SAL8136, Act: R°127.2-V°127.1 (177 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°127.2-V°127.1  
Act
Date: 1466-12-13

Transcription

2020-05-17 by myriam bols
Het sijn comen in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) inde banck/
aldair claes de kersmake(re) als gheleydt totten goeden jans switten zone wijlen/
jans inden jaire xiiii[c] lix[tich] xvi daghe in septembri voir de bewijsenisse/
van tweelff rijdens lijftochte(n) ten live h(er) andries de kersmake(re) sijns zoens/
religieux p(ro)fes des cloest(er)s van perke dair inne de voirs(creven) claes sijn/
heffen behouden heeft ende jan van thienen cleedermake(r) die dair te/
voren int jair xiiii[c] lvii[tich] vii daghe in januario insgelijcx oic gheleyt/
es totten goeden des voirs(creven) jans wytten voir de schout van hondert/
ende vijftich rijd(er)s der mu(n)ten ons gened(ichs) she(re)n (et)c(etera) in dand(er) zijde alse/
van eenen wynhove ende goede(n) metten landen beempden eeussele(n) ende/
allen sine(n) toebehoirte(n) gheleghen te kerckem Aldair de voirs(creven) claes beg(er)de/
ende versochte van rechts weghen dat de voirs(creven) jan van thiene(n) sijn/
hande vanden voirs(creven) goeden lichten soude laten(de) hem die volgen tot/
behoeff vanden voldoene vanden scepen(en) brieve der xii rijd(er)s lijft(ochten)/
voirg(eruert) met ii jairpachten ende coste en(de) co(m)me(r) Seggen(de) de selve/
claes met alrehande reden(en) die hij dair toe vueghde dat de vors(creven)/
jan van thiene(n) vand(er) schult van zijne(n) beleyde ende ande(re) sijne(n)/
ghebreken ghenoech vernueght wa(r)e ende e(m)mer egheen ande(re) ghebreke/
met sine(n) beleyde en soude moghen verhalen dan dien hem bijden bekinde(r)/
gheorloft was met der (con)dicien staen(de) ond(er) den schoutbrief van sine(n)/
beleyde ghedateert octob(ri) pe(nulti)[ma] a(n)no li[tich] ond(er) bauss(ele) En(de) dat hij mits/
dien metten selve(n) sine(n) beleyde schuld(ich) wa(r)e te cesseren(e) en(de) hem de
//
voirs(creven) goede te laten volgen(e) tot behoef van voldoene van sine(n)/
brieve ende ghebreke voirs(creven) Vanden welken de voirs(creven) jan van/
thiene(n) hielt de g(ra)cie ende seyde want sijn beleyt ouder was/
dan des voirs(creven) claes ende hij sine(n) eedt p(rese)nteerde te doene te(n) heylighe(n)/
datmen hem buyten den voirs(creven) sine(n) scepen(en) brieve ende naevolgende/
der condicien hem dair toe dyenen(de) ende onder den schoutbrief va(n)/
sijnen beleyde ghenoteert staen(de) uut zaken vanden brieve van xiii/
rinssche gulden(en) lijftochte(n) ghedateert int jair xiiii[c] xlvii xxvii daghe/
in meye dair hij borghe voir was des voirs(creven) jans ende heeft moete(n)/
betalen aen roelove roelofs ende uut ocsuyne van eene(n) hollan(sche) guld(en)/
erfl(ick) dair hij oic desselfs jans borghe voir was aen de mombo(r)en/
van sinte jacops schuld(ich) ende tachter was bove(n) alle betalinghe ende/
ontfanck de su(m)me van hond(er)t ende lxxxii rinssche gulden(en) te xx st(uvers)/
hopende oft hij dien eedt dade datmen hem dan met sine(n) voirs(creven)/
beleyde de voirs(creven) goide tott(er) voirs(creven) su(m)men toe schuld(ich) wa(r)e te doen/
volgen(de) hem des ghetroesten(de) totten rechte Dair op de voirs(creven) claes/
allegeerde vele ende div(er)sen reden(en) bijden welken hij meynde dat hij/
bove(n) sijn bijlegghen tott(er) voirs(creven) eet niet come(n) en soude ende nae/
dien dat de scepen(en) alsdoen wijsden dat sij den ghep(rese)nteerde(n) eedt/
van janne begheerde(n) taenhoren(e) ende dae(re)ntynden recht Soe heeft/
de selve jan nae zeke(re) calangien die dair tusschen ghevalen sijn/
ten heylighen ghesworen datmen hem vanden voirs(creven) scepen(en) brieve/
van xiii rinssche guld(enen) lijft(ochten) ende eene(n) hollan(sche) guld(en) erfl(ick) boven/
alle ontfanck ende betalinghe noch tachter ende schuld(ich) es hondert/
ende lxxxii rinssche guld(enen) te xx st(uvers) Ende desen eedt ghedaen/
sijnde soe es finalijken ghewijst dat den voirs(creven) janne van thiene(n)/
ende sijne(n) beleyde de voirs(creven) goide volghen sulle(n) tot behoef sijnder/
gheclaerder schult totter su(m)men in sinen schoutbrieve begrepen/
bij alsoe dat hij die sall exeque(re)n cor(am) om(n)ibus scabinis in tribu(na)li? /
dec(embris) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator