SAL8136, Act: R°116.1 (160 of 413)
Search Act
previous | next
Act R°116.1  
Act
Date: 1466-12-07

Transcription

2020-05-12 by myriam bols
It(em) jan sterx in p(rese)nc(ia) heeft v(er)huert en(de) bekint dat hij v(er)huert heeft/
wille(m)me vanden moerte(n) hanscoemake(r) een huys en(de) hof metten wijn/
g(ar)de d(aer) toebehoe(re)nde gelegen buyten der proefstraetporte(n) tusschen de goede/
d(er) kind(ere)n jacops bet(er)mans aen deen zijde en(de) tusschen dand(er) huys en(de)/
hof des vors(creven) jans sterx in dand(er) zijde gelijk(er)wijs de vors(creven) jan stercx/
tvors(creven) huys en(de) hof metten wijng(ar)de ald(aer) bewoent heeft Te houdene/
en(de) in hueringen te besitten van kersmisse naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van/
vi jaren lanc due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx/
jaers dae(re)nbinnen voe(r) en(de) o(m)me xii rins gul(denen) van goude goet en(de)/
ginge half s(in)[te] jansmisse en(de) half te kersmisse te bet(alen) jarlix/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout/
opde vurw(er)d(en) en(de) (con)dicien h(ier) ond(er) bescr(even) Inden iersten oft ten ynde/
vanden vors(creven) vi jaren den vors(creven) ja(n)ne sterx tvors(creven) huys en(de) hof/
metten wijng(ar)de voert v(er)hu geliefde te v(er)hue(re)n dat d(aer) af/
alle wegen de vors(creven) willem de naeste sijn sal voir yema(n)de voir/
alsulke(n) prijs als ande(re) p(er)sone(n) d(aer) voe(r) souden willen gheven/
behoud(elic) dat in dien gevalle de vors(creven) jan en(de) willem alsd(an) talle(n)/
halve(n) ja(r)e va(n) malcande(re)n souden mogen sceiden en(de) alt(ijt) elc den and(ere)n/
iii maent te voren condigen en(de) alsd(an) nae beloep vanden tijde/
bet(alen) en(de) d(aer) mede gestaen en(de) soe vanden goeden sceiden It(em) dat de/
vors(creven) jan sterx bynnen sine(n) huse vors(creven) dwelc hij ald(aer) behult hij noch/
de sijne niet houden mocht hante(re)n noch doen en mogen den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde dambacht vanden cruydenie(re)n oft vetwarieren noch tselve sijn/
huys voert and(ere)n mogen v(er)hue(re)n die tselve ambacht ald(aer) d(aer) inne/
sulle(n) mogen doen oft houden in enig(er) manie(re)n Es voert vurw(er)de dat/
de vors(creven) jan stercke den vors(creven) wille(m)me tot sine(n) aencome(n) leve(re)n/
sal die gereetscap dienen(de) totten ambachte vanden wetwarieren/
dieme(n) scatten sall en(de) die [sal] ten ynde vand(er) vors(creven) hueri(n)ge(n) de vors(creven)/
wille(m) den vors(creven) ja(n)ne in soe goeden state wed(er)o(m)me leve(re)n behoud(elic)/
oft die arg(er) bevond(en) waren dat de vors(creven) wille(m)me den vors(creven) wille(m)me/
ja(n)ne d(aer) af restitucie doen sal ten prise van goeden ma(n)ne(n) hen/
des v(er)staen(de) En(de) alle dese vurw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) neus(nijdere) vync dec(embris) vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator