SAL8136, Act: R°166.2-V°166.1 (229 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°166.2-V°166.1  
Act
Date: 1467-01-31

Transcription

2020-08-21 by myriam bols
It(em) symoen vander hofstad zone wijlen willems in p(rese)nc(ia) heeft philipse/
den houde(re) inden name ende p(ro)fijte joffr(ouwe) lijsbette(n) vander ryvie(re)n weduwe/
des voirs(creven) wijlen willems en(de) moeder des voirs(creven) symoens toegheseet/
ende ghelooft dat hij ende als tweeste man voir sijn aenghedeelte op/
hem neme(n) sall ende dair aff warant sijn dat hij alsoe sijn aengedeelte/
betalen sal van allen den schulde(n) voir wet ghepassert dair inne/
de voirs(creven) wijlen willem sijn vader ghehoude(n) was ende ghehoude(n) bleef/
doen hij sterf Behoudelick ende op alsulke condicie dat de voirs(creven) lijsbeth/
hem voir sijn ghedeelte ov(er)gheve(n) soe dat behoirt met rechte tot allen/
plaetsen alle goide het sijn leengoide oft chijsgoede oft eygengoede die sij/
ende de voirs(creven) wijlen willem tsame(n) beseten hebben [en(de) gecome(n) van willems zijden] ende voort afgaen alle/
duwarien testamente ende alle ande(re)n actien die de selve joffr(ouwe) lijsbeth/
heeft oft huer toebehoren soude moghe(n) in alle de goide voirs(creven) Ende heeft/
gheconsenteert ende toegheseet datmen t(er) stont v(er)coepen sall de leengoide/
ende ande(re) die verstorve(n) sijn uut doode cools wijlen van udekem ende/
den chijs van delbroeck ende de pe(n)ninghe dair aff comen(de) beke(re)n inde/
schulden voirs(creven) Ende heeft voort ghelooft de selve symoen dat hij der/
selv(er) sijnd(er) moeder hue(r) leefdach langk due(re)nde sal laten volghen ende/
ghebruyken inde goede te ryllair allet ghene des sijn vader ald(air) gebruyct/
ende ghehanteert heeft zonder huer dair aff e(n)nich hynder of letsel/
te doene huer leven due(re)nde ende niet lange(r) ende oft sijn moeder/
voirs(creven) in e(n)nighe schulde(n) voirsc(reven) met rechte verbbonden wordde
//
te betalen(e) dat de selve symoen huer dair aff als/
tweeste man ontheffen salle Ende heeft voort ghelooft/
joffrouwe(n) yden wynrix wed(uwe) henricx wijlen vand(er) ryvie(re)n/
te gheven(e) xcvi hollan(sche) gulden(en) voir huer tocht vanden/
goeden vander meynaertshove(n) cor(am) naus(nijdere) hoeve(n) ja(nua)[rii] ulti(m)a
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator