SAL8133, Act: R°264.1 (454 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°264.1  
Act
Date: 1463-06-15

Transcription

2020-03-14 by myriam bols
It(em) alse vander questien die voir den raide vander stad gheport was/
tusschen diericke bruyninck als wettighe(n) p(ro)cur(eur) des godshuys van ouderghe(m)/
van weghen joffr(ouwe) katheline(n) van stakenborch p(ro)ffesse desselfs godshuys in/
deen zijde ende jannese vander eyken ende joffr(ouwe) gheertruyde(n) sine(n) wive/
weduwe claes wijlen van stakenborch ende claese van stakenborch/
hue(re)n zone vanden yerste(n) bedde in dander zijde Alse van sesse mudde(n) corens/
lijftochte(n) ten lijve der voirs(creven) joffr(ouwe) katheline(n) van welken vi mudden corens/
tvoirs(creven) godshuys egheen volcome(n) bewijsenisse noch vestich(eit) en hadde ende/
des niet te myn al hadde tselve cloest(er) dair af vesticheit ende bewijsenisse/
soe meynde nochtan de voirs(creven) procur(eur) inden name vanden voirs(creven) godshuyse/
dat tvoirs(creven) godshuys van weghen der voirs(creven) joffr(ouwe) katline(n) schuldich sal/
sijn nae de doot van hue(re)r moeder in huer kynsghedeele te succede(re)n ende/
deylen ghemerct dat de selve joffr(ouwe) katline nae dat den wettighen stoel/
van hue(re)n vader en(de) moeder bij doode claes wijlen van stakenborch huers vad(er)s/
ghescheyden was p(ro)fessie ghedaen heeft Beghe(re)nde als nu dair o(m)me dat/
alle erfbrieve ghebracht wordde(n) onder de stad bij eede vanden ghene(n) dair/
aff dat behoirt o(m)me ten behoirlijken tijden eenenyeghelijken dair aene sijn/
int(er)est te hebbene soe dat nae recht behoirt oft behoren sall Soe es/
van desen ghet(er)mineert dat de voirg(enoemde) jannes joffr(ouwe) gheertruyt sijn/
huysvrouwe mette(n) ghenen die d(air) aen cleve(n) schuldich sullen sijn den/
goidishuyse goede ende redelijke vestich(eit) vanden voirs(creven) vi mudde(n) corens/
lijftochte(n) te doene Ende oft sij des niet en daden dat dan de/
voirg(eruerde) brieve ghebracht zulle(n) wordde(n) onder de stad o(m)me den voirscr(even)/
godshuyse van weghen der voirs(creven) joffr(ouwe) katline(n) en(de) eenenyeghelijken and(er)s/
dair inne huer recht en(de) int(er)est te hebben(e) ten tijden ende wijle(n) als dat/
ghebuert Actu(m) cor(am) kersmake(re) will(e)m(air) burg(imagistris) et aliis de pleno (con)silio/
junii xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus