SAL8133, Act: R°269.1 (463 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°269.1  
Act
Date: 1463-06-16

Transcription

2020-03-19 by myriam bols
It(em) om dat de voirs(creven) goede der voirg(enoemde) joffr(ouwe) elsbenen aenghedeylt sij(n)/
in lotinghe(n) bij maghe(n) ende vriende(n) ende oec voe(r) notar(is) ende ghetuyge(n)/
ghelijck de brieve en(de) instrumente(n) d(air) af ghemaect ende bijden selve(n) mage(n)/
bezegelt begrepe(n) soe heeft de selve joffr(ouwe) elsbene ghelooft dat/
sij joffr(ouwen) anne(n) ende ermgarde(n) hue(r) suste(re) ende hue(re)n man [sal] doen come(n)/
voir scepen(en) van tsh(er)toghenbossche ende ald(air) doen bekenne(n) hen noch/
hue(re)n naecomelinghe(n) aen de voirs(creven) goede egheen recht te hebbene ende/
die der voirs(creven) elsbene(n) in deylinge(n) ghevalle(n) te zijne alle ende/
yeghewelke goede die wa(r)en des voirs(creven) robbrecht en(de) sijns wijfs/
tot wat plaetsse(n) die ghelege(n) sijn Uutgenome(n) die goede die hen/
bijden selven instrumente sijn aenghedeylt ende app(ro)be(re)n mits der/
guedinghe(n) die sij dair af den voirs(creven) arnold(e) laureyse vand(er) horst/
oft ande(re)n p(er)soene(n) ghedaen heeft oft doen sall [zond(er) d(air) tege(n) te doen] oft late(n) geschiede(n) bij hen/
selve(n) oft yeman(de) and(er)s in e(n)nighe(n) rechte(n) gheestelick noch weerlic ende/
tot dyen (con)stitue(re)n ende mechtighen onder zeghel der stad vande(n) bossche/
laureyse voirs(creven) opde selve goede van hue(re)n weghe(n) in behoirlijker forme(n)/
voir scep(enen) d(er) stad van lov(ene) te verthien in zust(er) deylinghe(n) tot behoef/
der voirs(creven) joffr(ouwe) elsbene(n) en(de) d(air) gheenre die die ghecocht hebbe(n) oft/
coepen zullen en(de) in dien te doen des hue(r) voirs(creven) zuste(re) met hue(re)n/
mombo(r)en selve zoude(n) moghen doen oft sij voe(r) oeghe(n) wa(r)en/
It(em) sal de selve joffr(ouwe) elsbene den voirg(enoemde) arnold(e) ov(er)leve(re)n alle/
erfbrieve ende ghescrifte(n) den voirs(creven) goede oft chijse aencleven(de)/
en(de) tot dien doen hebben copie auctentijck vander voirs(creven) deylinge(n)/
bij maghen en(de) vriende(n) gheschiet ond(er) zegel van e(n)nich vande(n)/
stede(n) van loven(e) oft tsh(er)toghe(n)bossche cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus