SAL8136, Act: R°204.1 (299 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°204.1  
Act
Date: 1467-03-16

Transcription

2020-07-10 by myriam bols
It(em) nicholaus pied(er)s de jonghe zone claes pied(er)s renu(n)cieren(de) in desen der/
p(ri)vilegien en(de) vrijheid(en) vand(er) univ(er)siteit van loven(e) in p(rese)nc(ia) heeft ghelooft voir/
hem sine(n) erve(n) ende naecomelinghe(n) henricken deens zone wijlen henricx en(de)/
romboute van baussele ende elken van hen bezund(er)t ende elcx goede van hen tot/
ewighen daghen schadeloes te houden(e) en(de) tontheffen(e) van alsulke(n) ii rijd(er)s/
lijft(ochten) ten live jans van lare causmak(er)s ende katline(n) van hoelair sijns wijffs/
ende ten live des lanxten leven(de) van hen beyde(n) alle jaire opde(n) xv[de(n)] dach der/
maent van januario te bet(alen) Dair inne de voirs(creven) henrick deens en(de)/
rombout als p(ri)ncipael schuld(er)s ghenoempt ende v(er)bonden staen ghelijck den scepen(en)/
brieff van loven(e) dair op ghemaect xv in januario xiiii[c] lxv volcomelic uutwijst/
ende beg(ri)pt ende de selve lijfpen(sien) jairlix ten behoirlijken tijden alsoe in tijts ende/
in uuren ghelden ende betalen ende die quijten oft bewijsen nae inhoudt vande(n)/
voirs(creven) scepen(en) brieve alse v(er)volghde schout alsoe dat de voirs(creven) ii p(er)soene(n) dair aff/
egheen schade hebben noch lijden en zullen in e(n)nig(er) manie(re)n Niet wederstaen(de) dien/
nochtans dat de voirs(creven) henrick ende rombout den voirs(creven) claese inden selven/
scepen(en) brieve vanden ii rijd(er)s lijfpen(sien) voirs(creven) ghelooft hebben schadeloes te/
houden ende tontheffen Want hij die p(ri)ncipael pe(n)ninghe selve in sine(n)/
oirber ende p(ro)fijte ende p(ro)fijte ende uute(n) hande(n) des voirs(creven) rombouts voort/
ghehave(n) en(de) ontfanghen heeft ghelijck hij dat ope(m)bairlick ghekent/
heeft Et t(antu)m cor(am) naus(nijdere) vyncke m(ar)cii xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator