SAL8133, Act: V°191.4 (347 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°191.4  
Act
Date: 1463-03-05

Transcription

2020-07-06 by myriam bols
Tvonnisse tusschen woute(re)n vander ca(m)men man ende momboir van/
machtelden van aelst zijns wettichs wijffs in deen sijde ende vrancken beys/
in dander zijde als vander vesticheit van eene(n) huyse en(de) hove met beemden/
ende landen d(air) toebehoren(de) tot meldert gheleghe(n) dwelck de voirs(creven) vrancke/
teghen den voirs(creven) woute(re)n in erfpachte ghenome(n) hadde Welke voirs(creven) vestich(eit)/
de voirs(creven) vrancke meynde dat hem de voirs(creven) woute(r) bij hem selve(n) en(de) sijnre/
huysvrouwe(n) niet ghenoech ghedaen en conne(n) ghemerct dat de voirs(creven)/
machtelt noch eene zust(er) leven(de) heeft gheheete(n) johanne die nae/
de doot van huer(er) moeder aenghenome(n) heeft die religie inde(n) godshuyse/
van meeghdendale bij oplynthre ende alsoe ghelijck de selve vrancke meynt/
ware schuldich de voirs(creven) joffr(ouwe) johanne met huer(er) abdissen te hande en(de) te monde/
tot dien te comen(e) Dair af de voirs(creven) woute(r) p(rese)nteerde bij hem en(de) sijnre/
huysvrouwe(n) vanden voirs(creven) goede(n) acht(er)volgen(de) der comescap guedinghe ende/
waerscap te doene ende zeke(re) brieve mette(n) zeghelen der abdissen ende/
convents tcloest(er)s voirs(creven) bezegelt inhoudende hoe de selve abdisse en(de)/
convent de voirs(creven) goede quijte(re)n den voirs(creven) vrancken ov(er)te geven Es/
ghewijst dat de voirs(creven) p(ar)tijen mett(er) guedinge(n) voortva(r)en zulle(n) opde p(rese)ntacie/
die de voirs(creven) woute(r) ghep(rese)nteert heeft cor(am) roelofs pynnock vyncke cok(eroul)/
oud(erogghe) marcii v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus