SAL8133, Act: V°23.4-R°24.1 (31 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°23.4-R°24.1  
Act
Date: 1462-07-21

Transcription

2019-09-26 by myriam bols
Het sijn come(n) voir den raide vander stad h(er) robbeert loenijs prieste(r)/
in deen zijde ende jan loenijs met joffr(ouwe) katline(n) sijnre huysvrouwen/
in dand(er) zijde ald(air) de voirs(creven) jan begheerde ende versochte acht(er)volgen(de)/
zeke(re) t(er)minacie(n) vortijde(n) ghegeve(n) dat de voirs(creven) h(er) robbeert de deylinge/
tusschen hen maecte alse van allen hue(re)n goede(n) tot berthe(m) ghelege(n)/
Te dyen eynde dat de selve jan nae uutwijse(n) den voirgaen(de) t(er)minacie(n)/
sijn ghedeelte soude moghe(n) kyesen ende dae(re)ntynden op malcande(re)n/
verthien soe dat nae recht behoirt Dair op de voirs(creven) h(er) robbeert/
antw(er)dde seggen(de) dat den co(m)mer die op hue(re)r beyd(er) goede(n) besedt/
es comen(de) vande(n) schulde(n) geroens wijlen loenijs huers brued(er)s/
vele hog(er) ghedraeght dan de schulde(n) van gerone(n) ghedraghen/
moghen want men ind(er) wairheit bevinde(n) zoude soe hij seyde
//
dat de schulden van wijlen geroens alleene ghedraghen zoude/
tot omtrent xix rinssche gulden(en) erfflic en(de) den co(m)mer die opde/
goede besedt es ghedraght hem tot xxviii rinssche gul(den) Dair/
op de selve jan repliceerde seggen(de) dat den last vande(n) xxviii/
rinssch(e) gul(den) ghepasseert es inder yerst(er) deylinghe(n) die sij gedae(n)/
hebben in alsulker maten dat sij die selve rinte(n) van xxviii rinsch(e)/
gul(den) te ghelijke zouden draghe(n) Soe es ten uut(er)sten nae dat/
den raid vand(er) stad gheverificeert heeft de voirgaen(de) t(er)minacie(n) en(de)/
oic dierste deylinghe(n) met hue(re)r (con)dicie(n) tusschen den voirs(creven) p(ar)tijen/
ghepasseert ghet(er)mineert dat de voirs(creven) h(er) robbeert schuldich/
sal sijn metter deylinghe(n) vanden goede(n) te berthem ghelegen/
voort te vae(re)n en(de) die te setten(e) alsoe dat jan dair af mach/
kyesen ende voort op malcande(re)n verthie(n) Ende dair nae eest/
alsoe eest alsoe dat h(er) robbrecht e(n)nich ghebreck heeft van dien/
dat den co(m)mer vanden goede(n) hoeg(er) ghedraeght dan die laste(n)/
vanden schulde(n) geroens wijle(n) voirs(creven) en(de) dat alsoe sijn ghedeelte/
vord(er) belast zoude sijn dan de selve schulde(n) ghedraghe(n) dair af/
mach de selve h(er) robbert come(n) voir den raide vander stad voirs(creven)/
o(m)me dair af te hebbene tghene des reden(en) en(de) recht zulle(n) uutwijse(n)/
Cor(am) tymple viceburg(imagistr)[o] et francone willem(air) burg(imagistr)[o] et aliis/
de consilio julii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus