SAL8136, Act: R°10.1-R°11.1 (11 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°10.1-R°11.1  
Act
Date: 1466-07-08

Transcription

2020-07-28 by myriam bols
It(em) gielijs quaetherst van landen(en) in p(rese)nc(ia) (et)c(etera) heeft genome(n)/
en(de) bekint dat hij genome(n) heeft va(n) ja(n)nesse de dond(ere) inden/
name en(de) van weghen joffr(ouwe) joha(n)nen van assche en(de) jonch(e)r jacoppe(n)/
hee(re) va(n) gheete hue(re)n sone dwinhof va(n) gheete met alle(n) den/
wynnen(de) landen d(aer) toe behoe(re)nde Te houden en(de) hebbene van/
half m(er)the dat was int jair va(n) lix eene(n) t(er)mijn va(n) xii jair(e)/
lanc due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers/
dae(re)nbi(n)ne(n) voe(r) en(de) o(m)me lxxxii mudde(n) harts corens gelijc opde/
vors(creven) lande wassen sal d(er) mathen van gheete wel bereit met wa(n)ne/
en(de) met vloegelen sint andriesmisse apostels te bet(alen) en(de) te gheete/
binnen den vors(creven) hove te leve(re)n den vors(creven) joffr(ouwe) joha(n)ne(n) en(de) jonch(e)r/
ja(coppen) hue(re)n sone oft ja(n)nesse de dond(ere) oft hue(re)n rintm(eeste)r in tijde(n) sijnde/
[aut altri] alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] Dierste bet(alinge) va(n) dese(n)/
s(in)te andriesmisse dat was int jair va(n) lix vors(creven) ingaen(de)/
en(de) beginnen(de) va(n) welke(n) jare va(n) lix en(de) and(ere)n naevolgen(de) jare(n)/
en(de) t(er)mijne(n) tot s(in)te andr(ies)misse dat was int jair va(n) lxv excluys/
betalinge gesciet is vanden pachte(n) vors(creven) en(de) and(ere)n vurw(er)d(en) h(ier) nae/
volgen(de) In des(er) pechtinge(n) es vurw(er)de dat de vors(creven) gielijs de/
vors(creven) lande en(de) de aerde vanden selve(n) lande sal late(n) tsine(n) afsceide(n)/
soe hij die vant tsine(n) aencome(n) te wetene den zom(er)aert en(de) den/
wynt(er)aert besayt en(de) de brake eens o(m)me gedaen en(de) voert de/
selve goede wel en(de) loflic wynne(n) en(de) w(er)ve(n) gelijc regenoten/
bove(n) en(de) benede(n) en(de) de selve lande binne(n) sine(n) t(er)mijne vors(creven) moete(n)/
twee werve(n) mesten en(de) m(er)gelen soe dat behoert Es voert vurw(er)de/
dat in gevalle oft quade was wa(r)e va(n) coerene oft mesrake(n)/
bij vele regens oft and(ere)n quaden were so salme(n) de(n) selve(n) gielise/
xvi mudde(n) va(n) sine(n) vors(creven) pachte v(er)beiden en(de) uutsege(n) totte(n)/
naeste(n) volgen(de) ja(r)e o(m)me alsd(an) te betalene mette(n) and(ere)n pachte/
dan v(er)schine(n)de Es oic vurw(er)de waert tsake dat gebuerden
//
enige oerloghen tampeeste brande oft groet ongeval int/
gemein lant so salmen den selven gielise van dien rastoer/
doen gelijc regenote(n) bove(n) en(de) beneden Es noch vurw(er)de dat/
de vors(creven) gielijs te hemwert hebben sal de huysinge vanden vors(creven)/
hove gelijc sij d(aer) gelege(n) sijn behoudelic den h(er)scape van gheete/
alleene tot hemwert de neder came(r) vanden grate opweert/
en(de) de selve gielijs sal de alle de vors(creven) huyse houde(n) wel en(de)/
loflic in goeden state vand(er) ond(er)ster rikelen ned(er)wert van ouden/
werke en(de) op de selve huyse alle ja(r)e v(er)decken iiii[c] goloys/
d(aer) de huysinge des best behoeve(n) sulle(n) d(aer) af de wynne den/
werclieden den montcost geve(n) sal en(de) theerscap die dachue(re)n/
betale(n) Sal oic de selve wynne de selve huyse loflic/
doen vorsten en(de) leve(re)n leem savel en(de) dacroede(n) op sine(n) cost/
It(em) sal de selve wynne gehouden sijn alle ja(r)e te besayene/
ii dosine(n) lijsaets tot behoef ts(er)scaps va(n) gheete behoud(elic) dat/
th(er)scap hem den saet sal leve(re)n It(em) es noch vurw(er)de dat th(er)scap/
va(n) gheete vors(creven) int vors(creven) hof sal doen maken en(de) setten op/
sinen cost een loflike schue(r) en(de) oic aen douwe schue(r) maken een/
poertael d(aer)me(n) met eene(n) wagene doe(r) vare(n) mach en(de) and(er)/
werc des ald(aer) va(n) noode es En(de) oft tselve h(er)scap des niet/
en dade so es vurw(er)de dat de vors(creven) giel(ijs) dat mach doen make(n)/
in afcortinge(n) van sijnd(er) pechtingen en(de) afslach va(n) dien doen int/
dynde va(n) sinen jaerscha(r)en Behoud(elic) dat hij den rintm(eeste)r des/
h(er)scaps vors(creven) bij tvors(creven) maken sal roepen en(de) o(m)me d(aer) bij te come(n)/
op dat hem gelieft Es oic vurw(er)de dat de vors(creven) gielijs/
jairlix sal maken eene(n) tabbart va(n) alsulk(er) verwen en(de) levey/
levereye(n) als th(er)scap va(n) gheete jarlix sine(n) knechte(n) geeft/
en(de) d(aer) voe(r) sal hij jairlix afslaen ii mudde(n) corens vand(er)/
pechtinge(n) vors(creven) H(ier) af sijn borgen des vors(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael/
sculde(re)n indivisim lambrecht en(de) gielijs quaetherst gebruede(re) sijn/
kinde(re) vide(licet) egidio pri(us) em(an)cipato en(de) jan quaetherst neve
//
gielijs quaetherst van swynne(n) vors(creven) Geloven(de) de vors(creven) gielijs/
de wynne sijn kinde(re) en(de) jan quaetherst te v(er)vane en(de) in die(n)/
te hebbene he(n)ricke pas wonen(de) te gheete dat de selve/
he(n)ric oft een and(er) va(n) gelike(n) stade en(de) rijcdo(m)me den rechte/
van hier bedwenclic t(er) manisse(n) svors(creven) ja(n)nes dond(er) come(n) sal/
voir scep(enen) va(n) loven(e) en(de) hem als borge des selfs gielijs voir/
tvoldoen d(er) pechtingen vors(creven) behoerlic v(er)binden en(de) v(er)oblige(re)n sal/
Et p(ri)m(us) hoeven neus(snijde)[re] julii viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator