SAL8133, Act: V°210.2 (370 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°210.2  
Act
Date: 1463-03-30

Transcription

2020-04-26 by myriam bols
It(em) laureys spapen na(tur)lick zone geldolfs wijlen spapen peet(er) jacop en(de)/
ghijsbrecht spapen ghebruede(re) sijn wettighe kinde(re) videl(ice)t d(i)c(t)o ghiselb(er)t(o)/
p(ri)[us] emancip(ato) voir hen selve(n) en(de) voir gelden(e) en(de) jehanne(n) spapen oic wettige/
kinde(re) des voirs(creven) laur(eys) en(de) brued(er) en(de) zust(er) der voirg(enoemde) gebruede(re)n nu buyten/
lants sijnde de welke sij in desen ghelooft hebben te vervane in p(rese)nc(ia) hebbe(n)/
ghekent ende ghelijt dat sij van h(er) henricke vander brugghe(n) priors des cloest(er)s/
van sinte martens te loven(e) janne den pape joese den pape en(de) henricke/
van lynthe(r) als executue(re)n des testaments lijsbette(n) wijle(n) spape(n) na(tur)lijk(er) docht(er)/
geldolfs wijlen spape(n) ontfanghe(n) en(de) ghebuert hebbe(n) met reaelder ov(er)leveringe(n)/
alle alsulke(n) haefflijken goeden ende vliegenterve als hen bijder voirs(creven) wijlen/
lijsbetten met testamente ghemaect en(de) ghelate(n) wa(r)en te volgen(e) metgad(er)s/
alle(n) den rechte ende int(er)est dat hen uut crachte vanden voirs(creven) testame(n)te/
toebehoert oft toebehore(n) zoude moge(n) in e(n)nig(er) manie(re)n Bekennen(de) de voirs(creven)/
laur(eys) en(de) sijn zone(n) voirs(creven) hen vanden voirs(creven) executeurs van tghene des/
voirs(creven) es volcomelijken genoech gheschiet sijnde quiteren(de) en(de) volcomelijck/
absolveren(de) den voirs(creven) executeurs samentlijken en(de) elken van hen bezund(er)t/
van allen actien eysschinghe(n) recht ende int(er)est dat hen oft e(n)nigen van/
hen aen de voirs(creven) executeurs uut oscuyne oft uut crachte vanden voirs(creven)/
testamente in e(n)nig(er) manie(re)n soude moge(n) behore(n) nu oft in toecomen(de) tijde(n)/
P(ro)mitten(tes) nullat(enu)s alloqui necnon ips(is) exin(de) s(em)p(er) satisface(re) si quid mi[(nus)] (et)c(etera)/
ac erga quoscu(m)q(ue) recta(m) p(ro)stare war(andiam) cor(am) cok(eroul) ouder(ogghe) roelofs pynnock/
marcii pe(nulti)[ma]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus