SAL8136, Act: V°279.2-V°280.1 (416 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°279.2-V°280.1  
Act
Date: 1467-06-22

Transcription

2020-08-19 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat robbijn van hoeye sone wile(n)/
robbijns in p(rese)nc(ia) (et)c(etera) heeft genome(n) en(de) bekint dat hij ge/
nome(n) heeft van lod(ewijcke) uut(er) helicht en(de) meest(er) ja(n)ne calab(er)/
dwinhof desselfs lod(ewijcx) en(de) meest(er) jans geleg(en) te jandrein/
met huysen hoven en(de) wynnen(de) lande(n) d(aer) toe behoe(re)nde/
Te houden te hebbene en(de) te wi(n)nen va(n) half m(er)the/
naestcom(ende) eene(n) t(er)mijn va(n) xii jare(n) lang due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)n bi(n)ne(n)/
te wete(n) elc boend(er) lants soe dat ind(er) mate(n) sal w(or)de(n)/
bevonde(n) o(m)me en(de) vore een mudde corens goet ende/
paiabel met wa(n)ne en(de) vlogele(n) wel bereit d(er) mate(n)/
va(n) loven(e) s(in)t andries(misse) apostels te bet(alen) en(de) te loven(e)/
te leve(re)n elke(n) vande(n) vors(creven) lod(ewijcke) en(de) meest(er) ja(n)ne sijn/
gedeelte tot sine(n) huyse q(uolibet) ass(ecutu)[m] It(em) den beemt d(aer) toe/
behorende elx jairs om ii peet(er)s te xviii stuv(er)s stuc/
s(in)[t] m(er)tens [dage] inden wynt(er) te bet(alen) den vors(creven) lod(ewijcke) en(de) meest(er)/
ja(n)ne et(cetera) q(uolibet) ass(ecutu)[m] behoud(elic) dat hij die ii peet(er)s/
jairlix betale(n) sal den rintm(eeste)r ons gened(ichs) h(ere)n in afsla/
ghe vande(n) geheele(n) chijse dieme(n) uut de(n) vors(creven) goede(n)/
sculdich is It(em) voir de weye vanden bossche
//
en(de) voir den bog(ar)t sal de wi(n)ne jairlix geve(n) ii sacke(n)/
corens d(er) maten van thiene(n) en(de) te loven leve(re)n als voere/
H(ier) inne bevorw(er)t dat de vors(creven) wi(n)ne de goede sal laten/
soe hij die vint te weten den wint(er) aert met rogghe/
besayt den som(er)aert met som(er)coerne besayt en(de) de brake/
o(m)me gedaen op ii voren [en(de) de selve goede wel en(de) loflic wi(n)ne(n) en(de) werve(n) gelijc regenote(n) bove(n) en(de) bened(en)] En(de) is ond(er)sproke(n) dat ten vi[te(n)]/
jare elc vanden and(eren) sal mogen sceiden behoud(elic) dat/
de ghene die sceiden wilt den and(ere)n dat (½) jair condige(n)/
sal en(de) oft die goede hie(re)n binne(n) v(er)cocht worde(n) dat da(n)/
de vors(creven) win de vors(creven) goede bi(n)ne(n) ii jare(n) d(aer) nae gehou/
den sijn sal te ruyme(n) En(de) dat de vors(creven) win met sine(n)/
huysgesi(n)ne beeste(n) en(de) have intvors(creven) winhof bewoene(n)/
sal den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) niet met and(ere)n p(er)soenen/
doen bewoene(n) sond(er) oppe(n)bair (con)sent van lod(ewijc) en(de) meest(er) jans/
It(em) es voirt vurw(er)de dat de vors(creven) wi(n)ne den cloeste(r) va(n) /
heileshem jairlix ten behoirlike(n) tijde(n) betale(n) sal v sacke(n)/
t(ar)we(n) d(er) mate(n) va(n) thiene(n) en(de) d(aer) voe(r) alleene afslaen v/
sacke(n) corens d(er) selv(er) maten alsulke als hij vande(n) goede(n)/
sculd(ich) is en(de) voert dat de selve win alle ande(re) pachte/
en(de) chijse uuten vors(creven) goede(n) gaende bet(alen) sal in tijts en(de)/
in uuren also dat d(aer) af egeen scade af en come en(de)/
dat in afslage vand(er) jarlik(er) pechtinge(n) vors(creven) en(de) of/
d(aer) scade op ginge dat sijn sal tot sijne(n) laste It(em)/
noch met vurwerd(en) dat de selve win allet stroe jarlix/
vande(n) vors(creven) goede(n) comen(de) bringe(n) sal inde(n) vors(creven) hove/
sond(er) ergens els te vuere(n)e en(de) die te meste te/
make(n) en(de) d(aer) af goet bewijs doen oft hem te(n) v(er)sueke va(n)
//
lod(ewijcke) en(de) meest(er) ja(n)ne met sijne(n) eede te purge(re)n [en(de) de selve goede tsinen afsceid(en) gemest late(n)] En(de) de/
selve win sal de bossche verware(n) va(n) beeste(n) o(m)me/
inde spruyte(n) niet te gaene soe dat behoert It(em) oftme(n)/
int hof ty(m)m(er)de dat de wi(n)ne ty(m)m(er)hout hale(n) sal/
en(de) den leem en(de) een voed(er) calx tot name(n) op sond(er)/
d(aer) af enigen loen te hebben en(de) sal den wercliede(n) den/
montcost [geven] oft voir de(n) selve(n) montcost alsulke(n) solar(ijs)/
alsme(n) geeft bove(n) en(de) bened(en) alsme(n) d(aer) ty(m)m(er)t oft medst/
en(de) de huysinge(n) houde(n) vand(er) ond(er)ster rikele(n) ned(er)wert/
in goede(n) state en(de) r(e)p(ar)acie(n) en(de) oftmen d(aer) ty(m)mert va(n) nouwe(n)/
werke d(aer) af sulle(n) de vors(creven) lod(ewijck) en(de) meest(er) jan de dachue(re)n/
bet(alen) en(de) de wi(n)ne den montcost It(em) sal de vors(creven) wi(n)ne/
jairlix leve(re)n iii[c] walms goet en(de) cusbair o(m)me de huyse/
mede te decke(n) en(de) alsme(n) die v(er)dect sal de wi(n)ne den/
werclieden den montcost geve(n) en(de) lod(ewijck) en(de) meest(er) de dachue(re)n/
bet(alen) En(de) alle dese vurw(er)d(en) (et)c(etera) H(ier) af sijn borghe(n)n des/
vors(creven) wi(n)nen als p(ri)ncipael sculd(ere)n indi(vi)sim jan van/
hoeye sijn brued(er) wonen(de) te g(ra)nt halleer en(de) wout(er)/
van hoeye brued(er) d(er) selv(er) gebrued(ere)n wonen(de) te wasse/
neal jan en(de) wout(er) wilde gebruede(re) wonen(de) te weten/
jan te ha(n)nut en(de) woute(r) te bealtrees en(de) reyne(r) de/
smet van clein adorp Et p(rim)[(us)] cor(am) neus(nijdere) vynck junii/
xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator