SAL8136, Act: V°122.1-R°123.1 (170 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°122.1-R°123.1  
Act
Date: 1466-12-16

Transcription

2020-07-07 by myriam bols
Allen den ghene(n) (et)c(etera) burg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raid der stad van/
loven(e) saluyt met kennissen der wairheit doen te weten(e) dat/
opden dach van heden voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)soene(n) jan/
van lathem van grymb(er)ghen nu t(er) tijt wonen(de) te quaderibbe ende/
heeft gheconstitueert ghesedt ende volcome(n) macht ghegheve(n)/
janne en(de) wencelijne gehete(n) van lathem gebruede(re) sijnen/
soene(n) den vors(creven) ja(n)ne tierst uut sine(n) broode gedaen sijnde/
roelove lanshee(re) zegheren de wynt(er) en(de) vrancken beys en(de) elke(n)/
van hen besund(er)t alle alsulke(n) goede chijsen rinten pachten/
jaergulden en(de) schout als de vors(creven) jan va(n) lathem heeft inde(n)/
lande van grymberghen te raemsdonck te p(er)weys te meld(er)t/
terpse te quaderebbe en(de) elswair inden lande van brabant en(de)/
men hem sculdich is oft namaels wesen sal Te rege(re)n te/
mane(n) teisschen opte bue(re)n en(de) tontfangen aen wat goeden oft/
p(er)soene(n) oft te wat steden dat dat sijn mach d(aer) voe(r) te/
panden te dagene te beleidene en(de) rasta(men)[te] te doen legge(n) nae/
gewoente en(de) costume vand(er) plaetsen d(aer) dat behoe(re)n sal oft/
behoeve(n) soude moge(n) en(de) op dats noot gebuerde voe(r) alle/
richte(re)n geestelic en(de) weerlic met rechte te v(er)volge(n) te v(er)antw(er)d(en)/
te bescudde(n) en(de) te bedingen die te wynne(n) en(de) te v(er)liesen (com)posicie/
en(de) mynlike yffeni(n)ge d(aer) af te make(n) den sculd(ere)n va(n) des/
sij ontfange(n) sulle(n) quijt te scelde(n) en(de) quitan(cie) te geve(n) en(de) de/
omberuerlike goede des vors(creven) jans eene(n) t(er)mijn va(n) iii jaren/
uut te geve(n) te v(er)pachte(n) en(de) te v(er)hue(re)n En(de) voirtaen g(e)n(er)alic/
en(de) specialic alle tgene d(aer) inne te doene en(de) te vorde(re)n dat/
de selve jan selve soude moge(n) doen waert dat hij tegeword(ich)/
en(de) voe(r) ogen wa(r)e Geven(de) den selven gemechtichden en(de) elke(n) van/
hen volcome(n) macht auctoriteit beveel en(de) last eene(n) oft meer/
va(n) hue(re)r [oft sijnd(er)] hant gemechtichde en(de) gesubstitueerde te sette(n) en(de) te/
stelle(n) o(m)me te doen in all en(de) in alle manie(re)n vors(creven) te vorde(re)n/
talle(n) plaetsen dat de vors(creven) p(ro)cur(eur)s oft enich va(n) hen oft sijt
//
selve dade(n) en(de) met desen brieve soude moge(n) doen Geloven(de)/
voir ons de selve jan in goede(n) trouwe(n) voir goet vast geste(n)tich/
en(de) van weerde(n) te houden tot ewige(n) dage(n) soe wes biden vors(creven) p(ro)cu(reur)s/
oft enige(n) va(n) hen oft den gesubstitueerde(n) bij hen oft enige(n) van/
hen inde(n) saken vors(creven) en(de) des d(aer) aen cleeft ged(aen) oft gevord(er)t sal word(en)/
in enig(er) manie(re)n sond(er) argelist Behoud(elic) dat de vors(creven) p(ro)cur(eur)s en(de)/
gesubstitueerde en(de) elc van hen behoud(en) sal sijn den vors(creven) ja(n)ne/
altijt tot sijnre manissen va(n) sine(n) bewinde en(de) ontfa(n)ge goede/
rekeni(n)ge en(de) bewijs te doene due(re)nde dese p(ro)cu(ra)cie en(de) mechtich(eit)/
totte(n) wed(er)roepen des vors(creven) jans en(de) niet lang(er) dec(embris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator