SAL8136, Act: V°213.2 (320 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°213.2  
Act
Date: 1467-04-08

Transcription

2020-08-20 by myriam bols
It(em) jan machiels en(de) lijsbeth van zantvoert sijn wijff in p(rese)nc(ia) hebben/
ghehuert ende bekint dat sij ghehuert hebben teghen jacope edelhee(re)/
eene(n) beempt gheleghen te werchte(r) aen de grote lake tussche(n) tp(ar)lickoer?/
aen deen zijde ende de goide wout(er)s de roede aen dande(r) zijde Te houde(n)/
ende te hebben van sinte martensmisse lestleden eenen t(er)mijn van/
sesse jairen langk due(re)nde deen nae dande(r) zonder myddel volghen(de)/
elcx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) ende o(m)me vierthiene hollan(sche) gulden(en) te/
xvi stuv(er)s tstuck alle jaire tsinte m(ar)tensmidde inden wynt(er) te bet(alen)/
den voirs(creven) jacope den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met/
(con)dicien dat de voirsc(reven) ghehuysschen den voirsc(reven) g beempt jairlix/
den voirg(eruerde) t(er)mijn due(re)nde op hue(re)n cost beheymen ende v(er)maken/
zullen ende den loec dair toe behoeven(de) neme(n) ende houwen opde(n)/
selve(n) beempt t(er) minst(er) schade(n) zonder and(er)ssins dair op te moghen/
houwen oft truncken in e(n)nig(er) manie(re)n Item dat de selve ghehuyssche(n)/
den voirs(creven) beempt bynne(n) den yersten iiii jairen breken ende besayen/
moghen ende niet meer behoud(elic) dat hij de leste ii jaire(n) o(m)besaeyt/
sall blive(n) It(em) dat de voirs(creven) ghehuysschen soe wa(n)neer sij v(er)maken/
zulle(n) opden selve(n) beempt planten sullen xx levende poten ende/
die selve poten neme(n) vande(n) willighe(n) opden selve(n) beempt ende/
dair omtrent staen(de) cor(am) naus(nijdere) vyncke aprilis viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator