SAL8133, Act: V°16.1-R°17.1 (17 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°16.1-R°17.1  
Act
Date: 1462-07-14

Transcription

2019-09-27 by myriam bols
Item lodewijc van oppendorp in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van loven(e) gestaen/
heeft geloeft voir hem sine(n) erve(n) en(de) naecomelinge(n) sanderen van/
oerbeke sine(n) erve(n) en(de) naecomelinge(n) altoes ghenoech te doene van alsulke(n)/
iii mudde(n) rox goet en(de) paiabel met wa(n)ne ende met vede(re)n wel bereit/
d(er) mate(n) van loven(e) erfs pachts alle ja(r)e sinte andries dach apostels/
te betalen ende te loven te leve(re)n als de selve sander tegen den voirs(creven)/
lodewijke van oppendorp v(er)cregen heeft aen ende op de goede hier nae/
bescr(even) Inden ierste(n) aen ende op ii boend(er) lants gelege(n) te redinghe(n) int/
bloc inde p(ro)chie van vertrijke naest den goeden jans ha(n)narden Item/
aen en(de) op die helicht van lxxxvi roeden lants gelege(n) bove(n) dlant dbloc/
van redinghe(n) tusschen dlant henrix vanden bossche en(de) de goede des voirs(creven)/
jans ha(n)narde Item aen ende op i dachmael en(de) xl roeden lants gelege(n)/
bove(n) de moelen van redinghen tusschen de goede des voirs(creven) jans/
ha(n)narden ende de lande van quabeke toebehoren(de) janne vanden borchove(n)/
Item aen ende op de helicht van eene(n) dachmale en(de) lxx [tsestich] roeden lants/
gelege(n) bove(n) swale(n) hoff tusschen de lande [jans] vanden borchove(n) en(de) jans/
ha(n)narde voirs(creven) Item aen en(de) op i dach(male) en(de) xii roeden lants gelegen op/
vynx boend(er) d(aer) den voetpat dore gaet tusschen de goede henrix van/
gorshem en(de) de goede jans ha(n)narden Item aen en(de) op derdalf dach(male)/
lants geleg(en) op schoutheite(n) poel neve(n) de lande henrix van gorshem/
ende den voirs(creven) poel Item aen ende op xxxviii roede(n) lants gelege(n)/
aende luehaghe bove(n) tvelt geheete(n) de heide naestden goeden jans/
ha(n)nards Item aen ende op i boend(er) ende xl roeden lants gelegen/
opde heide aende groen vorle naest den goeden lodewijck uut(er) helicht/
Item aen ende op i boend(er) lants myn viii roede(n) gelegen aende heide tusschen/
de goede jans ha(n)narden in beiden zijden Item aen ende op derdalff dach(male)/
lants geheete(n) dwijgaert lant tusschen de goede d(er) kinde(re)n vand(er) lanen/
en(de) de goede willems wijlen van buetsele It(em) aen en(de) op (½) dach(male) lants/
gelege(n) aende luyshaghe naest den goeden jans ha(n)narde It(em) aen en(de)/
op xx roeden lants geleghe(n) opden hoxhe(m)merwech naist den goeden/
jans ha(n)narde voirs(creven) It(em) aen ende op lxviii roede(n) lants gelege(n) acht(er)/
willebri(n)ge(n) aen en(de) op tusschen de lande jans ha(n)narde op deen zijde/
en(de) tpedeken ald(aer) op dand(er) zijde Daer af de voirs(creven) sander voe(r) den/
rintmeest(er) ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toghen tot thiene(n) en(de) eygengenoten/
op hede(n) gued(inge) en(de) vestich(eit) ontfanghe(n) heeft van welken ond(er)pande/
voirs(creven) de voirs(creven) lodewijck heeft geloeft altijt genoech te doene oft den/
selven sande(re)n yet myn dan ghenoech gedaen wa(r)e Ende de selve/
goede voe(r) eygen te warande(re)n en(de) op vi mudde(n) rox erflic die jacop/
van raveschote d(aer) aen heeft ende noch op iii mudde(n) rox [alse voir daengedeelte van dien xiiii mudde(n) rogx erfs pachts] erfs pachts/
d(er) maten van loven(en) d(aer) voe(r) de voirs(creven) goede met meer ande(re)n goeden/
div(er)se p(er)soene(n) toebehoren(de) te v(er)trijke en(de) d(aer) omtrent geleg(en) mede/
v(er)ond(er)pant sijn en(de) v(er)bonden en(de) op vii mol(evate) raepsaets iiii mo[l(evate)] rox/
erfs pachts en(de) iiii d(enieren) goets gelts erfchijs alse op alle co(m)mer ende
//
last d(aer) te voe(re)n uutgaende ende sond(er) meer co(m)mers oft last vanden voirs(creven)/
xiiii mudden rox dan vanden iii mudde(n) te hebbene oft te draghene in/
enig(er) manie(re)n also dat den voirs(creven) sande(re)n voe(r) hem zijne(n) erve(n) en(de) naecomelinge(n)/
vast en(de) zek(er) zijn moege tot ewighen daghen cor(am) pynnock ouderogghe/
julii xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus