SAL8133, Act: R°63.1-V°64.1 (103 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°63.1-V°64.1  
Act
Date: 1462-09-13

Transcription

2019-10-17 by myriam bols
It(em) nae dien dat questie ende discoert opverstaen ende/
gheresen wa(r)en tusschen claese spierinck als momboir barblen/
colve zijns wijfs docht(er) willems wijlen colve marien colve m(ar)grieten/
colve met arnde boenaerts hue(re)n man alijten colve annen colve gesuste(re)n/
voir hen selven en(de) voir katline(n) colve die wijff es henricx vanden zande/
in deen zijde ende m(ar)grieten weduwe henricx wijlen colve met m(ar)g(rie)[te(n)]/
colve weduwe jans wijlen van roede vost(er)s ende joesse colve hue(re)n/
kinde(re) inden name van hen selve(n) ende inden name wout(er)s colve huers/
brued(er)s in dand(er) zijde o(m)me der goeden wille beyde have en(de) erve die/
nae die doot willems wijlen colve en(de) sijns wijffs ghebleve(n) en(de) verschene(n)/
sijn oft hen toetebehoren plage(n) Welke goede yerst de haefflijke goede/
die de voirs(creven) wijlen henrick colve als gheleyt tot den goeden willems/
wijle(n) colve sijns brued(er)s aenverdt hadde ende de voirs(creven) m(ar)griete wedue/
henricx hen alnoch mette(n) selve(n) beleyde onthout ende welke erfflijke goede/
de voirs(creven) m(ar)griete weduwe jans wijlen van rode eensgelijcx voirhout m(i)dt/
eenre guedingen die de voirs(creven) wijlen henrick colve uute(n) voirs(creven) beleyde/
janne wijlen van rode in g(e)n(er)al ghedaen heeft van allen den erfflijken goede(n)/
voirs(creven) ende dat dat voirhouden wa(r)e ondueghdelijken en(de) van gheene(n) rechte/
ghemerct dat de voirs(creven) m(ar)griete de moeder ende m(ar)griete de docht(er) ne(m)mermeer/
en zouden conne(n) bewijsen e(n)nighe wettighe schulden die sij oft henrick wijlen/
colve voir willem(me) wijlen colve betaelt hadde oft e(n)nighe laste(n) dair vore sij oft de/
selve wijle(n) henrick stonden oft verbonden wa(r)en Dair op de voirs(creven) m(ar)griete en(de)/
m(ar)griete de docht(er) de contrarie sustineerde(n) seggen(de) dat de voirs(creven) wijle(n) henr(ick)/
in voirtijde(n) als borge willems sijns brued(er)s ind(er) stad assisen te grote/
laste ghestaen heeft ende g(ro)te schade dair of ghehadt en(de) su(m)men van gelde/
voir willeme betaelt en(de) in meer ande(re) saken voir willeme te laste ghestaen/
heeft ende oic meer schulde(n) voir hem betaelt hen gedragen(de) tot meerde(re)n/
so(m)men dan de weerde vanden goeden hen ghestrecken mach dair af men noch/
zeke(re) ghescrifte(n) van henricx handt bevinden zoude Ende nae dien dat [hen] beyde/
de voirs(creven) p(ar)tijen samentlick inden raide vand(er) stad verbonde(n) en(de) ghesubmitteert/
hebben en(de) dair nae bij zeke(re) ghedeputeerde(n) uuten raide vander stad dair toe/
ghegeve(n) en(de) oic bij middel van hue(re)n vriende(n) in beyde(n) zijde(n) ondersueck ende/
informacie es ghenome(n) van tghene des ind(er) wairheit sijn mach van tghene/
des elck p(ar)tije voir huer ghealligeert heeft waer te zijne Soe es ten uut(er)sten/
bijden raide vander stad als van alle(n) den goede(n) voirs(creven) gheappointeert tghene des
//
h(ier) nae volght o(m)me dat appointement bijden voirs(creven) p(ar)tijen ende hue(re)n/
nacomelinge(n) tewighe(n) daghe(n) ond(er)houde(n) ende van elker p(ar)tijen der ande(r)/
voldaen te wordden(e) Inden yersten dat alle de voirs(creven) omberuerlijke/
goede(n) beyde vliegent erve en(de) ande(r) have der voirs(creven) margriete(n) wed(uwe)/
henricx wijlen colve ende hue(re)n beleyde volghen zullen ende/
schuldich sijn te volgen(e) Ende als vanden erfflijken goeden willems/
wijlen colve es gheappointeert dat de voirs(creven) margriete de dochter/
weduwe jans wijlen van rode vorst(er)s uut hue(re)r voirg(eruerde) guedinghen/
ov(er)goeden sal barbelen colve die wijff es claes spierinck marien/
colve m(ar)griete(n) colve die wijff es arnts boenaerts alijten colve/
ende katline(n) colve die wijff es henricx vanden zande derfgoede/
h(ier) nae bescreve(n) tusschen hen in vijff porcheelen ghelijck te deylen(e)/
Te weten(e) twee huysen neve(n) een gheleghe(n) met hue(re)n hove en(de)/
toebehoirte(n) inden wierinck gelege(n) tusschen de goede jans wynt(er)/
en(de) der weduwen peet(er)s wijle(n) greve gheheete(n) pols It(em) twee/
huysen neeve(n) een liggen(de) met hue(re)n hove(n) ende toebehoirte(n) ghelege(n)/
inden wierinck voirs(creven) tusschen de persse henricx wile(n) colve voirs(creven)/
ende henricx wijlen van heyleshem It(em) drie rijders erfchijs/
en(de) iii stuv(er)s erfs chijs van dien vi rijd(er)s en(de) vi stuv(er)s erfs chijs/
staen(de) op een huys gheheeten den wijng(ar)t henricx mag(er)mans opde/
marct te loven(e) tusschen de goede jans drabbe ende de goede jans/
boeg(ar)t bontwerkers Item iiii capuynen erfflijck aen en(de) op huys/
en(de) hoff met eene(n) huyse en(de) ii stalle en(de) heymelicheit en(de) sijne/
toebehoirte(n) diericx wijlen hoetinc gheheeten lambrechts ghelege(n)/
inde borchstrate ald(air) naist den goeden goorts wijlen van lange(n)donck/
strecken(de) acht(er)weerts tott(er) voeren toe ald(air) It(em) iiii capuyne(n) erf chijs/
aen en(de) op de goede h(ier) nae besc(re)ven jans de becke(re) inden yerste(n) aen en(de)/
op huys en(de) hoff met sijnre toebehoerte(n) ghelegen inden aenstoet/
tusschen de goede willems van molle en(de) de strate aldaer Item/
aen ende op een vierendeel wijng(ar)ts ghelegen inden vogelsanck/
op dinde vanden roesselberghe tusschen de goede willems wijle(n)/
van gheele ende goorts moeselee(re) It(em) aen en(de) op een vier(endeel)/
wijng(ar)ts ghelegen op sinte gheertruyden berch ald(air) naist den goede(n)/
jans potent It(em) vii capuyne(n) erfs chijs aen ende op huys/
ende hoff met sijnre toebehoirte(n) ghelegen inde hoelstrate buyte(n)
//
sinte machiels porte(n) henricx van breetzijp en(de) katline(n)/
sijns wijffs tusschen de goede jans vanden bossche ende/
machtelden t(er)sant Item viii capuyne(n) erfs chijs aen ende/
op de ca(m)me gheheeten de warande met sijnre toebehoirte(n) rutgheers/
wijlen spaen ghelege(n) inde borchstrate tusschen de gode jans kyp/
en(de) roelofs rabode It(em) aen ende op een beckerie gheheete(n) den/
ezell wijle(n) willem(me) de gheys(er)e ghelege(n) opden hoeck vand(er) hoelstrate(n)/
tusschen de goede henricx van halen ende de goede jans van willebringe(n)/
It(em) xii capuyne(n) erfs chijs aen ende op de goede h(ier) nae bescreven/
inden yerste(n) aen en(de) op xlv roeden lants henricx van breedzijp/
gheleghen inde hoelstrate bij de to(m)me ald(air) tussche(n) de goede der bercke(n)?/
van sinte machiels te loven(e) ende de goede willems wijle(n) mole(n)sleghe(re)/
It(em) aen en(de) op i huys en(de) of mett(er) schue(re)n en(de) sijnre toebehoirte(n)/
abrahams strote ghelege(n) inde hoelstrate tussche(n) de goede lodewijcx wijle(n)/
van let ende henricx van breetzijp zond(er) anne(n) colve die zust(er) es/
der voirg(enoemde) ghesuste(re)n inde voirs(creven) erfflich(eit) e(n)nichsins ghericht te zine(n)/
ende de voirs(creven) m(ar)griete de docht(er) sal mett(er) voirs(creven) guedinghen blijve(n)/
houden(e) tot ewighe(n) daghe(n) de ca(m)me gheheete(n) de craye gheleghe(n) inde/
steenstrate tusschen [vacat]/
[vacat] It(em) drie rijders ende iii stuv(er)s erfs chijs/
van dien vi rijd(er)s ende vi stuv(er)s erfs chijs staen(de) opt huys gheheete(n)/
den wijng(ar)t ghelege(n) opde marct als voe(r) Item een huys gheheeten/
tcleyn symmeken gheleghen aende grote sy(m)me aen den kerchoff/
ende alle dande(re) goede die voe(r) niet ghexcipieert en sijn tot behoef/
van huer selve(n) ende tot behoef van hue(re)n bruede(re)n voirs(creven) alsoe verre elck/
vanden bruede(re)n inde chijs goede nae den lantrechte schuldich es te/
deylen en(de) behoudelick der moed(er) voirs(creven) hue(re)r tocht Ende voort/
zulle(n) ghehoude(n) sijn de voirg(enoemde) weduwe ende huer kynde(re) voirs(creven) der/
voirs(creven) anne(n) te gheven(e) vijftich rinssche gulden(en) te xx st(uvers) den gul(den) gerekent/
voir zeke(r) erfflijk int(er)est ende der voirs(creven) m(ar)griete(n) colve arnts de regels bibberen/
boenaerts wijve ii(½) rinssch(e) gul(den) te xx stuv(er)s den gulden(en) gerekent/
en(de) de voirs(creven) alijten colve ii ghelijke rinssch(e) gulden(en) ende xvi/
stuv(er)s ende der voirs(creven) katline(n) colve die wijff es henricx va(n)de(n) zande
//
x ghelijker gulden(en) Behoudelijken dat de selve katline der/
voirs(creven) weduwe(n) colfs restitue(re)n oft afslaen sall alsulke xii/
rijders als de voirs(creven) weduwe seegt der voirs(creven) katline(n) gegeve(n)/
te hebben(e) oft wettighe ontschout doe van dien xii rijd(er)s/
niet ontgangen te hebben(e) in welke vijftich rinssche gulden(en)/
voirs(creven) die voirs(creven) ghebruede(re) schuldich zulle(n) sijn elcx nae sijn/
aenghedeelte mede te geldene en(de) te contribueren(e) Behoudelijke(n)/
oft die bruede(re)n der voirs(creven) m(ar)griete(n) der docht(er) oft e(n)nich van hen/
teghen dit appointement appone(re)n woude dat dan m(ar)griete/
de docht(er) huer mett(er) voirs(creven) guedinghen als van weerde(n) sijnde/
behulpe(n) sall moeghen aen de goede voirs(creven) ende de goede mett(er)/
selv(er) guedinghen tot huerweert trecken ende possesse(re)n ter wijle(n)/
toe dat de voirs(creven) ghebruede(re) tvoirs(creven) appointem(en)t gheratifficeert en(de)/
gheapp(ro)beert zulle(n) hebbe(n) Desgelijckx oic oft katline colve die/
wijff es henricx vanden zande huer tseghen dit selve oppointem(en)t/
oppone(re)n woude dat de selve marg(rie)te huer mett(er) voirs(creven) guedinge(n)/
aen de voirs(creven) goede ond(er) hue(re)r guedinghe(n) blijven(e) en(de) oic aen tgedeelte/
der voirs(creven) katline(n) nae uutwijse(n) van desen oppointme(n)te toebehoren(de)/
niet wed(er)staen(de) der guedinge(n) die katline(n) dair af vand(er) selver/
m(ar)griete(n) gedaen sal wordde(n) sal moghe(n) behulpe(n) en(de) die/
nae huer trecke(n) tott(er) wijlen toe dat de selve katline tselve/
appointement gheratifficeert en(de) geapp(ro)beert sal hebbe(n) en(de)/
mits desen appointemente zulle(n) de voirs(creven) p(ar)tijen van allen den questien/
en(de) discorde aengaen(de) den voirs(creven) erfgoede(n) ende oic beruerlijken goeden/
die de voirs(creven) wijlen henrick oft m(ar)griete colfs sijn weduwe voir/
oft nae de doot willems wijlen colve aenvert ghehave(n) oft in hande(n)/
hebben ghehadt oft noch hebben ende alle actien int(er)est ende/
aensprake die dair uut spruyte(n) soude(n) moghe(n) vereffent sijn en(de) blijve(n)/
tot ewighe(n) daghe(n) zonder deen den ande(re)n dair af te moyen(e) te/
vexeren(e) oft in rechte te betrecken(e) oft aen te sprekene bij hen/
selven oft bij yemande and(er)s voir e(n)nighen rechte(n) gheestelck oft/
weerlick in e(n)nig(er) manie(re)n Act(um) cor(am) kersmake(re) willem(air) [burg(imagistris)] et/
aliis in pleno (con)silio sept(embris) xiii a(n)no lxii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus