SAL8133, Act: R°25.2 (32 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°25.2  
Act
Date: 1462-07-23

Transcription

2019-09-27 by myriam bols
It(em) de vors(creven) joes vand(er) roest in p(rese)nc(ia) heeft geloeft en(de) toegeseet/
der vors(creven) m(ar)grieten mathijs wed(uwe) gheerts wijle(n) shasen sijnre sweg(er)/
tot behoef van huer selven en(de) tot behoef vande(n) ghene(n) die dat/
nae de doot va(n) huer sal moge(n) aencleve(n) dat hij hem als mo(m)boir/
sijns wijfs niet oppone(re)n en sal noch met rechte noch met feite/
in ghene(n) rechte geestelic noch weerlic tege(n) alsulke(n) testame(n)t oft/
ande(re)n ordina(n)tie(n) die de vors(creven) mathijs m(ar)griete sijn sweg(er) va(n) hue(re)n/
goede(n) gedae(n) heeft oft doen sal m(air) de selve goede sond(er) enich/
wed(er)segge(n) oft letsel d(air) inne voert te kee(re)n late(n) gaen en(de) suc/
cedere(n) in alle d(er) vorme(n) en(de) manie(re)n de vors(creven) m(ar)griete dat met/
testame(n)te oft and(ere)n ordina(n)tie(n) geordineert sal hebbe(n) en(de) ten ond(er)/
houdene va(n) desen huyse de selve joes sine(n) eedt ten heilig(er) hem/
bij henr(icke) va(n) oerbeke vorste(r) te loven(e) gestaeft gedaen cor(am)/
eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus