SAL8136, Act: R°203.3-V°203.1 (297 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°203.3-V°203.1  
Act
Date: 1467-03-12

Transcription

2020-07-09 by myriam bols
It(em) jan de coninck zone gielijs de coninck van meltbroeck in p(rese)nc(ia) heeft mechtich/
ghemaect zonder wederroepe(n) janne vanden moirte(re) nu t(er) tijt meye(r) van piercke en(de)/
(christ)iane vand(er) moelen ende elcken van hen bezund(er)t o(m)me inde(n) name van hem met/
rechte te v(er)volgen(e) oft mynlick te beslichten(e) in aenlegghers oft v(er)weerde(re)s stad/
alsulken zaken van gheschille als hij uutstaen(de) heeft jeghen willem(me) p(ate)r n(oste)r ende
//
janne van maerbeke na(tur)lic te samen oft besundert te wat steden oft/
plaetsen dat dat sijn mach oft ghebue(re)n soude moghe(n) aengaen(de) der eme(n)de(n)/
ende bet(er)nissen die den voirs(creven) janne de(n) coninck schuld(ich) sijn ghedaen te/
wordden(e) uutsaken van alsulken handelinghe(n) en(de) quetsue(re)n die de vors(creven)/
willem en(de) jan van maerbeke te same(n) oft bezund(er)t aenden voirs(creven) ja(n)ne/
den coninck begaen en(de) voortghekeert hebben Gheloven(de) de voirs(creven)/
jan de coninck goet vast ghestentich ende van weerde(n) wes de voirs(creven)/
p(ro)cur(eur)s oft deen van hen dair inne doen oft vorde(re)n zulle(n) in alre vuege(n)/
ende manie(re)n oft de vors(creven) jan de coninck d(er)dair selve teghew(or)dich sijnde/
ghedaen hadde cor(am) meld(er)t borchove(n) m(ar)cii xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator