SAL8133, Act: V°101.2-R°102.1 (171 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°101.2-R°102.1  
Act
Date: 1462-11-09

Transcription

2020-02-13 by myriam bols
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e)/
inde banck ald(air) daneel vand(er) rivie(re)n in deen zijde ende arnt vanden/
hulse gheheete(n) van halle in dand(er) zijde ald(air) de voirs(creven) daneel den voirs(creven)/
arnde aensprack seggen(de) dat hij voirtijde(n) als hij vorste(r) was tot/
zichen(en) den voirs(creven) arnde in hachten hadde ten versueke aelbrechts van/
hamstede ende dat de selve aelbrecht soe verre met rechte opden selve(n)/
arnde p(ro)cedeerde dat de selve arnt met vonnisse(n) ald(air) ghewesen was/
ghehouden te zijne den voirs(creven) aelbrechte te betalen(e) x rinssche gulden(en)/
alse van gheleende(n) ghelde ende dat de selve arnt nae dien ghewijsde(n)/
vonnisse(n) ende voir tvoldoen vande(n) selve(n) vonnisse ghevange(n) bleef/
sitten(de) xv daghen ende dat dair nae de voirs(creven) aelbrecht voort recht/
versochte ov(er) den voirs(creven) arnde o(m)me hem ghelev(er)t te hebben(e) soe dat/
nae recht behoerde Ende dat de scepen(en) van zichen(en) van dier/
leveringhen nae recht sijn zoude niet wijs noch vroet en/
wa(r)en ende begheerde(n) cost ende gheleyde voir huer hoot en(de)/
dat de scepen(en) van zichen(en) toghen voir die scepen(en) van loeven(e) als/
voir huer hoot ende brachten voir een vonnisse dat arnt voirs(creven)/
den voirs(creven) aelbrechte ghelev(er)t come(n) zoude te wate(r) ende te broede/
bove(n) deerde en(de) ond(er) dack met soe vele ysers als gaen mach/
tusschen knoeselen en(de) knye(n) sonder wedoen oft in alsulk(er) vormen
//
als die vonnisse gegeve(n) wa(r)en Ende dat all eer tvoirs(creven)/
hoot vonnisse ald(air) gheluyt was de voirs(creven) arnt uut(er) vroenten/
des voirs(creven) daneels ghebroeken was ende hem vluchtich maecte/
opder kercken uut welker kercken hij oic bij nachte hem doer die/
ghelasenvinste(re)n ontvrachte ende nae desen soe es de voirs(creven)/
aelbrecht come(n) en(de) heeft de vroente des voirs(creven) daneels beleyt/
voir die voirs(creven) schout van x rinssche gulden(en) ende mette(n) costen/
dair op gheloepe(n) met rechte Mits den welken de meye(r) van zichen(en)/
ald(air) heeft den voirs(creven) daneele hier voe(r) afghepant zeke(re) beesten en(de)/
die vercocht en(de) voort alle die goede beyde have en(de) erve desselfs/
daneels in rastime(n)ten ghedaen in welken rastimente de selve/
goede alnoch staen(de) sijn voir tghebreck vand(er) schult en(de) coste(n) voirs(creven)/
Bieden(de) dese pointe(n) te thoene(n) ende hoopte wair hij dese pointe(n)/
ghethoene(n) coste dat de voirs(creven) arnt ghehoude(n) zoude sijn hem vand(er)/
voirs(creven) schout ende coste(n) te vernuegen Dair om de voirs(creven) arnt/
eene antw(er)de dede ontkennen(de) de voirs(creven) pointen e(m)mer alsoe gheschiet/
sijnde ende dat de selve daneel die niet en zoude conne(n) ghethoene(n)/
ghelijck hij dat bijgeleet hadde Soe es ten uutersten nae dat de/
voirs(creven) daneel met den goede(n) manne(n) die alsdoen scepen(en) van/
zichen(en) wa(r)en en(de) met hue(re)n secretar(is) ghethoont hadde alle de pointe(n)/
in sijnd(er) aenspraken vermete(n) vonnislijken ghewijst dat de voirs(creven) arnt/
ghehouden sal sijn betalinghe te doene vanden x rinssche gulden(en) voirs(creven)/
met alle(n) den coste(n) die alhier tot loeven(e) ende tot zichen(en) inde banck/
ald(air) dair op ghegaen sijn sijn met rechte cor(am) lyeminghen roelants/
pynnock vynck cok(eroul) ouderogghe novemb(ris) ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus