SAL8133, Act: R°266.1-V°266.1 (457 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°266.1-V°266.1  
Act
Date: 1463-06-16

Transcription

2020-03-14 by myriam bols
It(em) joffr(ouwe) lijsbeth vander kelen wed(uwe) robbrechts wijlen sloesen/
in p(rese)nc(ia) (et)c(etera) heeft ghekent ende ghelijt dat joffr(ouwe) elsbene sloezen/
docht(er) robbrechts wijle(n) sloesen [voirs(creven)] die hij hadde van joffr(ouwe) esbenen/
wijlen vander aa [sijnre medegesellyene(n)] vanden yerste(n) bedde huer afghequeten heeft/
alle alsulken corenrenten en(de) geltrente(n) als de selve joffr(ouwe) lijsbeth/
heeft en(de) houden(de) es huer leven due(re)nde aen ende op de goede des/
voirs(creven) wijlen robbrechts gheleghen inder stad ende vrijheid(en) van lov(ene)/
ende eswair wair die gheleghen sijn het sij uut oscuyne van scep(enen)/
brieve(n) van loeven(e) spreken(de) ende ghemaect op huer duwarie Het/
sij oic uut ocsuyne van vonnissen uutspraken oft t(er)minacie(n) tot div(er)se/
tijden voirmaels gheschiet ende ghedaen bij wethoude(re)n der stad van/
loven(e) tusschen der selver weduwen ter eenre ende henrick vander/
aa voir hem en(de) ande(re)n mombo(r)en der kynde(re)n robbrechts wijle(n) sloesen voirs(creven)/
van sine(n) yersten bedde ter ande(r) zijden oft oic uut oscuyne oft machte/
van instrumente(n) oft gheestelijken obligacie(n) die huer vander voirg(eruerde)/
duwarien ghedaen moghen sijn vore ende met eenen zeke(re)n/
prijs van ghelde dair af de voirs(creven) wed(uwe) huer bekent heeft volcomel(ijk)/
ghenoech gheschiet sijnde Bekennen(de) de selve joffr(ouwe) lijsbeth huer/
van desen volcomelijken ghenoech gheschiet sijnde gheloven(de) t(er) manisse(n)/
d(er) voirs(creven) joffr(ouwe) elsbenen der selv(er) joffr(ouwe) elsbenen van tghene des voirs(creven)/
steet altijt ghenoech te doene en(de) op dats behoeft meerder vesticheit/
te doene dair dat behoirt oft der selv(er) joffr(ouwe) elsbene(n) behoeven oft/
diene(n) sal moghen in e(n)nig(er) manie(re)n Et t(antu)m quijteren(de) oic de selve/
joffr(ouwe) lijsbeth ende volcomelick absolve(re)nde henricke vander aa zone/
wijlen gheerts janne vanden borchove(n) raese vanden borchove(n) soene/
des voirs(creven) jans van allen gelufte(n) en(de) obligacie(n) die sij der voirs(creven)/
joffr(ouwe) lijsbette(n) voir scepen(en) van loven(e) ghedaen hebben o(m)me der selv(er)/
joffr(ouwe) lijsbette(n) vand(er) kelen te doen volgen(e) des huer bijden vonnisse/
uutsp(ra)ken oft t(er)minacie(n) der wethoude(re)n van loeven(e) aenghevueght/
mach sijn jairlix te volgen(e) Consente(re)nde ende ov(er)gheven(de) de voirs(creven) joffr(ouwe)/
lijsbeth dat alle scepen(en) brieve(n) vonnisse(n) uutsprake(n) t(er)minacie(n) en(de)/
instrumente(n) huer opde voirs(creven) huer duwarie ghemaect oft huer/
dair toe dienen(de) ghea(n)nichileert wordde(n) en(de) van gheender weerden/
gheacht in rechte(n) nocht dair buyten in gheender manie(re)n alsoe
//
verre die der voirg(eruerde) hue(re)r duwarie(n) aencleve(n) oft aencleve(n) soude/
moghen in toecoomende tijden in enig(er) manie(re)n Afgaen(de) ende/
renu(n)cierende alle huers rechts actie ende int(er)est dat huer int/
ghene des voirs(creven) steet ghebuert toebehoirt oft ghebue(re)n oft/
toebehore(n) soude moghen want sij ope(n)bairlijken [be]kende dat ghelijck/
voirs(creven) steet sij vander selv(er) hue(re)r duwarien en(de) aenghet(er)mineerde/
renten volcomelijck met ghereede(n) pe(n)ninghen vernueght en(de)/
dueghdelijken afghequeten es cor(am) roelofs cok(eroul) junii xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus