SAL8136, Act: V°157.1 (216 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°157.1  
Act
Date: 1467-01-23

Transcription

2020-07-06 by myriam bols
It(em) arnt van steyvoert zone wijlen martens van steyvoert in p(rese)nc(ia)/
heeft ghekent ende ghelijt all eest alsoe dat hij voirtijden ende/
nae dooder handt des voirs(creven) wijlen m(ar)tens sijns vad(er)s voir behoirlike/
hoff ende hee(re) van leene ontfanghen ende opghehave(n) heeft alle/
alsulken leengoede als gheleghen sijn te ryllair gheheeten de goede/
vand(er) heyden met hue(re)n toebehoirten sonder nochtan joffrouwe(n)?/
jehanne(n) vander ryvie(re)n wedewe des voirs(creven) wijlen m(ar)tens ende/
moeder desselfs arnts huer tocht oft bylevinghe te bekennen(e) dat/
nochtans die niet wederstaende tvoirs(creven) ontfanck ende opheffen/
gheschiet es te goeder trouwen en(de) tot dyer meyninghe(n) dat de selve/
joffr(ouwe) jehanne sijn moeder alsoe langhe sij leve(n) sall ende niet lange(r)/
heffen ende bue(re)n sall alle renten p(ro)fijten ende v(er)vallen vanden/
selven goeden jairlix comen(de) ende de lasten vanden selven goeden d(ra)ge(n)/
ende in redelijken rep(ar)acien houden o(m)me die renten p(ro)fijten ende/
v(er)vallen tot hue(re)n vryen wille te ghebruykene ende te bekeren(e)/
Gheloven(de) de selve arnt der selv(er) sijnre moeder tot huer(er) manissen/
h(ier) aff behoirlijke ende behoeflijke macht ende p(ro)curacie te gheven(e)/
alsoe huer dat nae den leenschen hofrechte ghenoech sall sijn/
en(de) moghen diene(n) o(m)me hier te volgen(e) des voirs(creven) steet cor(am)/
hoeve(n) vyncke januarii xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator