SAL8137, Act: R°100.1-R°101.1 (156 of 397)
Search Act
previous | next
Act R°100.1-R°101.1  
Act
Date: 1467-12-14

Transcription

2020-01-08 by Jef Willemsens
Cont zij alle(n) lieden dat wille(m) va(n) ghestele sone peet(er)s wile(n) va(n)/
ghestele in p(rese)ncie(n) d(er) scep(enen) va(n) loven(e) gestae(n) heeft gehuert en(de) bekint dat/
hij gehuert heeft tege(n) tielma(n)ne va(n) schoene(n)b(er)ghe en(de) ja(n)ne laureys/
nu t(er) tijt geswoerne vande(n) ambachte vande(n) vettewariers te loven(e)/
inde(n) name en(de) va(n) weghe(n) desselffs ambachts die slachmoelen den/
selve(n) ambachte toebehoe(re)nde met alle(n) hue(re)n toebehoerte(n) gelegen/
op duylake Te houden en(de) te hebbene va(n) sinte jansmisse bap(tis)[te(n)]/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) vi jare(n) lanc due(re)nde deen nae dand(er)/
sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)n bi(n)ne(n) voe(r) en(de) o(m)me xxv gul(den)/
leewen d(er) mu(n)te(n) ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)toge(n) va(n) burg(oignen) en(de) va(n) brab(ant) va(n)/
goude goet en(de) ginge talle(n) quartiere jairs tvierdel d(aer) af te bet(alen)/
den geswoirne vanden vors(creven) ambachte den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de)/
telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout oft altoes den vors(creven) ambachte/
ond(er) te laten tslachgelt va(n) eene(n) laste smouts te wete(n) xii gul(den)/
elke(n) gul(den) voir xiii(½) st(uvers) gereke(n)t tot behoef vand(er) betali(n)ge(n) d(er)/
hueri(n)gen vors(creven) opde vurwerde(n) en(de) (con)dicien hier nae bescreve(n) Inden yerste(n)/
dat de voirs(creven) molde(re) jairlix ten behoerlike(n) tijden sal gelden en(de) betalen den chijs uuter/
voirs(creven) moelen gaende ged(ra)gen(de) tot ii stuv(er)s toe en(de) noch i gelte raepsmouts der/
capellen vanden xii ap(oste)len d(aer) tegen ov(er) gelegen sond(er) afslach d(er) xxv leuwe(n)/
voirs(creven) It(em) dat tvoirs(creven) ambacht binnen den yersten iii jairen vanden voirs(creven) molde(re)/
sall moghe(n) sceiden op dat den ambachte gelieft behoudelijc dat hem de/
gesworne dat (½) jair tevore(n) (con)dighe(n) sullen It(em) dat de voirs(creven) molde(re) de voirs(creven)/
moelen in sine(n) p(er)soen den voirs(creven) t(er)mijn besitte(n) sal sond(er) die yeman(de) and(er)s te/
meghe(n) uutgheve(n) oft verhue(re)n het en ware bij consente sambachts voirs(creven)/
It(em) dat de voirs(creven) molde(re) tot sijnd(er) last de voirs(creven) moelen den voirs(creven) sine(n) tijt due(re)nde/
houde(n) en(de) hebben sal opt sliten van allen gaende werken en(de) van lallen ruere(n)de/
werke gelijc sijn voirsete(n) die gehouden hebben nae taxacie(n) en(de) scattingen/
d(er) molenslag(er)s en(de) goed(er) ma(n)ne(n) hen dies verstaende het sij van houtwerke oft/
van yserwerke It(em) es voirt vurwerde dat de voirs(creven) molde(re) den goeden lieden/
vanden voirs(creven) ambachte haer saet halen sal en(de) slaen en(de) huer smout/
en(de) coeken wed(er)o(m)me thuys leve(re)n en(de) d(aer) af hebbe(n) van elk(er) amen eene(n) gul(den)/
oft xiii(½) stuv(er)s dairvoe(r) gherekent in ande(re)n gelde en(de) dat de selve molde(re)/
eene(n) ieghelike(n) tsijne geve(n) sal alsoe v(er)re alst uut sine(n) goede(n) compt beide/
van smoute en(de) van coeken sond(er) enich v(er)minderen van hem oft van yeman(de)/
and(er)s op sine(n) eedt welken eedt die ambacht houwers vanden voirs(creven)/
ambachte in tijden sijnde van hem sulle(n) moghen neme(n)alsoe dicke en(de)/
menichwerve(n) hen dat ghelieve(n) sal It(em) es noch vurwerde dat de voirs(creven)
//
molde(re) hem selve(n) noch nieman(de) and(er)s buten den ambachte sijnde slaen en sal/
alsoe lange als yemant vande(n) selve(n) ambachte te slane heeft oft geslage(n)/
wilt hebben uutgesceide(n) eene(n) dach de weke die de selve moldere/
voir hem selve(n) en(de) voir huysseten binne(n) d(er) vriheit van loven(e) geseten sijnde/
hebben sal It(em) es noch vurwerde soe wie vanden voirs(creven) ambachte ierst v(er)suect/
aenden voirs(creven) molde(re) oft ind(er) molen condicht o(m)me sijn smout geslage(n) te/
hebben dat hij dan t(er) stont tsaet van dien versueke(r) ierst halen en(de) slaen/
sal tot eend(er) amen toe en(de) niet meer het en ware dat binnent dier tijt nyema(n)t/
vanden ambachte en quame noch en versochte geslaghen te hebbene In dien/
gevalle salme(n) dien voirt slaen m(er) quame yema(n)t and(er)s vande(n) ambachte die oic/
geslage(n) woude hebben so salme(n) dien naman t(er) stont gerieve(n) en(de) slaen wa(n)neer/
die ame oft dat saet afgewracht sijn sal dat die selve naman int werk oft/
begonne(n) vinden sal En(de) aldus soe en sal nyema(n)t moge(n) slaen dan een ame/
te male alsoe lange als yemant vanden ambachte beghe(re)n sal gheslaghe(n) te/
hebben tot dier tijt toe dat wed(er)o(m)me tot hem come(n) is oft dat hij de mole(n)/
vand(er) vettewariers zade l ledich vint sond(er) argelist It(em) es noch vurwerde/
dat de voirs(creven) molde(re) oft meest(er) vand(er) moelen [noch] egeen(en) slachmolde(re) en sal moghe(n)/
slaen dan bij (con)sente vande(n) gesworene(n) vande(n) voirs(creven) ambachte It(em) es voirt/
vurwerde dat de selve molde(re) noch nyema(n)t van sinen weghe(n) en sele(n)/
moge(n) v(er)coepen smout noch coeken dan int gros te wete(n) smout bid(er) amen/
oft bid(er) halv(er) ame(n) en(de) coeken biden duysent oft halff duysende ende niet/
myn uutgenome(n) dat hij den goede(n) liede(n) vande(n) ambachte binne(n) loven(e)/
sal moge(n) v(er)coepen met cleind(er) en(de) groter pe(n)newerde(n) sond(er) argelist/
En(de) oft hij [oft] yemant van sine(n) weghe(n) bevonde(n) worde dat hij cleinpe(n)newerd/
in smoute oft in coeke(n) v(er)cochte and(er)s dan voirs(creven) steet dat dat altoes/
sijn soude opden coere die dair toe steet sond(er) int voirs(creven) ambacht te come(n)/
alsoe lange als den t(er)mijn van sijnre voirs(creven) hueri(n)ge(n) dueren(de) is En(de)/
alle dese vurwerde(n) geluften en(de) condicien voirs(creven) heeft gheloeft de voirs(creven)/
molde(re) den voirs(creven) gesworene inde(n) name en(de) tot behoef vande(n) voirs(creven) ambacht/
vast gestentich ende onverbrekelic te houde(n) en(de) te voldoene tallen tijd(en) en(de)/
t(er)mijne(n) als die valle(n) en(de) v(er)schine(n) sulle(n) [q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m]] En(de) van al des voirs(creven) is sijn borghen/
des voirs(creven) willems als principael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) onv(er)sceide(n) en(de)/
elc voir al jan van ghestele sijn brued(er) wonen(de) te thiene(n) inde molckmol(en)/
peet(er) van ghestele brued(er) der selver ghebruede(re)n wonen(de) te heileshem/
inde moelen scloest(er)s van heileshem ald(aer) jan de scepere wonen(de) te bincken/
zweer des voirs(creven) willems henric vanden veere wonen(de) te kiesekem en(de)/
peet(er) hoyma(n) wonen(de) te wynghe inde(n) hove lambrachts van wynghe/
welke borghen de voirs(creven) willem co(m)m(er)loes en(de) scadeloes geloeft heeft te/
houden en(de) tontheffene Voert hebbe(n) geloeft de voirs(creven) jan van ghestele/
en(de) peet(er) van ghestele sijn brued(er) den voirs(creven) ja(n)ne de scepere henricke
//
vande(n) veere en(de) peete(re)n hoyma(n) tontheffene scadeloes met vurwerde(n) bij/
oppenbae(re)n (con)sente des voirs(creven) willems ond(er)sproken oft tenig(er) tijt gebrec/
viel inde(n) voirs(creven) wille(m)me van betalene oft van voldoene vanden/
pointe(n) voirs(creven) oft enige d(er) selv(er) dat de voirs(creven) jan en(de) peet(er) van ghestele/
gebruede(re) altijt huer hande aende voirs(creven) moelen met hue(re)n toebehoerte(n)/
slaen moghe(n) en(de) die houden den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde oft tot sijs and(er)s/
ov(er)come(n) en(de) eensworden cor(am) nethenis col(onia) dec(embris) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator