SAL8136, Act: V°220.1 (328 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°220.1  
Act
Date: 1467-04-13

Transcription

2020-07-22 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) sien oft hoe(re)n lese(n) burg(er)meest(ere)n/
scepen(en) en(de) raid d(er) stat van loeven(e) saluyt met ke(n)nisse(n) d(er) waerh(eit)/
doen te wetene dat opde(n) dach va(n) heden voir ons come(n) is in/
p(ro)pe(re)n p(er)soen joffrouwe katline vand(er) balct docht(er) willems wile(n) vand(er)/
balct en(de) wijle(n) joffrouwe katline(n) va(n) voesdonck sijns wijffs en(de) heeft/
ge(con)stitueert gesedt en(de) volcome(n) macht gegeve(n) [sond(er) wed(er)roepe(n)] he(re)n janne vand(er) balct/
canonc r(e)gulier scloest(er)s va(n) sinte g(er)truden te loven(e) hue(re)n brued(er) ja(n)ne/
va(n) winxele en(de) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) vand(er) balct sijnre huysvrouwe(n) en(de) elke(n)/
besund(er)t alle alsulke(n) goede chijsen rinte(n) erfpachte(n) lijfrente(n) jaergulde(n)/
en(de) schulde(n) als de vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne] heeft bynne(n) den lande va(n) mechle(n)/
bynne(n) d(er) stat va(n) mechle(n) te coninxloe ond(er) de meyerie va(n) vilvorde(n)/
en(de) elswair binne(n) den lande va(n) brabant en(de) me(n) huer sculdich is/
oft namaels wesen sall Te rege(re)n te mane(n) teyssche(n) op te bue(re)n en(de)/
tontfange(n) aen wat goede(n) oft p(er)soene(n) oft te wat stede(n) dat dat/
sijn mach d(aer) voe(r) te dagene te pandene te beleidene en(de) rasta(men)[te]/
te doen legge(n) nae gewoente en(de) costuyme(n) vand(er) plaetsen d(aer) dat behoe(re)n/
sal oft behoeve(n) soude moge(n) en(de) op dats nooit gebuerde voe(r) alle/
richte(re)n gheestelic oft [en(de)] weerlic met rechte te v(er)volgene te v(er)antw(er)d(en)/
te bescudd(en) en(de) te bedinge(n) die te wynne(n) en(de) te v(er)liesen composicie/
en(de) mynlike yffeni(n)ge d(aer) af te make(n) den sculde(re)n vandes sij ontfa(n)ge(n)/
sulle(n) quijt te scelde(n) en(de) quitan(cie) te geve(n) en(de) de omberuerlike goede/
d(er) vors(creven) joffr(ouwe) katline(n) [in jaerschare(n)] uut te gheve(n) te v(er)pachte(n) en(de) te v(er)hue(re)n/
En(de) voirtaen generalic en(de) specialic alle tgene d(aer) inne te doene/
en(de) te vorde(re)n dat de selve joffr(ouwe) kat(li)[ne] selve soude moge(n) doen/
waert dat sij tegewordich en(de) voe(r) oge(n) ware Geloven(de) voir ons/
de vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne] in goede(n) trouwe(n) voe(r) goet vast geste(n)tich en(de)/
va(n) weerde(n) te houde(n) tot ewige(n) daghe(n) soe wes bide(n) vors(creven) p(ro)cur(eur)s/
oft enige(n) va(n) hen inde(n) sake(n) vors(creven) en(de) des d(aer) aen cleeft gedaen en(de) gevord(er)t/
sal word(en) alle argelist uutgesceid(en) april(is) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator