SAL8133, Act: R°213.2-R°214.1 (374 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°213.2-R°214.1  
Act
Date: 1463-04-02

Transcription

2020-08-19 by myriam bols
Sequitur tenor cedule de qua sup(ra) sit me(n)cio Het es/
condicie ende vurwerde tusschen stas roelofs ter eenre zijden ende henric/
cluppels ter ander zijden als vanden goeden stas roelof geleg(en) inder dorsshage(n)/
de welke voirs(creven) henrick cluppels ghenome(n) heeft teghen stas roelofs ter hellicht/
neghen jair langk duerende Te weten(e) tweelff boender lants in ald(er) manie(re)n/
hier nae volgende dats coere(n) opt velt te deylen(e) en(de) soe moet de voirs(creven)/
h(en)ric stas coere(n) yerst werf in sijn schue(r) voe(re)n op sine(n) last van dese(n) voirs(creven)/
lande salme(n) wynne(n) algader en(de) en yegeliken nae sijn laghe Item men sall/
wynnen in dese laghe te weten(e) inden jaire van lxiii xiiii zillen braken luttel/
myn oft meer ghelegen de iii boender aenden bertoellen bosch en(de) en(de) [aende] dweerhaege/
(½) boender voirt meer aen de molenbersche delle noch (½) boender It(em) noch iii(½)/
zille braken dwelck jan de rameke(re) wit(er) noch ii jair houwen sal en(de) ter stortte(n)/
laten It(em) voort meer (½) boend(er) lants gheleg(en) inde smerhoeve dwelck met/
wint(er)coerne besaeyt es va(n)d(en) rameke(re) en(de) vi zillen bove(n) jan f delmants met/
wint(er)coerne besaet van rameke(re) It(em) noch iii zille(n) voir m(ar)griete(n) steenbeecx/
ghelege(n) met met wint(er)coerne besaet van gheerde den cuype(re) It(em) noch i(½)/
zille aen den bertoelle(n) bosch met wint(er)coerne besaet vanden voirs(creven) gheerde/
It(em) vander storten soe es gheleghen (½) boender boven die moelebeecxsche delle/
It(em) noch (½) boend(er) opden muelberch It(em) noch een dach(mael) gelege(n) opde(n) zegers/
berch It(em) noch (½) zille op dorschaghe(n) velt It(em) noch een boender acht(er) jan/
dillen eussel It(em) voir de poorte int block noch (½) boend(er) It(em) dese voirs(creven)/
stortte(n) vi(n)dt die voirs(creven) henr(ick) eens gheackert en(de) alsoe sal hijse late(n) ten
//
ynden vanden neghen jaire(n) It(em) dit voirs(creven) lant sal de voirs(creven) henrick/
wel ende lofflic wynne(n) en(de) mesten gelijck regenoete(n) alle(n) jaire met/
sijne(n) ghetijdege(n) vore(n) It(em) van desen voirs(creven) lande sal de voirs(creven) henr(ick)/
laten ten lesten jaire x zille(n) besaet met wynt(er)coerne te weten(e)/
de welke rameke(re) d besaet heeft de ii boender Ende h(ier) aff/
sal de voirs(creven) stas den voirs(creven) henr(icke) sine(n) arbeyt bet(alen) tott(er) goemans/
prijse waert alsoe dat stas voirs(creven) des niet ov(er)come(n) en can met/
dat hij dat lant ov(er) heye raemake(re) vand(en) ii boend(ere)n voirs(creven) en(de) vand(en)/
half boend(er) dat d(air) drech leet sal stas voirs(creven) den voirs(creven) henr(icke) sine(n) arbeyt/
af gelden al waert dat hijs eens wa(r)e met raemake(re) It(em) dit voirs(creven)/
helicht coere(n) sal henr(ick) voirs(creven) den voirs(creven) stas leve(re)n tot loven(e) tsine(n) huys/
dies sal de voirs(creven) stas elken p(er)de een pynt corens en(de) den knape(n) den cost/
It(em) voort salmen dit voirs(creven) helicht coere(n) dersschen sal de voirs(creven) henr(ick) den/
derssche(r) den cost geven ende stas de dachue(re)n ende van elken mudde/
sal de voirs(creven) stas gheve(n) een molevat corens den voirs(creven) henricke It(em) noch/
sal de voirs(creven) stas coepe(n) den voirs(creven) henricke ii[c] hoeppe stroes tjairs/
wint(er)stroes tussche(n) dit en(de) thiene(n) te coepe(n) ende moet de voirs(creven) henr(ick)/
dit voirs(creven) stroe hale(n) zond(er) stas last It(em) sal de voirs(creven) henr(ic) noch/
halen x voeyer mergels alle(n) jaire ix jair langk dies sal stas/
voirs(creven) den mergel opden mergelputte bet(alen) It(em) soe sal henr(ick) voirs(creven)/
alsoe vele struynchouts houwen ende strucken als hij weselick v(er)bernen/
mach en(de) vervoeden mach op dit voirs(creven) goet It(em) soe en mach de voirs(creven)/
henr(ic) egeen opgaende hout afhouwen het en wa(r)e bij stas (con)sente/
oft en wa(re) struckhout van vi jaire(n) It(em) soe sal henrick alle(n) grechte(n)/
en(de) tuyne(n) houwen uutghescheyde(n) nyeuw grechte(n) die sal stas hem/
doen maken en(de) henr(ick) sal den cost geve(n) It(em) voort meer sal de/
voirs(creven) stas al halff dooft hebben en(de) doen lese(n) dies sal henrick en(de) stas/
de dachue(re)n en(de) den cost geve(n) en(de) stasse sijn oeft thuys vue(re)n It(em) soe/
sal de voirs(creven) henr(ick) sayen twee halster lijnsaets/
It(em) soe sal de voirs(creven) stas hebben alle sijn duyven ende henr(ick) dat mest vande(n)/
duyven en(de) dat xi[te] pair voir dat hijse voedt en(de) hen teten gheeft It(em) soe/
sal henr(ick) de slachkerre beseghen alsoe langhe als sine(n) tijt due(re)n sal It(em)/
voert meer soe sal de voirs(creven) henrick halen allent hout dat de voirs(creven) stas dair/
verty(m)me(re)n wilt sonder des voirs(creven) stas cost dies sal henr(ick) hebbe(n) alle(n) den afvall/
voort meer sal de voirs(creven) stas houwen dese voirs(creven) woeninghe(n) van wa(n)de en(de) van dake
//
dies sal henr(ick) den cost geve(n) en(de) stas de dachue(re)n zond(er) vand(er)/
nederster rijkelen nederweert saelt de voirs(creven) henr(ick) houwen op sine(n) cost/
It(em) soe sal de voirs(creven) henr(ick) gheve(n) alle jaire den voirs(creven) stasse een hond(er)t/
walmme dese huyse mede te deckene It(em) soe sal de voirs(creven) henr(ick) betale(n)/
den voirs(creven) stasse alle jaire xiiii rinsscher gul(den) ix jair lanck te weten(e)/
xx st(uvers) voir den gulden(e) It(em) soe sal de voirs(creven) henr(ick) houwen allen/
beempde seyssemale dies sal de voirs(creven) stas den voirs(creven) henr(icke) eene(n) man doen/
vi daghe tsjaers ende sal de voirs(creven) henrick desen man den mont cost bet(alen)/
en(de) stas de dachue(re)n It(em) soe sal de voirs(creven) henr(ick) altijt den voirs(creven) cost bet(alen)/
den werclieden ende stas voirs(creven) de dachue(re)n van alle(n) wercke dat de voirs(creven)/
stas doet wercken in hue(re)r beyd(er) p(ro)fijte It(em) soe sal de voirs(creven) henrick/
den chijs bet(alen) van allen desen voirs(creven) goede(n) alle jaire in afslage vand(en)/
weyd(en) ende waert alsoe dat dair e(n)nighe schade gheschiede van desen/
chijse dat sal op henricx last wesen It(em) soe sal henr(ick) dese voirs(creven)/
weyde bet(alen) tot twee t(er)mijne(n) te weten(e) te kersmisse en(de) te liechtmisse/
It(em) soe en mach de voirs(creven) henr(ick) egheen lant dair in bringe(n) dan (½) boend(er)/
het en wa(r)e met consente vanden voirs(creven) stasse It(em) voort meer sal de voirs(creven)/
henrick de voirs(creven) [vacat] zonder e(n)nighe(n) last vanden voirs(creven) stasse/
It(em) soe sal de voirs(creven) henr(ick) dit voirs(creven) goet aenverden te halff meerte a(n)no/
lxiii voort meer soe en mach de voirs(creven) henr(ick) egheene(n) walm make(n) te v(er)coepen(e)/
nocht egheen hout van buyte(n) bringhe(n) om te setten(e) op tvoirs(creven) hoff nocht egeen/
mest ewech vue(re)n het en zij bij consente van sine(n) meest(er)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus