SAL8136, Act: V°196.1 (281 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°196.1  
Act
Date: 1467-03-01

Transcription

2020-07-05 by myriam bols
It(em) willem vanden hovelde wonen(de) te binswijc sone wilen henrix berthel(meeus) va(n)/
hulslair sone arnts va(n) hulslair wonen(de) te dieve(n) en(de) arnt boene sone sone/
jans boene in p(rese)nc(ia) hebbe(n) genome(n) en(de) bekint dat sij genome(n) hebbe(n) indi(vi)s(im) va(n) arnde/
van meerbeke na(tur)lec en(de) ja(n)ne boene vors(creven) inde(n) name va(n) hen selve(n) en(de) va(n)/
weghen jans boene des jonghe(n) dien sij in desen op hen genome(n) hebbe(n) en(de) geloeft/
te v(er)vane de core(n) thiende beneden toebehoe(re)nde d(er) cap(it)le va(n) s(in)[te] peet(er)s te/
lov(en) gelege(n) te binswijc inde p(ro)chie va(n) wiltsele welke thiende beneden/
vors(creven) mett(er) thienden bove(n)thiende(n) de vors(creven) arnt jan boen en(de) jan boen de jonge/
vand(er) vors(creven) cap(it)le in hueri(n)ge(n) houden(de) sijn gelik(er)wijs de vors(creven) wille(m) vande(n) hovelde/
met sine(n) medeplicht(er)s de selve thiende benede(n) h(ier) voermaels eene(n) tijt va(n)/
ix jare(n) gehoude(n) heeft en(de) niet vord(er) Te houden en(de) te hebbe(n) va(n) sinte jans(misse)/
bap(tis)[te(n)] naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) vi jare(n) lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er)/
middel volgen(de) elx jaers dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de) o(m)me xxxii(½) mudd(en) rox/
xxxii(½) mudde(n) g(er)ste(n) xxxii(½) mudde(n) even(en) elx greyns goet en(de) paiabel met/
wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereit d(er) mate(n) van loven(e) met wa(n)ne en(de) met/
vede(re)n wel bereit alsulc greyn als jarlix vand(er) selv(er) benede(n) thiende(n) come(n)/
sal inde schue(r) sint andriesmisse apostels te bet(alen) en(de) te loven(e) te leve(re)n/
den he(re)n vand(er) cap(it)le(n) vors(creven) nae inhout hue(re)r divisen alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] en(de) altoes in tijts en(de) in coren alsoe dat de vors(creven) arnt va(n)/
meerbeke en(de) sijn medeplicht(er)s vors(creven) d(aer) af vand(er) selv(er) cap(it)le niet belast/
noch bescedicht en worde(n) hen geloven(de) d(aer) af alt(ijt) scad(eloes) te houde(n) en(de) tontheffe(n)/
En(de) es vurwerde waert dat enige(n) tampeest quame oft oerloeghe datme(n)/
hen die scade d(aer) af comen(de) afslaen sal gelijc ande(re) he(re)n en(de) p(re)late(n) boven/
en(de) bened(en) doen sullen En(de) alle dese vurwerd(en) gelufte(n) en(de) (con)dicien hebbe(n) geloeft/
de vors(creven) p(er)sone(n) in beide(n) zijden malc(ander) vast gestedich en(de) omv(er)brekelic te/
houden en(de) te voldoene q(uolibet) ass(ecutu)[m] neus(nijdere) vync m(ar)cii p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator