SAL8136, Act: V°259.2-R°260.1 (393 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°259.2-R°260.1  
Act
Date: 1467-06-06

Transcription

2020-08-21 by myriam bols
Het sijn comen in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) jan/
van winxele in deen zijde en(de) meest(er) augustijn van nethene(n) als p(ro)cur(eur)/
en(de) volcomelick ghemechticht bij joffr(ouwen) vriendelijne(n) van nethene(n) wed(uwe) ottens wijle(n)/
van hoeghstrate(n) zust(er) h(ere)n wout(er)s wijlen van nethene(n) rydd(er)s in dand(er) zijde alse/
van iiii mudden en(de) vi halst(er) tarwen en(de) iiii(½) mudde(n) rox erf(lijke) pachts tsamen/
ghetaxeert op ix mudden rox ende van x schillinghe bone lviii cap(uyne) outs/
chijs die de voirs(creven) verweerd(er)s met hue(re)n medeplichte(re)n hadden op zeke(re) div(er)se/
pande te dorne ende te bevekem gheleghe(n) De welke erfpachte en(de) erfchijse/
de voirs(creven) jan van winxele seyde dat hem de voirs(creven) joffr(ouwe) vriendelijne ter/
p(rese)ncien van meest(er) augustine dueghdelijke v(er)cocht hadde elck mudde vande(n)/
graine voe(r) ende o(m)me xx pet(er)s xviii stuv(er)s den pet(er) gherekent ende/
de voirg(eruerde) erfchijse ende cap(uyne) elken pe(n)ninck van dien voir xviii ghelijker/
pe(n)ninghe(n) te weten(e) elken cap(uyn) voir iiii(½) pl(a)c(ken) brabants paym(en)ts gherekent/
Met sulker vurw(er)den dair inne besproken yerst te weten(e) dat de voirs(creven) joffr(ouwe)/
vriendelijne met janne hue(re)n zone ende met meest(er) augustine hem behoirlijke/
guedinghe doen souden ende behouden dat den selven janne van winxele/
dair inne ten afslaghe come(n) souden hond(er)t vijff rinssche gulden(en) die hij/
aen h(ere)n jacope uuten lyeminghen rydde(r) betaelt hadde van acht(er)stelligher/
renten verloepen opde goede vanden royeele It(em) noch viii rinssche gul(denen) die/
hij meest(er) augustine ghegeve(n) hadde It(em) tverlet van xii rijd(er)s erf(lic) dwelc/
de voirs(creven) jan seyde hem te hebben(e) ende tacht(er) te zijne van vi jairen welke/
voirg(eruerde) pointen de voirs(creven) jan bode te thonen Dair af de voirs(creven) meester/
augustijn ghenoech kennen(de) de comescap gheschiet te zijne mair ontkennen(de)/
die gheschiet te zijne op alle alsulken vurw(er)den als jan van winxele/
voirgheruert hadde bieden(de) dat oic te thonen(e) Soe dat ten uut(er)sten/
nae aensprake verantw(er)den en(de) thonisse van beyden p(ar)tijen vonnislijken
//
ghewijst es dat de voirs(creven) meest(er) augustijn van nethenen/
met joffrouwen vriendelijnen ende [ja(n)ne] hue(re)n zone voirs(creven) ghehouden/
zullen sijn den voirs(creven) janne van winxele behoirlijke guedinghe/
te doene dair ende soe dat behoirt van iiii mudden en(de) vi halst(er)/
t(ar)wen en(de) iiii(½) mudden rox erflijke pachts tsamen ghetaxeert op/
ix mudden rox en(de) van x schillinghe bon(e) ende lviii cap(uyne) erfs chijs/
op zeke(re) pande gheleghe(n) te doerne ende te bevekem ende voir elck/
mudde vanden grayne te betalen(e) xx pet(er)s te xviii stuv(er)s elke(n) pet(er) gereke(n)t/
ende voir elken pe(n)ningk vanden chijse ende cap(uyne) xviii pe(n)ninghen/
den capuyn voir iiii(½) pl(a)c(ken) brabants gherekent mair oft men myn/
oft meer capuyne oft chijs bevonde dat myn soude janne(n) afslaen/
ende dat meer soude hij betalen Behoudelijken dat hier inne/
den voirscr(even) janne van winxele ten afslage comen zullen de hond(er)t/
vijff rinssche gul(denen) voirs(creven) aen h(er) jacope uuten lyeminghen rydde(r)/
betaelt viii rinssche gulden(en) aen meest(er) augustine voirs(creven) betaelt/
ende sijn dueghdelick ende ghewarich verlet vanden xii rijd(er)s/
voirscr(even) Behoudelick der voirs(creven) joffrouwen vriendelijnen janne(n)/
hue(re)n zone ende meester augustine ende ande(re)n den voirscr(even) goide(n)/
eeve(n) nae sijnde huer quijten bynnen drie jairen naestcomen(de)/
cor(am) roelofs meld(er)t borchove(n) berghe nausnide(re) hoeve(n) vyncke/
junii vi[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator