SAL8133, Act: R°29.1-V°29.1 (42 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°29.1-V°29.1  
Act
Date: 1462-07-27

Transcription

2020-02-08 by myriam bols
It(em) henric vand(er) poerten van laetwijk nu t(er) tijt wonen(de) te loeven(e)/
heeft opgedragen met rechter v(er)tienisse(n) een huys met eene(n) cleinen/
scaelgiken d(aer) toe behoe(re)nde en(de) mette(n) and(ere)n sine(n) toebehoerte(n) gelegen/
inde proefstrate tussce(n) de goede des selfs henrix vand(er) poerten in/
deen zijde en(de) de goede d(er) colegie(n) vand(er) faculteit vand(er) theologie(n)/
ter loeven(e) in dande(r) zijde hem strecken(de) tselve huys tot aenthouthuys/
en(de) d(er) came(re)n d(aer) bove(n) staen(de) die den vors(creven) huyse plage(n) toe tebehoe(re)n/
die de vors(creven) welke ho Welc houthuys mett(er) came(re)n d(aer) op staende/
en(de) mette(n) gehele(n) hove d(aer) acht(er) gelege(n) met gad(er)s d(er) erflicheit/
gelege(n) ond(er) den grate staen(de) inde(n) vors(creven) huyse [de vors(creven) henric] te hemw(er)t behoude(n)/
heeft en(de) behouden(de) blijft gelijk(er)wijs de vors(creven) goede van ond(er) tot/
bov(en) vande(n) goede(n) des vors(creven) he(n)rix ald(aer) gelege(n) met zeke(re)n wenden/
en(de) and(ere)n tekene(n) v(er)scheide(n) sijn den voirs(creven) henricke vand(er) poerte(n)/
met alle(n) rechte h(ier) af uutgedaen en(de) met alle(n) uutgewijst sijnde/
Soe es d(aer) inne gegoet en(de) geerft met eene(n) erflike(n) rechte jan/
va(n) rode cleermake(r) sone wijle(n) jans va(n) rode bij manisse en(de)/
orlove she(re)n vande(n) gronde en(de) wijsdo(m)me d(er) scepen(en) opde erf/
vurw(er)d(en) en(de) (con)dicie(n) hier nae bescr(even) Inde(n) ierste(n) te wetene/
dat de vors(creven) henric vand(er) poerte(n) en(de) ja(n) va(n) rode op hue(re)r/
beid(er) gemeind(er) cost de vors(creven) wende d(aer) mede dat hue(re)r beid(er)/
goede deen vande(n) and(ere)n v(er)scheide(n) sijn va(n) ond(er) tot bove(n) tot ewige(n)/
dage(n) in goede(n) state [houde(n)] en(de) r(e)p(ar)acie(n) houden sulle(n) en(de) oft den vors(creven)/
ja(n)ne va(n) rode in toecomen(de) tijde(n) op sijn vors(creven) erve geliefde/
te tymme(re)n dat hij dat doen mach en(de) die ty(m)meri(n)ge hechte(n)/
en(de) veste(n) aende tymmeri(n)ge vande(n) goede(n) des vors(creven) he(n)rix en(de)/
sond(er) crincke(n) vanden selve(n) m(aer) oft de selve jan mids die(n)/
aende ty(m)meri(n)ge des vors(creven) he(n)rix enige scade dade oft d(aer)/
aen yet brake dat dat de vors(creven) jan op sine(n) cost wed(er)o(m)me/
sal doen make(n) It(em) dat de vors(creven) jan noch sijn naec(omelingen) egeen recht/
en hebbe(n) nocht en behoude(n) inde(n) muer d(aer) des vors(ceven) he(n)rix/
houthuys op gemedst steet nocht oec inde(n) muer alsoe v(er)re/
de(n) hof des vors(creven) he(n)rix d(aer) mede v(er)scheide(n) es vande(n) scaelgikene/
des vors(creven) jans [verscheyden is] nocht oec desgelijx in alsulke(n) [toe verplect en(de)] v(er)maect ende
//
plaetske(n) als steet bove(n) den vors(creven) grate opde(n) houtsulde(r) des vors(creven) jans/
den vors(creven) henricke tot sine(n) gerieve dienen(de) en(de) de vors(creven) he(n)ric/
en sal geen vinste(re)n moge(n) make(n) nocht houden in sijn vors(creven) houthuys/
nocht [ind(er)] came(re)n d(aer) op staen(de) t(er) scaelgiken wert aen des vors(creven) jans En(de)/
waert dat sake dat den vors(creven) ja(n)ne va(n) rode in tgene dat/
vors(creven) steet yet te neuwe gesciet wa(r)e dat heeft hem de/
vors(creven) he(n)ric tot sijnre manisse(n) altoes geloeft te voldoene en(de)/
tvors(creven) huys met sine(n) toebehoerte(n) vors(creven) op xxx s(cellinge) outchijs/
jonch(e)r liebrechte va(n) meld(er)t en(de) xlii stuv(er)s erfchijs den/
cloeste(r) vande(n) mynderbruede(re)n te loven(e) [ten behoerlike(n) tijde(n)] te betale(n) alse voir/
alle last en(de) co(m)mer d(aer) voe(r) uutgaen(de) en(de) va(n) alle(n) and(ere)n letsele(n)/
en(de) calaengie(n) voirdaen te wara(n)de(re)n alsoe dat de(n) vors(creven) janne/
vast en(de) zek(er) sijn moege tot ewige(n) dage(n) Geloven(de) de/
vors(creven) jan va(n) rode voir hem sine(n) oire(n) erve(n) en(de) naec(omelingen) de(n)/
vors(creven) henricke vand(er) poerte(n) en(de) sijn vors(creven) goede voir de/
voirs(creven) xxx s(cellinge) outchijs en(de) xlii stuv(er)s erfchijs mede ond(er)pant sijnde/
vande(n) selve(n) xxx s(cellinge) en(de) xlii stuv(er)s tot ewige(n) dage(n) sca/
deloes te houden en(de) tontheffen En(de) desgelijx voert tvors(creven)/
huys met sine(n) toebehoerte(n) te houdene van wande en(de) van/
dake en(de) va(n) and(ere)n ty(m)meri(n)gen en(de) r(e)p(ar)acien sond(er) die dat/
in enig(er) manie(re)n te laten v(er)gaen En(de) o(m)me den vors(creven) henricke/
vand(er) poerte(n) vand(er) vors(creven) gelufte(n) va(n) ontheffene en(de) oec/
vande(n) houdene vande(n) selve(n) huyse meerd(er) vestich(eit) te/
doene soe heeft de vors(creven) jan in title va(n) wettigen/
ond(er)pande bij orlove she(re)n vande(n) gronde v(er)obligeert en(de)/
te pande gesedt tvors(creven) sijn huys met sine(n) toebehoerte(n) [gelege(n) als] gelijc/
hij dat tege(n) den vors(creven) henr(icke) v(er)crege(n) heeft cor(am) vync/
cok(eroul) julii xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus