SAL8133, Act: V°72.2-R°73.1 (120 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°72.2-R°73.1  
Act
Date: 1462-10-02

Transcription

2019-10-15 by myriam bols
Nae dien dat stoet ende tebat opverstaen en(de) verresen was tussche(n)/
janne vanden borchove(n) in deen zijde ende roelove van berthem den jonge(n)/
in dand(er) zijde alse van zeke(re) pont pe(n)ninghe(n) die de voirs(creven) jan vanden/
borchove(n) eysschen(de) was aen alsulke x mudden corens lijfrente(n) die bij/
henricke wijlen vanden borchove(n) met testamente ghelaten en(de) besedt zoude(n)/
zijn gheweest arnde vanden borchove(n) sine(n) na(tur)lijken zone uut ocsuyne van/
dien dat de voirs(creven) arnt de vi mudde(n) vanden x mudde(n) voirs(creven) verthiert/
zouden hebben aen eene(n) gheheete(n) henricke den smet ende de selve henrick/
die smet die selve vi mudde(n) voort aen roelove van berthem voirs(creven)/
verthiert zoude hebben en(de) oic uut ocsuyne van dien dat de voirs(creven) arnt/
de voirs(creven) ande(r) iiii mudde aen den voirs(creven) roelove vertiert oft vercocht zoude(n)/
hebben Soe hebben hen de voirs(creven) p(ar)tijen vanden voirs(creven) stoete en(de) des dair/
aen cleeft verbonden en(de) ghesubmitteert in vrientlijken yffene(re)n zegghers/
ende arbiters te weten(e) de voirs(creven) jan in meeste(r) peet(ere)n boete/
scholast(er) van s(in)te peet(er)s te loeven(e) ende [in] hughe van udekem voirsp(ra)ke/
ende de voirs(creven) roeloff in lodewijke(n) roelants en(de) janne vander borch/
den jonghen in alsulk(er) vueghe(n) ende manie(re)n dat de voirs(creven) jan sine(n)/
seggheren en(de) arbijters sijn infor(ma)cie en(de) bescheit bynne(n) viii daghe(n)
//
in ghescrifte over gheve(n) sall ende de voirs(creven) roelof sijn [bescheit] bynne(n)/
viii daghen dair nae volgen(de) ende op dats noot es ende behoefde/
in e(n)nig(er) manie(re)n soe zulle(n) de selve arbijters ande(re) thonisse en(de) ande(re)/
munimente(n) bynne(n) xiiii daghe(n) d(air) nae hoe(re)n en(de) ov(er)neme(n) en(de) bynne(n)/
xiiii daghen dair nae huer uutsprake doen op dat sij dair inne/
accorde(re)n Ende in ghevalle oft zij dair af huer eendrechtighe/
uutsprake niet en daden dat sij oft de twee van hen van elk(er)/
zijde(n) een bynne(n) viii daghe(n) dair nae trecken zulle(n) tot voir die scepen(en)/
van thienen ende den selve(n) scepen(en) ov(er)gheve(n) alle bescheit dat sij vande(n)/
p(ar)tije(n) ontfange(n) hebben mette(n) munime(n)te(n) en(de) thonisse(n) bijden segge(re)n/
ghehoort o(m)me vande(n) selve(n) scepen(en) van thienen eene uutsprake/
te hebbene van rechte ende op cost vanden p(ar)tije(n) die int ongelijck/
sal wordde(n) bevonde(n) P(ro)mitten(tes) rat(um) cor(am) roelofs cok(eroul) octob(ris) s(ecund)[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus