SAL8136, Act: V°172.1-R°173.1 (243 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°172.1-R°173.1  
Act
Date: 1467-02-09

Transcription

2020-06-21 by myriam bols
It(em) jan vleesch sone jans wijle(n) vleesch dien hij hadde va(n) lijsbetthe(n)/
wijlen vand(er) berct sine(n) eersten wijve in deen zijde goert goloys en(de) oede/
vleesch sijn wijff sust(er) des vors(creven) jans in dande(r) zijde henric jan en(de)/
laureys gebruede(re) kinde(re) henrix laureys en(de) wijlen kat(li)[ne(n)] vleesch sijns/
wijfs suster des vors(creven) jans en(de) oeden en(de) vrancke bloemaerts inden/
name en(de) va(n) weghen katline(n) laureys sijns wijfs nu absent en(de)/
afhendich wesende sust(er)s d(er) vors(creven) gebrued(ere)n laureys d(er) welk(er) de/
vors(creven) vrancke bloemaerts in desen op hem genome(n) heeft en(de) geloeft/
te v(er)vane inde derde zijde in p(rese)nc(ia) d(er) scep(enen) van loven(e) gestaen/
sijn met malcande(re)n ov(er)come(n) en(de) eensworden voir hen hue(re)n oire(n)/
erve(n) en(de) naecomelingen alse vanden omberuerlike(n) en(de) erflike(n)/
goeden gebleve(n) nae de de doot des vors(creven) wijle(n) jans vleesch vad(er)s/
der vors(creven) kinde(re)n vleesch en(de) oud(er)vad(er) d(er) vors(creven) kind(ere)n laureys de/
pointen en(de) vurw(er)d(en) h(ier) nae bescr(even) Inden iersten dat den vors(creven) ja(n)ne/
vleesch erflic volgen sal en(de) toebehoe(ren) voir hem sine(n) erve(n) en(de)/
naec(omelingen) een huys en(de) hof met eene(n) wouwe(r) en(de) alle(n) sinen toebeh(oerten)/
d(aer) inne de vors(creven) wijlen jan vleesch sijn vad(er) te woene(n) plach/
gelegen te roesbeke sond(er) den and(ere)n p(ar)tijen vors(creven) hue(re)n erve(n) oft/
naec(omelingen) vors(creven) d(aer) inne enich recht actie oft int(er)est te hebbene oft/
te behoudene in enig(er) manie(re)n het wa(r)e uut titel vande(n) lantrechte/
oft and(er)ssins En(de) dat den vors(creven) kind(ere)n laureys hue(re)n erve(n) en(de) naec(omelingen)/
erflic volgen sal een huys gelegen te roesbeke bid(er) kerken ald(aer)/
en(de) den vors(creven) goerde goloys sal voe en(de) sine(n) wijve sal volgen voir/
hen hue(re)n erve(n) en(de) naec(omelingen) iii vierdel lants gelegen te roesbeke/
bove(n) eerdbesiepoel ald(aer) It(em) dat de vors(creven) p(ar)tije(n) alle ande(re)/
erfgoede gebleve(n) nae de doot des vors(creven) wijlen jans vleesch/
die hij in sine(n) leven(en) besitten(de) was de leengoede h(ier) uut/
gesceiden deilen sulle(n) in drie porceelen d(aer) af deen d(er)dendeel/
erflic volgen en(de) toebehoe(re)n sal den vors(creven) ja(n)ne vleesch dand(er)
//
derdendeel goerde goloys en(de) oede(n) vleesch sine(n) wijve en(de)/
terde derdendeel den vors(creven) kind(ere)n laureys sond(er) elk(er) vanden/
selven drie p(ar)tijen int tgedeelte d(er) andre enich recht actie/
oft int(er)est te hebbene oft te behoudene in enig(er) manie(re)n/
Geloven(de) de vors(creven) p(ar)tije(n) in alle zijden elc d(er) andre de vors(creven)/
pointen en(de) vurwerd(en) tot ewigen dagen vast gestentich en(de) omv(er)bre/
kelic te houden en(de) te hebbene sond(er) d(aer) tegen te gane oft te doene/
oft te comen bij hen selven oft yeman(de) and(er)s in ghene(n) rechte/
gheestelic oft weerlic in enig(er) manie(re)n en(de) elc den and(ere)n d(aer) af/
alt(ijt) genoech te doene en(de) behoerlike vestich(eit) voir hof en(de) hee(re) d(aer)/
dat behoe(re)n mach en(de) d(aer) toe so vele te doene op cost vande(n)/
ghene(n) die de vestich(eit) beg(eer)t dat elke(n) va(n) hen vast en(de) zek(er)/
sal mogen sijn tot ewigen daghen cor(am) roelofs hoeve(n) febr(uarii) ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator