SAL8133, Act: V°27.2-R°28.1 (39 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°27.2-R°28.1  
Act
Date: 1462-07-28

Transcription

2019-10-11 by myriam bols
It(em) nae dien dat tande(re)n tijden onlanx leden ghet(er)mineert es gheweest/
dat arnt vand(er) vorst gheheete(n) putte(re) ov(er)gheve(n) zoude den kercmeest(ere)n/
van s(in)te peet(er)s te loven(e) den rintmeest(er)s der stad van loven(e) ende den/
meest(ere)n vand(er) brued(er)scap van s(in)te jacops opde biest te loeven(e) alsulke/
xv crone(n) oft alsulke gelt als hem come(n) zoude van janne uute(n) hove/
gheheete(n) zedele(r)e met zeke(re)n tractaten tussche(n) den selve(n) arnde en(de)/
janne uute(n) hove ghemaect uut ocsuyne van dien lx croene(n) die/
stas roelofs met scep(enen) brieve(n) van loven(e) goorde rabode geheete(n)/
luycx schuldich was oft ten mynste(n) davenant vande(n) gelde dat de/
selve jan zedele(r)e van staes roelofs voirs(creven) ghehave(n) hadde te weten(e)/
vanden lx crone(n) xv croene(n) ende soe voort oft hij myn gehave(n) hadde/
davenant van dien Soe sijn de voirs(creven) rintmeest(er)s kercmeest(er)s van/
s(in)te peet(er)s en(de) meest(er)s vand(er) brued(er)scap van s(in)te jacops voirs(creven) ter/
eenre zijde(n) en(de) voirs(creven) arnt vand(er) vorst t(er) ande(re) op hede(n) come(n) voir/
den raide vand(er) stad ald(air) de voirs(creven) arnt hen p(rese)nteerde hen ov(er)tegeven(e)/
x croene(n) alse van xl croene(n) die van stasse gehave(n) wa(r)en behoudelick
//
want de selve arnt ghehoude(n) zoude zijn de x croene(n) ja(n)ne zedele(re)/
te restitue(re)n in ghevalle oft jan zedele(r)e hem die met rechte coste/
wed(er)o(m)me afghewynne(n) dat de voirs(creven) rintmeest(ere)n met hue(re)n mede/
plichte(re)n hem dair af behoirlijke ghelufte daden oft caucie stelde(n)/
die voirs(creven) x croene(n) te restitue(re)n in ghevalle oft hij bij janne uute(n)/
hove voirs(creven) tott(er) restitucie(n) vande(n) selve(n) bedwonge(n) wordde Soe es/
ghet(er)mineert eve(n)verre de voirs(creven) rintmeest(ere)n met hue(re)n medeplichte(re)n/
tvoirs(creven) gelt trecken wille(n) dat sij den selve(n) arnde behoirlijke gelufte(n)/
oft caucie d(air) af doen oft stelle(n) zulle(n) te restitue(re)n ghelijck voirg(eruert) steet/
cor(am) kersmake(re) willem(air) burg(imagistris) et aliis de pleno (con)silio julii xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus