SAL8136, Act: V°218.1 (324 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°218.1  
Act
Date: 1467-04-10

Transcription

2020-07-19 by myriam bols
It(em) henric va(n) beetse geheten bastijns van raetshove(n) in p(rese)nc(ia) heeft/
gekint en(de) gelijt dat alsulke(n) v(er)bonde en(de) geluften and(er)s den welke(n)/
wout(er) tymm(er)mans claes pied(er)s en(de) jannes sampsoen v(er)bonden en(de) v(er)obligeert/
sijn voe(r) scepen(en) van loeven(e) met scepen(en) brieve(n) van loven(e) aen lijsbetthe(n) va(n)/
leeuwe in een mudde rox lijfpensie(n) ten live h(ere)n arnts va(n) meerbeke/
p(rie)st(er)s huers soens gel d(aer) inne de vors(creven) moed(er) huer heffen behouden/
heeft gelijc den scep(enen) brief van lov(en) d(aer) op gemaect den iiii[d(n)] dach/
va(n) febr(uari) a(nn)[o] xiiii[c] xlii die v(er)bonde en(de) gelufte(n) en(de) des d(aer) aen cleeft/
volcomelic uutwise(n) en(de) beg(ri)pen gesciet en(de) gedae(n) sijn t(er) ernstig(er) bede(n)/
v(er)sueke en(de) beg(er)ten des vors(creven) henrix En(de) dat de vors(creven) he(n)ric de vors(creven)/
pe(n)ni(n)ge geheel en(de) al vande(n) vors(creven) p(er)soene(n) voert ontfange(n) heeft en(de)/
opgebuert en(de) die in sine(n) orb(oer) en(de) p(ro)fijte bekeert sond(er) de(n) selve(n) p(er)sone(n)/
enich v(er)lies oft p(ro)fijt d(aer) af te hebben in enig(er) manie(re)n Soe eest dat/
de vors(creven) he(n)ric de va(n) beetse geloeft heeft voir hem sine(n) oire(n) erve(n)/
en(de) naec(omelingen) den vors(creven) drie p(er)sone(n) en(de) elke(n) va(n) hen besund(er)t en(de) elx goede/
va(n) hen vanden vors(creven) mudde rox lijfpens(ien) v(er)schene(n) rinte(n) en(de) v(er)schine(n)de(n)/
rinte(n) en(de) alle(n) coste(n) hoed(anich) die sijn mochte(n) die sij uut osc(uyne) d(er) vors(creven)/
lijfp(ensien) enichsins gelede(n) hebbe(n) oft lide(n) mochte(n) in toecomen(de) tijde(n) te losse(n)/
tontheffen en(de) scad(eloes) te houde(n) en(de) de selve lijfpensie af te legge(n) en(de)/
te quite(n) te sinte andriesmisse apostels naestcom(ende) alsoe dat de/
selve p(er)sone(n) en(de) huer goede en(de) elx va(n) hen d(aer) af tot ewige(n) dage(n)/
ongepraemt en(de) ontlast sijn sulle(n) en(de) blive(n) En(de) oft de selve p(er)sone(n)/
oft enich va(n) hen tot bewisenisse d(er) selv(er) lijfpens(ien) bedwonge(n) worde(n)/
oft ande(re) lasten op hen uut ocs(uyne) d(er) selv(er) gevord(er)t oft aengevuecht/
worden soe heeft de vors(creven) henric geloeft als voe(r) hen same(n)tlic/
en(de) elke(n) van hen besund(er)t va(n) dien scad(eloes) te houden en(de) tontheffen/
alsoe dat sij en(de) huer goede d(aer) af tot ewige(n) dage(n) ongelast/
sullen sijn en(de) bliven cor(am) berghe vynck april(is) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator