SAL8136, Act: V°238.1 (357 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°238.1  
Act
Date: 1467-04-29

Transcription

2020-08-21 by myriam bols
Nae dien dat paulinus de davesijs als p(ro)cur(eur) damiani de/
valpono ende joffr(ouwe) katlinen na(tur)lijke docht(er) barthelmeeus wijlen/
madea met zeke(re) scepen(en) brieve(n) spreken(de) van viii crone(n) lijft(ochte)/
ten live des voirs(creven) wijlen barthel(meeus) ende joffr(ouwen) katline(n) sijnre docht(er)/
als nu ende nae de doot des voirs(creven) wijlen barthel(meeus) trecht ghevolght/
hadde op jacope van meensele den jonghen ende op een guld(en)/
ketene weghen(de) vi oncen vii(½) yngelsche met eend(er) bloeme(n) van/
viere dyamanten ende op eene(n) gul(den) aer weghende vijff ende/
soe verre ghep(ro)cedeert dat hij den voirg(enoemende) jacoppen dach van rechte/
bescheeden hadde o(m)me de voirs(creven) scepen(en) brieve metten verloepe van/
drie jairen te v(er)nuegen(e) en(de) te betalen(e) oft aen te ziene de voirs(creven)/
juweelen met rechte te exequeren(e) Soe es nae allen desen/
de voirs(creven) jacop op heden ghecomp(ar)eert voir de scepen(en) onder ghescr(even)/
t(er) eenre zijden ende de voirs(creven) paulinus als p(ro)cur(eur) gelijck voirs(creven) steet/
t(er) ande(re) ende heeft ald(air) ghekint ende ghelijt dat hij de voirs(creven) juweele(n)/
met goutsmede ende juwelie(re)n met rechte heeft doen taxe(re)n dair/
aff de weerde alleene ghedraeght t(er) su(m)men van lxxxvi crone(n) elck/
once gherekent metter bloeme(n) voir x rinssche guld(en) heeft voort/
ghekint hoe dat de voirs(creven) lijftochte verloepen ende v(er)schene(n) was/
xviii in junio totten daghe toe van heden ende want hij dan bevindt/
dat tprincipael vand(er) lijftochte(n) metten v(er)loepe der selv(er) vele hogher/
ghetaxeert dan de weerde vanden juweelen voirs(creven) Soe heeft hem/
de selve jacop dier juweelen afghedraghen ende met matheeuse colcx/
vorste(r) als met rechte ten ynde uut gheexequeert gheheelick/
ov(er)ghelev(er)t cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator