SAL8136, Act: R°114.1 (156 of 413)
Search Act
previous | next
Act R°114.1  
Act
Date: 1466-12-03

Transcription

2020-05-09 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen sien oft hoe(re)n lesen burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) ende raid der stad van loven(e) saluyt doen cond ende doen te wete(n)/
dat voir ons come(n) es opden dach dat(um) van desen jan dierix wettich zone/
jans wijlen dierix onse ingheseten poirte(r) ende heeft in alle der best(er)/
forme(n) ende manie(re)n van rechte als dat best dienen ende behoe(re)n mach/
gheordineert gheconstitueert ende mechtich ghemaect den eerbe(re)n/
h(er) mauriciu(m) van steensel prieste(r) capellaen der kercken van s(in)te pet(er)s/
te loven(e) sine(n) p(ro)cur(eur) ende facteur van ende in allen zine(n) zaken ende/
sp(eci)alick ind(er) zaken die tusschen den voirs(creven) ja(n)ne dierix t(er) eenre en(de) m(ar)tene/
sine(n) na(tur)lijken brueder t(er) ande(re) voir den eerw(er)dighen hee(re) officiael van ludick/
als van c rinssche gul(denen) eens te betalen(e) ende iiii lovensche pet(er)s erf(licker)/
renten die den selve(n) martene vanden voirs(creven) wijlen janne diericx bij/
testamente ghelaten souden sijn hangen(de) oft gheport es oft hangen(de) oft/
ghepoort sal moghen come(n) Welken p(ro)cur(eur) ende facteur voirs(creven) hij gegeve(n)/
en(de) verleent heeft volcome(n) macht ende auctoriteyt o(m)me ind(er) selv(er) zaken/
met rechte voort te p(ro)cede(re)n ende met rechte te bedingen in aenspraken en(de)/
v(er)antw(er)den te come(n) ghetuyghe(n) te leyde(n) ende vander wederp(ar)tijen te sien leyde(n)/
ende te hoe(re)n swe(re)n ende teghen de selve ghetuyghe(n) ende huer ghetuygenisse(n)/
te excipieren(e) ind(er) zaken te (con)cluderen(e) alle senten(cien) beyde int(er)locuteur en(de)/
diffinitijff te eysschene te aenhoren(e) die te accepteren(e) ende van elk(er) ende/
allen beswarnisse(n) te appelleren(e) die appellacie te volgen(e) dair ende soe/
dat behoirt Ende voort alle ande(re) t(er)mijne van rechte nae vorme en(de)/
costume des hoofs van ludick voirs(creven) te houde(n) te verwaren ende totten/
eynde vanden rechte dair inne te p(ro)cede(re)n gelijck ende in alle der manie(re)n/
de voirs(creven) jan soude moghen doen oft hij selve in sine(n) p(er)soen tegew(or)dich/
wa(r)e Gheloven(de) de voirs(creven) jan goet vast gestentich en(de) onv(er)brekelick/
tonderhouden allet ghene des bijden voirs(creven) sine(n) p(ro)cur(eur) ind(er) zaken voirs(creven)/
ghedaen es oft ghevordd(er)t sal wordde(n) in e(n)nig(er) manie(re)n in kennissen der wairh(eit) (et)c(etera)/
dec(embris) iii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator