SAL8133, Act: V°269.1-R°270.1 (465 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°269.1-R°270.1  
Act
Date: 1463-06-20

Transcription

2020-03-19 by myriam bols
It(em) vanden stoete die opverstaen ende verresen es gheweest tusschen/
de(n) minist(er) en(de) convent des huys van s(in)te pauwels te loven(e) van weghe(n)/
desselfs huys in deen zijde woute(re)n de becke(re) en(de) berthel cleren inden/
name ende van weghen vanden wettighen kynde(re)n henricx wijle(n) mottema(n)/
ond(er) huer daghe sijnde de welke sij in desen op hen ghenome(n) hebbe(n)/
en(de) ghelooft te vervane inde tweeste zijde ende m(ar)griete sjoede(n) wed(uwe)/
wout(er)s wijlen vullincx na(tur)lijke docht(er) jans wijlen de joede inden name/
huers selfs ende van weghen jasp(er) vullincx huers zoens ond(er) sijn/
daghe sijnde den welken sij ende jan vullincx huer swag(er) in desen/
ghelooft hebben te vervaene en(de) op hen ghenome(n) inde derde zijde/
Alse vander betalinghe(n) en(de) der der groetssinge(n) der porcie(n) dair mede/
elcx goede h(ier) nae besc(re)ven schuld(ich) soude(n) sijn belast te zijne van eene(n)/
rinsschen gulden(en) erfflick die m(ar)griete wijlen vanden hove met/
(con)sente jans wijlen sjoeden huers mans in testamente gemaect en(de) gelate(n)/
heeft der fabriken van sinte peet(er)s te lov(ene) in behulp en(de) meerd(er)nisse(n) vand(en)/
love van ons(er) liev(er) vrouwe(n) ind(er) kercken van sinte peet(er)s te loven(e) voirs(creven)/
aen ende op de goede h(ier) nae besc(re)ve(n) die wa(r)en des voirs(creven) wijlen jans/
sjoede(n) ende wijle(n) m(ar)griete(n) vande(n) hove sijns wijfs die nu de voirs(creven)/
p(ar)tijen in ongheliken groetten ende van onghelijken weerde(n) besitten(de) sijn/
It(em) inden yerste(n) aen ende op een huys gheheete(n) den blaesberch metter/
perssen ende metten ande(re)n sine(n) toebehoirte(n) gheleghe(n) inde leghelstrate/
It(em) aen en(de) op een hoff gheheete(n) den kykelsbog(ar)t als nu toebehoren(de)/
d(er) voirs(creven) m(ar)g(rie)[te(n)] en(de) jasp(ere)n hue(re)n zone It(em) aen en(de) op eene(n) hoff geheete(n)/
den raemhoff gheleghen inde bakeleyne den voirs(creven) huyse van sinte/
pauwels toebehoren(de) It(em) aen en(de) op eene(n) hoff mette(n) wijng(ar)de dair/
toebehoren(de) gheleghe(n) buyten der borchporte(n) te lov(ene) den voirs(creven) kynde(re)n/
mottens toebehoren(de) Sijn de voirs(creven) p(ar)tije(n) come(n) voir scep(enen) van lov(ene)/
en(de) hebben hen vande(n) voirs(creven) stoete ghekeert en(de) ghesubmitteert in/
segghe(re)n en(de) vrientlic yffene(re)n te weten(e) de voirs(creven) meest(er) en(de) convent/
van weghe(n) des voirs(creven) huys met consente van lodewijken roelants/
huers momboirs in jacoppe van scaffene(n) de voirs(creven) wout(er)/
de becke(re) en(de) machiele [berthel] van weghe(n) der kynde(re) voirs(creven) in janne van kessele/
ende de voirs(creven) m(ar)griete sjoede(n) van weghe(n) huers selfs en(de) van weghen/
jasp(er)s huers zoens in henricke van rode alle oeftmeng(er)s In alsulker/
vueghen ende manie(re)n dat de voirs(creven) segghe(re)n van elker p(ar)tijen bescheyde
//
gheinformeert sijnde huer seggen af eendrechtelic uutsegghen/
ende p(ro)nu(n)cie(re)n zullen tussche dit en(de) van heden ov(er) viii daghen/
naistc(omende) metter sonne(n) P(ro)mitten(tes) rat(um) cor(am) roelofs ouder(ogghe) junii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus