SAL8136, Act: V°262.1-R°265.1 (399 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°262.1-R°265.1  
Act
Date: 1467-06-12

Transcription

2020-08-23 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat willem leeman sone jans wijle(n) leeman/
in p(rese)nc(ia) der scepen(en) van loeven(e) gestaen heeft genome(n) en(de) bekint/
dat hij genome(n) heeft van meest(er) ja(n)ne van ov(er)wynghe inden/
name van hem selven en(de) van weghen lodewijx van overwynghe/
sijns brued(er)s den welken hij in desen op hem genome(n) heeft en(de)/
geloeft te v(er)vane en(de) van joffrouwen katlinen van overwynghe/
hue(re)r sust(er) weduwe henrix wilen vanden berghe dwinhoff/
der selver drie p(er)soene(n) geheten patereys hoff mette(n) huysen en(de)/
hue(re)n toebehoerte(n) en(de) metten wynnen(de) lande d(aer) toe behoe(re)nde Te/
houden en(de) te hebbene van half m(er)the dat was int jair/
xiiii[c] lxiiii eene(n) t(er)mijn van vi jare(n) lanc due(re)nde deen nae/
dand(er) sond(er) middel volgen(de) Heeft voert gekint en(de) gelijt de/
selve wille(m) dat hij genome(n) heeft den selve(n) t(er)mijn due(re)nde/
vanden p(er)sone(n) vors(creven) en(de) va(n) joffr(ouwen) kat(li)[ne(n)] va(n) ursele weduwe/
roelofs wijlen van overwynghe de beemde en(de) eeusselle/
totte(n) vors(creven) hove behoe(re)nde Te wete(n) de selve beemde en(de)/
eeusselle elx jaers voe(r) en(de) o(m)me x rinsch gul(den) va(n) goude/
goet en(de) ginge en(de) vii g(ri)pen te wete(n) xx stuv(er)s oft de/
weerde d(aer) af in ande(re)n goeden gelde voir elken d(er) vors(creven)/
rinsch gul(den) en(de) xl pl(a)c(ken) voir elke d(er) vors(creven) g(re)pen gerekent/
alle ja(r)e s(in)[te] m(er)tens(misse) inde(n) wynt(er) te betale(n) vier rinsch gul(den)/
d(aer) af te wete(n) die twee d(er)degedeelte(n) va(n) iiii rinsch gul(den)/
d(aer) af den vors(creven) meest(er) ja(n)ne voir hem en(de) voir den vors(creven) lod(ewijcke)/
sine(n) brued(er) en(de) dand(er) derdendeel d(er) selv(er) iiii rinsch gul(den) d(aer) af/
d(er) vors(creven) joffr(ouwen) kat(li)[ne(n)] vanden berghe en(de) dand(er) vi rinsch/
gul(den) en(de) vii g(ri)pen d(er) vors(creven) joffr(ouwen) kat(li)[ne(n)] van ursele/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde/
schout en(de) tvors(creven) hoff mette(n) landen t(er) helicht opde
//
vurwerd(en) en(de) (con)dicie(n) h(ier) ond(er) bescr(even) Inden ierste(n) dat de vorscr(even)/
wynne jarlix sinen tijt due(re)nde ten behoerliken tijden de/
vors(creven) wynnen(de) lande wel en(de) loflic winnen werve(n) en(de) driven/
sal op huer getidege voren gelijc regenoete(n) bove(n) en(de) bened(en)/
Item ten oexte als de vruchten en(de) tcoren te velde rijp sijn sulle(n)/
so [en(de) me(n) dat binde(n) sal so] sal dat de wynne den vors(creven) meest(er) ja(n)ne en(de) joffr(ouwen) kat(li)[ne(n)]/
vande(n) b(er)ghe laten wete(n) o(m)me d(aer) tege(n) te come(n) en(de) te sinde(n) en(de) als/
die gebonden sijn salme(n) die ond(er)vue(re)n en(de) meest(er) jans helicht/
va(n) ov(er)winge lod(ewijx) sijns brued(er) en(de) joffr(ouwen) kat(li)[ne(n)] vande(n) berghe/
helicht ierst in huer ov(er)ste schue(r) va(n) stucke te stucke inne/
vue(re)n en(de) de wynne sal zijn helicht vue(re)n inde ned(er)ste schue(r) en(de)/
de wynne sal moge(n) derssche(n) alst hem gelieve(n) sal het sij tot saetcoren(en) oft broetcoren(en) en(de) de vors(creven) p(er)sone(n) en sulle(n) niet/
moge(n) derssche(n) voe(r) s(in)[te] m(er)tensmisse en(de) dan sulle(n) de selve/
p(er)sone(n) va(n) hue(re)r helicht de(n) dersschers geven huer dachue(re)n en(de)/
den montcost en(de) tot henwert neme(n) alle tgreyn en(de) crinsen/
dat vand(er) selv(er) hue(re)r helicht comen sal en(de) dat hen te loven/
bringen en(de) de wynne sal hebben alle caf en(de) ov(er)caer en(de)/
oic allet stroe o(m)me dat met sine(n) beesten inden vors(creven) hove/
te etten en(de) d(aer) af mest make(n) en(de) dat opde vors(creven) lande vue(re)n/
tot hue(re)n meeste(n) p(ro)fijte sond(er) op enige buyten la(n)de te vue(re)n vande(n)/
meste oft and(er)s yet dat opde vors(creven) lande sal wasse(n) It(em) de /
vors(creven) wynne sal devene sayen op ii vore(n) de g(er)ste op iii/
vore(n) en(de) niet myn It(em) de vors(creven) wyn sal jarlix m(er)gelen/
(½) boend(er) lants en(de) dien m(er)gel op sine(n) cost halen en(de) in elc/
dach(mael) leggen v voed(er) mergels met iii p(er)de(n) oft vi voed(er)/
met ii p(er)den uitermate onlogisch en(de) dat de(n) m(er)gel cost opde(n) poel sullen meest(er)/
jan lod(ewijck) sijn brued(er) en(de) joffr(ouwe) kat(li)[ne] huer sust(er) betalen It(em)
//
It(em) sal de vors(creven) wynne jarlix d(er) vors(creven) joffr(ouwen) kat(li)[ne(n)] vande(n) b(er)ghe/
leve(re)n iii[c] walms o(m)me inde(n) selve(n) hove te v(er)deckene It(em)/
soe wes men inde(n) vors(creven) hove oft aende huysinge vande(n)/
selve(n) werke(n) sal hetsij va(n) ouwen oft nuwe(n) werke d(aer) inne/
en sal de wynne niet gehoude(n) sijn and(er)s dan dat hij jairlix/
voir eene(n) wercma(n) geve(n) sall den montcost va(n) xv dagen/
It(em) sal de selve wynne houden de huysinge vande(n) vors(creven) goede(n)/
op sine(n) cost vand(er) ned(er)ster rikele(n) tott(er) plate(n) toe en(de) oic op sine(n)/
cost doen make(n) en(de) r(e)parere(n) tgene des sijn beeste(n) breke(n) sulle(n)/
It(em) de vors(creven) wynne sal hebbe(n) half doeft dat jarlix binne(n) de(n)/
hove wassen sal en(de) dand(er) helicht meest(er) ja(n) va(n) ov(er)wynge/
lod(ewijck) sijn brued(er) en(de) joffr(ouwe) ka(tli)[ne] hue(re)r beid(er) sust(er) vors(creven) en(de) de wi(n)ne/
sal hen huer gedeelte op sine(n) cost te loven leve(re)n jarlix de(n)/
t(er)mijn due(re)nde It(em) de selve iii p(er)sone(n) van deen helicht en(de) de/
wi(n)ne voir dand(er) helicht sulle(n) de(n) lesers vande(n) oefte huer/
dachue(re)n betale(n) en(de) te gelike sette(n) d(aer) af de selve [te wete(n) de] wynne/
deen helicht en(de) dande(re) p(er)sone(n) dand(er) helicht betale(n) en(de) de wi(n)ne/
sal hen alleene de(n) montcost geve(n) des sal de wy(n)ne de boeme(n)/
doen veghe(n) en(de) tverdroecht hout doen uuthouwe(n) en(de) de boeme/
te wynt(er) doen omgrave(n) Ite(m) de wynne sal hebbe(n) allet strunc/
hout dat gewoenlic es geweest te trunckene o(m)me de/
goede mede te bevrede(n) en(de) tot behoef va(n) sijnre berringhe(n)/
uutgenome(n) thout dat steet aen derve dat h(er) he(n)ric wile(n)/
van ov(er)wynghe p(rie)ste(r) corts weghs v(er)crege(n) heeft tege(n) he(n)ricke/
va(n) pulle symone den briede(re) en(de) den kind(ere)n ty(m)m(er)mans welc/
hout de vors(creven) meest(er) jan lod(ewijck) sijn brued(er) en(de) joffr(ouwe) kat(li)[ne] huer sust(er)/
tot behoef va(n) hue(re)r berri(n)ge(n) voe(r) hen behoude(n) It(em) en sal de/
vors(creven) wynne egeen bewint hebbe(n) inde ov(er)ste schue(r) noch inde
//
wouwers noch int dufhuys noch inde came(r) staen(de) bove(n) den/
winhove noch benede(n) noch bove(n) en(de) dat de vors(creven) wy(n)ne/
jarlix hebbe(n) sal tduyve(n)mest vanden vors(creven) dufhuyse It(em) de vors(creven)/
wynne en sal opde vors(creven) goede gheen gheyten noch ende(n) moge(n)/
houde(n) It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne de(n) vors(creven) meest(er) ja(n)ne lod(ewijcke) sine(n)/
brued(er) en(de) d(er) vors(creven) joffr(ouwen) kat(li)[ne(n)] hue(re)r sust(er) jairlix doen ii carweye(n)/
met sine(n) wagene en(de) p(er)de(n) van libbeke tot loeven(e) en(de) desgelijx doen/
d(er) vors(creven) joffr(ouwen) kat(li)[ne(n)] va(n) urselle alle ja(r)e een gelike carweye/
It(em) oft de vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne] vande(n) b(er)ghe buyte(n) enige(n) walm cochte/
o(m)me opde vors(creven) goede te v(er)decke(n) die(n) walm sal de selve wynne/
tot sijnd(er) cost hale(n) tot loeven(e) oft op i mile o(m)megaens de(n) hove/
d(aer)t d(er) selv(er) joffr(ouwen) kat(li)[ne(n)] gelieve(n) sal te coepen d(aer) af dat de selve/
joffr(ouwe) kat(li)[ne] beide dachue(re)n en(de) montcost bet(alen) sal It(em) oft enich/
strunchout opde goede v(er)droeghde dat sal de wynne hebbe(n) en(de) voir/
elc v(er)droecht hout sette(n) ii leve(n)de poten It(em) de wynne sal jairlix/
sine(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde op sine(n) cost en(de) last houden houde(n) die/
weeghe die de vors(creven) goede sculd(ich) sijn te houdene en(de) desgelijx de/
bode(m)me en(de) [vande(n)] wat(er)loepe en(de) grechte(n) alsoe dat die niet gecale(n)/
geert en worden en(de) oft sij met rechte gecale(n)geert worde(n) dat/
sal de wynne tot sijnd(er) cost afdoen gelden en(de) bet(alen) It(em) sal de/
vors(creven) wy(n)ne sal moge(n) wynne(n) alsulke(n) stuxke(n) erfs als gelege(n)/
is acht(er) dov(er)ste schue(r) en(de) tstreetken ald(aer) comen(de) vande(n) bachuyse/
en(de) soe voert gaen(de) in dessijde vanden borre ald(aer) tot acht(er) de/
stallagien ald(aer) en(de) de vruchte(n) va(n) die(n) hij d(aer) op alsoe wynne(n)/
sal hem alleene toebehoe(re)n Sal noch de vors(creven) wynne jairlix voe(r) he/
[hem] moghen sayen een dach(mael) crocken Sal voert de selve wynne/
den vors(creven) meest(er) janne lod(ewijcke) en(de) joffr(ouwen) kat(linen) hue(re)r sust(er) jairlix sayen/
i halst(er) lisaets en(de) dlant d(aer) toe gereiden d(aer) toe de selve iii/
p(er)soene(n) den saet leve(re)n sullen en(de) alst vlas gereet is sal dat
//
de wynne den selve(n) p(er)sone(n) te loeven leve(re)n It(em) en sal de voirs(creven)/
wynne tvors(creven) goet nyeman(de) voert van sijnd(er) hant moge(n) uutgeve(n)/
noch v(er)pachte(n) sond(er) consente vanden p(er)sone(n) vors(creven) It(em) sal/
de vors(creven) wynne de vors(creven) lande late(n) tot sine(n) afsceide(n) gelijc hij die/
gevonde(n) heeft tot sine(n) aencome(n) te wete(n) ix dach(mael) opde(n) bog(ar)t/
hoff in ii stucke(n) gelege(n) met rogge besayt en(de) iii boend(er) op/
sgheysersvelt storte eens o(m)me gedae(n) It(em) i boend(er) gehete(n) dneck(er)ke(n)/
eens o(m)me ged(aen) en(de) de brake al geheel en(de) dbloc acht(er) de woni(n)ge/
storte o(m)me ged(aen) It(em) alst compt opt leste jair vanden sceiden(e)/
so sulle(n) de vors(creven) meest(er) jan lod(ewijck) sijn brued(er) en(de) joffr(ouwe) ka(tli)[ne] huer sust(er)/
va(n) hue(re)r hant mogen setten eene(n) sayere op swynne(n) cost/
die de vors(creven) goede besaye(n) sal d(aer) toe dat de selve wynne/
den saet leve(re)n sal en(de) d(aer) toe den saye(r) bet(alen) It(em) de vors(creven) wy(n)ne/
sal jarlix coepe(n) viii voed(er) mests elc voed(er) van iii p(er)de(n) en(de)/
dat vue(re)n opde lande vande(n) vors(creven) hove tot hue(re)n meeste(n)/
p(ro)fijte welc mest de vors(creven) meest(er) jan lod(ewijck) en(de) joffr(ouwe) kat(line) hue(re)r/
sust(er) te gelike bet(alen) sulle(n) behoud(elic) alst mest gecocht is dat de/
wi(n)ne [hen] dat gehoude(n) sijn sal te condige(n) en(de) te late(n) wete(n) eer/
hijt opde lande vue(re)n sal It(em) want de vors(creven) meest(er) jan ende/
joffr(ouwe) ka(tli)[ne] sijn sust(er) den vors(creven) wy(n)ne tot geleent hebbe(n) [tot sine(n) ae(n)come(n)] x peet(e)rs/
stuc te xviii stuv(er)s gereke(n)t oft de weerde d(aer) af soe es vurw(er)de/
en(de) heeft geloeft de vors(creven) wy(n)ne hen die wed(er)o(m)me uut te reike(n)/
en(de) te bet(alen) te wete(n) alle ja(r)e i peet(er) d(aer) af en(de) te(n) leste(n) ja(r)e vol/
betaelt te sijne q(uolibet) ass(ecutu)[m] En(de) alle dese vurw(er)den gelufte(n) ende/
(con)dicie(n) bove(n) bescr(even) hebbe(n) geloeft de vors(creven) meest(er) jan van ov(er)wynge/
inde(n) name va(n) hem selve(n) en(de) va(n) wege(n) lod(ewijx) sijns brued(er)s joffr(ouwe) ka(tli)[ne]/
huer zust(er) en(de) joffr(ouwe) kat(li)[ne] va(n) ursele [te wete(n) elc va(n) hen alsoe v(er)re hem dat aengaet] in deen zijde en(de) de/
vors(creven) wynne in dande(r) zijde deen den and(ere)n vast geste(n)tich en(de)/
omv(er)brekelic te houde(n) (et)c(etera) H(ier) af sijn borge(n) des vors(creven) wi(n)ne(n)
//
als p(ri)ncipael sculde(re)n indi(vi)sim symon de pluege(re) wonen(de) te/
libbeke sijn behoude sone en(de) jan leema(n) de jonge sone/
jans leema(n) va(n) cortelke pri[(us)] em(an)cip(atus) et p(ri)m[(us)] cor(am) berghe/
hoeve(n) junii xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator