SAL8136, Act: R°206.1-V°206.1 (304 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°206.1-V°206.1  
Act
Date: 1467-03-18

Transcription

2020-08-21 by myriam bols
Allen den ghenen dien dese onse l(ette)ren ghethoent zullen wordde(n)/
burg(er)meest(er)s scepen(en) ende raid der stad van loven(e) saluyt met kennissen/
der wairheit doen te weten dat opden dach van hede(n) voir ons come(n) sijn/
jacop hee(re) van arkenteele ende joffr(ouwe) lijsbeth van schoenhove(n) docht(er) jans/
wijlen van schoenhove(n) van leeuwe sijn medeghesellynne seggen(de) dat sij/
ov(er)mits zeke(r) nootsaken hue(re)n landen en(de) slote van arkenteele grootelijken aengaen(de)/
sij hen vanden selve(n) hue(re)n lande(n) ende slote niet en moghen absente(re)n zonder/
beducht te zijne in grot(er) schade(n) ende acht(er)deele der selv(er) lande ende sloete/
te moghe(n) comen(e) oft te vallen(e) ende hen negheenssins gheleghe(n) en es/
alh(ier) yet lang(er) te moghen bliven(e) oft te doene des h(ier) nae volgen(de) es/
Hebben dair o(m)me in behoirlijker vorme(n) ende manie(re)n soe dat nae recht best/
diene(n) mach oft behoren volcomelick ghemechticht gheconstitueert ghemaect/
ghesedt ende volcome(n) macht en(de) auctoriteyt ghegeve(n) zonder wederroepen/
den eerw(er)dighe(n) ende eedelen hee(re) h(ere)n woute(re)n van coursworm archydiaken/
van ardenen prooft van mechelen ende canonck te ludick alsulken xxv/
hollan(sche) gul(den) erflijke renten alnoch onghequeten staen(de) van dyen lxv hollan(sche)/
gul(den) erflijker rente(n) ende noch iii pet(er)s erf(lijk) als de selve jacop en(de) joffr(ouwe)/
lijsbeth sijn medeghesellynne van weghen ende vander zijden der selv(er) joffr(ouwe)/
lijsbette(n) ghecome(n) houden(de) sijn Te weten(e) de voirs(creven) hollan(sche) gul(den) op zeke(re) goide/
ende onderpande willems van mirrode van weghe(n) joffr(ouwe) jehanne(n) vander/
aa sijnre medeghesellynne(n) tsinter claes te putte ende dair omtrent gheleghe(n)/
ende de voirs(creven) drie pet(er)s op eene(n) beempt gheheete(n) den beempt van schoe(n)hove(n)/
toebehoren(de) der kynde(re)n sgreve(n) Te manen teysschen op te bue(re)n ende inne te/
heffene de possesseurs vanden voirs(creven) onderpande ende eene(n)yeghelijken dien/
dat aengaen mach quijtan(cie) te gheven(e) en(de) voir ghebreck van betalinghe(n)/
vande(n) selve(n) erfchijse aen ende op de goede ende onderpande der selv(er) te panden(e)/
en(de) te daghene ende alle ande(re) vorderinghe van rechte dair op voort te keren(e)/
ende die ten eynde uut mette(n) rechte te v(er)volgen(e) Ende sp(eci)alic de voirs(creven)/
lxv hollan(sche) gul(den) int gheheele soe wa(n)neer de voirs(creven) willem va(n) mirrode/
de voirs(creven) xxv hollan(sche) gul(den) d(air) aff die noch onghequete(n) staen ghelieve(n)/
sal te quijten(e) ende desgelijcx de voirs(creven) iii pet(er)s erf(lijker) renten staen(de) opde(n)/
beempt van schoenhove(n) voirs(creven) den hee(re) inde hant op te dragen(e) dair/
aff te v(er)tijdene ende den voirs(creven) willem(me) van mirrode tot behoef joffr(ouwe)/
jehanne(n) vand(er) aa sijnre medeghesellynne(n) vande(n) voirs(creven) lxv hollan(sche) gul(den)
//
erf(lijker) renten ende den kynde(re)n sgreve(n) voirs(creven) vanden eene(n) pet(er) voirs(creven)/
ende gielijse de(n) roeve(re) in die ande(r) ii pet(er)s oic voirs(creven) gued(inghe) ende/
vestich(eit) elken van hen vande(n) sine(n) te doene voir alle hee(re)n ende/
hove(n) dair aff men donderpande der selv(er) rente(n) houden(de) es het sij/
leengoede chijsgoede eyghengoide oft ande(re) goede van wat natue(re)n/
die sijn moghe(n) ende elken van hen dair aff waerscap en(de) gelufte(n)/
van ghenoech doene inden name en(de) van weghe(n) des voirs(creven) jacops en(de)/
sijnre medeghesellynne(n) te doene te gheloven(e) ende den selve(n) jacope/
ende sijnre medeghesellynne(n) voir hen hue(re)n erve(n) en(de) naecomelinge(n) indie(n)/
waerscape(n) ende ghelufte(n) van ghenoech doene alsoe te v(er)binden(e) in/
alle alsulk(er) vorme(n) en(de) manie(re)n oft de selve jacop van arkenteele/
en(de) joffr(ouwe) lijsbeth van schoenhoven sine medeghesellynne die ghelufte(n)/
ald(air) in hue(re)n p(er)soen selve verschynen(de) ghedaen hadden Ende alle pe(n)ni(n)ghe(n)/
vande(n) voirs(creven) renten comen(de) tontfane quijtschildinghe en(de) volcome(n) absolucie/
dair aff te gheven(e) in alle alsulk(er) manie(re)n oft jacop voirs(creven) en(de) sijnre/
medeghesellynne die dat selve ontfanghe(n) hadde(n) Ende voort alle ande(re)/
vestich(eit) ende behoeften vande(n) voirs(creven) renten te doene die de selve jacop/
ende sine medeghesellynne soude(n) moghe(n) doen op dat sij tegew(or)dich/
wa(r)en ende die nae den hofrechte dair dat ghebeurt behoe(re)n en(de)/
schuld(ich) sijn te gheschieden(e) met alle sole(m)pniteyte(n) d(air) toe nae d(er)/
natue(re)n vanden hove behoren(de) oft behoeven(de) in e(n)nig(er) manie(re)n/
Renu(n)cieren(de) ende v(er)thiende de voirs(creven) jacop ende joffr(ouwe) lijsbeth van/
schoenhove(n) nu alsdan tot behoef der p(er)soene(n) voirs(creven) en(de) elcx van hen/
soe hen ende elken van hen dat nae der manie(re)n voirs(creven) aencleeft/
van alle(n) hue(re)n rechte(n) actie(n) int(er)est en(de) p(ro)p(ri)eteyt die sij hebben/
oft hen mach toebehoren uut wat saken oft tijtle dat dat sij/
inde rente(n) voirs(creven) Gheloven(de) de selve jacop en(de) sine medegesely(n)ne/
bij hue(re)n trouwe(n) eeren ende zekerheyde(n) als schiltbuertighe voir/
hen hue(re)n erve(n) en(de) naecomelinghe(n) tot eweghe(n) daghen goet/
vast ghestentich onv(er)brekelick ende van weerden te houde(n) en(de) te hebben(e)/
allet ghene des bijde(n) vors(creven) h(er) woute(re)n ghedaen gevord(er)t ghelooft v(er)bonde(n)/
toegeseet oft gevurw(er)t sal werdde(n) in e(n)nig(er) manie(re)n en(de) dat selve/
altijt te voldoene en(de) d(air) voe(r) inne te stane alsoe dat dat de(n) selve(n) p(er)soene(n)/
en(de) elken van hen alsoe v(er)re he(n) dat aencleeft en(de) hue(re)n erf(genamen) vast en(de) zek(er)/
sal moghe(n) sijn tot eweghe(n) daghe(n) m(ar)cii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator