SAL8136, Act: R°136.1-R°137.1 (191 of 413)
Search Act
previous | next
Act R°136.1-R°137.1  
Act
Date: 1466-12-30

Transcription

2020-05-19 by myriam bols
Cont zij alle(n) lieden dat m(ar)griete weduwe jans wijle(n) intfin henric/
en(de) jan intfin gebruede(re) huer kinde(re) te wetene den vors(creven) ja(n)ne tierst/
uut d(er) selv(er) sijnre moed(er) brode met rechte gedaen sijnde [en(de) m(ar)griete vanden vivere huysvrouwe des vors(creven) he(n)rix intfin] in tegewordich(eit)/
d(er) scepen(en) van loven(e) gestae(n) hebben geloeft ongesund(er)t en(de) omv(er)sceide(n) en(de)/
elc voir al voir hen hue(re)n oire(n) erve(n) en(de) naecomelinge(n) thielma(n)ne/
van schone(n)berghe vetwarier sine(n) erve(n) en(de) naecomelinge(n) altoes/
genoech te doene va(n) alsulke(n) drie rinssche guldene va(n) goude/
goet en(de) ginghe te wete(n) xx stuv(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)toge(n)/
van burg(oig)[ne(n)] en(de) va(n) brabant goet en(de) ginge voir elke(n) d(er) vors(creven) rinsch/
guld(ene) gereke(n)t en(de) van viii stuv(er)s d(er) mu(n)te(n) vors(creven) erflic chijs en(de) rinte(n)/
alle ja(r)e opden leste(n) dach sond(er) eene(n) d(er) mae(n)t van decembri te bet(alen)/
en(de) inde(n) wissel te loven(e) te leve(re)n alse de selve thielma(n) tegen/
den vors(creven) p(er)sone(n) v(er)crege(n) heeft aen en(de) op de goede en(de) erfpacht h(ier)/
ond(er) bescreve(n) Inden ierste(n) aen en(de) op huys en(de) hof met eene(n)/
bloke lants d(aer) toe behoe(re)nde met alle(n) sine(n) toebehoerte(n) gelegen inde/
p(ro)chie van libbeke te dunberghe houden(de) ond(er)half boend(er) luttel/
min oft meer tussche(n) de strate gaen(de) ten werfack(er) wert in deen zijde/
en(de) de bekerstrate aen dand(er) zijde comen(de) metten ond(er)sten ynde aende/
goede willems va(n) hoeberghe gelijcme(n) de vors(creven) goede eensdeels/
vanden cloeste(r) van sinte g(er)trude(n) te loeven(e) en(de) eensdeels vand(er)/
wed(uwen) h(ere)n symoens wile(n) pynnox ridd(er)s ten erfdo(m)me houden(de)/
es It(em) aen en(de) op iii vierdel elsenboschs gelege(n) inde vors(creven) p(ro)chie/
inde rye tussche(n) de goede (christ)iaens meys in deen zijde en(de) de/
goede odilien sbried(er)s aen dand(er) zijde It(em) aen en(de) op een boend(er)/
lants gelegen opden winkel tusschen de goede des vors(creven) (christ)iaens/
en(de) de goede jans de greeve gelijcme(n) de vors(creven) goede vand(er) wed(uwen)/
des vors(creven) wile(n) h(ere)n symoens ten erfdo(m)me houden(de) is It(em) aen/
en(de) op een boend(er) lants gelege(n) opde gheestbeke tussche(n) de goede
//
jans ouderogge in deen zijde en(de) de goede jans en(de) henrix ty(m)m(er)mans/
gebruede(re) aen dande(r) zijde It(em) aen en(de) op een dach(mael) beemts luttel min/
oft meer gelege(n) te libbeke t(er) plaetse(n) gehete(n) dbruelken tussche(n)/
de strate comen(de) van libbeke en(de) gaen(de) te dunb(er)ghe in deen zijde en(de)/
den beemt gehete(n) den groete(n) bruel aen dand(er) zijde gelijcme(n) de vors(creven)/
goede va(n) wilhelmo vande(n) borchove(n) ten erfdo(m)me houden(de) es It(em) [op] (½)/
mudde rox d(er) mate(n) va(n) loven(e) erfs pachts alle ja(r)e sint andriesmisse/
apostels te bet(alen) aen en(de) op de goede h(ier) ond(er) bescr(even) Inde(n) ierste(n) aen/
en(de) op (½) boend(er) lants gelege(n) opde(n) werfack(er) inde p(ro)chie van/
libbeke toebehoe(re)nde wille(m)me va(n) hoeb(er)ghe tussche(n) de goede d(er)/
vors(creven) gebrued(ere)n intfin en(de) de goede katline(n) parijs gelijcme(n) tvors(creven)/
(½) boend(er) lants vand(er) wed(uw)[e(n)] des vors(creven) wijle(n) he(re)n symoens ten erfdo(m)me/
houden(de) is It(em) aen en(de) op iii dach(mael) eeussels jans va(n) hoeb(er)ghe/
gelege(n) opde(n) scoffierberch inde p(ro)chie va(n) libbeke tussche(n) de/
goede d(er) vors(creven) kat(li)[ne(n)] parijs in deen zijde en(de) hue(re)n kind(ere)n aen deen/
zijde en(de) de goede jans intfin in dande(r) zijde gelijcme(n) de vors(creven)/
iii dach(mael) eeussels vand(er) vors(creven) weduwe(n) pynnox en(de) he(n)ricke van/
pulle in erfdo(m)me houden(de) is dair af de vors(creven) tielmans voir/
hove en(de) he(re)n d(aer) afme(n) de vors(creven) goede houden(de) is op heden/
gued(inge) en(de) vestich(eit) ontf(angen) heeft Van welken ond(er)pande oic vors(creven)/
de vors(creven) p(er)soene(n) hebben geloeft ongesund(er)t en(de) omv(er)sceide(n) en(de) elc/
voir al den selve(n) tielma(n)ne altijt genoech te doene oft/
hem d(aer) inne niet iet myn da(n) genoech gedae(n) wa(r)e Ende de/
selve goede te wete(n) tvors(creven) huys en(de) hof mette(n) bloke lants/
d(aer) toe behoe(re)nde op xii d(enieren) bone v mol(evaten) evene(n) en(de) x mo[l(evaten)]/
rox d(er) mate(n) va(n) lov(en) erflic chijs en(de) pachts It(em) de vors(creven) iii/
viere(n)deel elsboschs op eene(n) halve(n) d(enier) bone en(de) eene(n) pertsvoet/
It(em) tvors(creven) boend(er) lants opden wynckel op i(½) d(enier) bone It(em)/
tvors(creven) boend(er) lants opde gheestbeke op ii cap(uynen) xii d(enieren) bone
//
en(de) vii mo[l(evaten)] rox erfchijs en(de) pachts It(em) tvors(creven) dach(mael) beemts/
gelegen opt bruelke(n) op de weerde va(n) viii pl(a)c(ken) in alrehande(n)/
chijse alse op alle co(m)mer en(de) last d(aer) te voe(re)n uutgaen(de) te wara(n)/
deren en(de) tvors(creven) (½) mudde rox voir ombeco(m)m(er)de rinte te/
wara(n)de(re)n alsoe dat den vors(creven) tielma(n)ne voir hem sine(n) erve(n) ende/
naec(omelingen) vast en(de) zek(er) sijn moghe tot ewige(n) daghe(n) En(de) hebben/
voirt geloeft de vors(creven) moed(er) en(de) beide huer zoene(n) vors(creven)[en(de) m(ar)griete vanden vivere] en(de) elc/
van hen zunderlinghe voir hen hue(re)n erve(n) en(de) naec(omelingen) den vorscr(even)/
tielma(n)ne sine(n) oire(n) erve(n) en(de) naec(omelingen) de vors(creven) iii rins gul(dene) en(de)/
viii stuv(er)s erflic jairlix opden lesten dach sond(er) eene(n) d(er) mae(n)t/
van decembri te bet(alen) en(de) te loeven(e) inden wissel te leve(re)n zond(er)/
cost oft last desselfs tielmans oft sine(n) naec(omelingen) los ende vry vand(er)/
beden ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)toge(n) van sdorps rechte gehete(n) schot/
en(de) lot en(de) voirt va(n) allen and(ere)n rechte(n) en(de) laste(n) die de vorscr(even)/
tielma(n) oft sijne naec(omelingen) uut ocsuyne van sine(n) erfchijse vors(creven)/
in toecomen(de) tijden soude(n) moge(n) hebbe(n) oft liden in enig(er) manie(re)n/
Affirmeren(de) en(de) seggen(de) voirt de voirs(creven) moed(er) en(de) beide huer vors(creven)/
soene(n) de vors(creven) ond(er)pande [en(de) de vors(creven) m(ar)griete huysvr(ouwe) svors(creven) he(n)rix de vors(creven) ond(er)pande] jairlix en(de) erflic weert sijnde/
bove(n) [alle] de(n) co(m)m(er) voirs(creven) en(de) bove(n) des vors(creven) tielmans iii rins gul(denen)/
en(de) viii stuv(er)s noch [en(de) last uute(n) selve(n) goede(n) gaen(de) d(aer) uutgaen(de)]/
iii rins gul(dene) en(de) viii stuv(er)s erflic Ende hebbe(n)/
voirt geloeft de selve moed(er) en(de) beide huer soene(n) [en(de) m(argrie)[te] vande(n) vive(re)] ongesund(er)t/
en(de) omv(er)sceiden en(de) elc voir all den vors(creven) tielma(n)ne vand(er) selv(er) weerden d(er) selv(er) goeden altijt genoech te doene en(de) tegen eene(n)/
iegelike(n) gerecht wara(n)t te sijne In desen bevorwert ende/
ond(er)sproke(n) dat de selve moed(er) en(de) huer kinde(re) de vors(creven)/
iii rins gul(dene) en(de) viii stuv(er)s erflic des vors(creven) tielmans quiten/
en(de) lossen mogen van opden dach va(n) hede(n) bi(n)ne(n) iii jare(n) d(aer) nae/
volgen(de) teene(n) male te wete(n) elke(n) d(enier) d(aer) af met xvi gelik(er)/
pe(n)ni(n)gen en(de) met vollen rinte(n) va(n) eene(n) jare cor(am) neus(nijdere) vync/
dec(embris) pe(nulti)[ma]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator