SAL8136, Act: V°162.3-R°163.1 (225 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°162.3-R°163.1  
Act
Date: 1467-01-28

Transcription

2020-07-06 by myriam bols
It(em) de vors(creven) jacop van dongelb(er)ge jacop va(n) dongelb(er)ge den/
jonge sijn sone p(ri)[(us)] em(an)c(ipatus) ac r(e)nu(n)cia(n)s (et)c(etera) wout(er) va(n) dongelb(er)ge/
boud(en) henric en(de) jan gielijs in p(rese)nc(ia) hebbe(n) geloeft indivisim
//
der vors(creven) joffrouwe katline(n) weduwe des vors(creven) wijle(n) henrix/
vanden berghe oft alsoe gebuerde dat enich va(n) hen in sinen/
rijcdo(m)me v(er)mi(n)derde afhendich oft aflivich wordde voe(r) en(de) eer/
de vors(creven) erfri(n)te van xii rins gul(denen) afgequete(n) wa(r)e oft op pa(n)de/
bewesen dat dan dande(re) lanxt leve(n)de van hen inde stat va(n)/
alsulke(n) p(er)soen wed(er)o(m)me eene(n) and(ere)n p(er)soen in brabant gesete(n)/
den rechte van des(er) stat bedwanckelic sijnde sette(n) sulle(n) d(aer) voe(r)/
goetgenoech sijnde die hem voe(r) de vors(creven) erfrinte va(n) xii rins/
gulden(en) voe(r) scepen(en) van loven(e) ind(er) manie(re)n vors(creven) v(er)oblige(re)n sal/
en(de) v(er)binde(n) en(de) dat alsoe dicke en(de) menichwerve(n) dat sal moge(n)/
gebue(re)n Desgelijx hebbe(n) voert geloeft de selve p(er)sonen indi(vi)s(im)/
oft de vors(creven) erfrinte op erfpande bewesen wordde dat sij dan/
die pontpe(n)ni(n)ge drage(n) en(de) betale(n) sulle(n) en(de) dat inder selver vestich(eit)/
van bewisenissen soe besorghen en(de) bevestighe(n) dat de selve/
rinte los en(de) vry sijn sal en(de) bliven tot ewighen daghen vand(er) bede(n)/
ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toghen va(n) sdorps rechte va(n) scote en(de) lote en(de)/
voert va(n) allen and(ere)n oncosten en(de) laste(n) hoedanich die soude(n) moge(n)/
wesen dieme(n) d(aer) op soude mogen stellen oft ordine(re)n alsoe/
dat d(er) vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] de vors(creven) rente huer en(de) hue(re)n erfg(enamen)/
en(de) naecomelinghen geheel en(de) sond(er) enige(n) oncost oft last d(aer)/
af te hebbene oft te lidene ind(er) stat wissel van loven(e) gelev(er)t/
en(de) betaelt sal worden los en(de) vry en(de) tot alle(n) coste en(de) laste d(er)/
sculde(re)n vors(creven) behoud(elic) den vors(creven) sculde(re)n huer quiti(n)ge elken/
d(enier) met xviii gelik(er) d(enieren) ac cu(m) p(ri)mi duo insup(er) p(rim)[(us)] cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator