) vanden heffene vanden twee derde(n)deele vande(n) voirs(creven) chijse/
en(de) noch sijn Bieden(de) dat te thoenen(e) ende nae dien dat sij de/
voirs(creven) guedinge(n) mette(n) scepen(en) brieve(n) d(air) op gemaect en(de) gedateert/
soe vore geruert es en(de) oic huer possessien voe(r) gethoont hadde(n) Soe/
es ghewijst dat der voirs(creven) plebanien en(de) fabrijke de voirs(creven) ii derdedeele/
vanden voirs(creven) chijse aen de voirs(creven) goede volgen sal alsoe v(er)re dat noch voir/
scepen(en) come(n) es cor(am) lyemi(n)g(en) witte pynnoc cok(eroul) oud(erogghe) febr(uarii) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus