SAL8137, Act: R°110.2-V°110.1 (171 of 397)
Search Act
previous | next
Act R°110.2-V°110.1  
Act
Date: 1468-01-08

Transcription

2020-01-31 by Jef Willemsens
It(em) h(er) coenrart vander meeren rydde(r) ende doctor in beyden rechten/
in p(rese)nc(ia) heeft v(er)huert ende bekent dat hij v(er)huert heeft janne cleynart/
arnde meest(er)arts ende janne wout(er)s alle drie van bethekem eenen beempt/
gheheeten den riesdonck met allen sine(n) toebehoirte(n) alsoe hij gheleghe(n)/
es inde p(ro)chie van werchte(r) int lant van rotselair Te houden(e) te hebben(e)/
ende te ghebruyken(e) van half meerte naestc(omende) eenen t(er)mijn van sesse/
jairen langk due(re)nde deen nae dande(r) zonder myddel volghen(de) elcx/
jairs dae(re)n bynne(n) vore ende o(m)me lxx hollan(sche) gulden(en) te xvi st(uvers) tstuck/
Te weten(e) xxx rinssche gulden(en) dair aff te xx stuv(er)s elke(n) gul(den) gerekent/
te bamisse ende dande(r) tsurplus dair aff te kersmisse dair nae volghen(de)/
te betalen(e) den vors(creven) h(er) coenrarde alle jaire den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
ende telken t(er)mijne als vervolghde schout opde vurw(er)den ende c(on)dicie(n) h(ier)/
nae bescreve(n) Inden yersten dat de voirs(creven) jan cleynaerts arnt en(de) jan wouters/
alle verdroeghde wilghen opden selve(n) beempt vallen(de) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
hebben sullen ende voir elke verdroeghde willighe weder o(m)me setten ii/
levende poeten Item sullen de selve pechtene(re)n den voirs(creven) beempt bevrede(n)/
ende beheyme(n) ende jairlix opden selve(n) beempt setten den voirs(creven) tijt/
due(re)nde xxv levende [willigen] poeten wel ende loflick bedornent ende beheympt/
ten meesten p(ro)fijte It(em) sullen de selve pechtene(re)n den voirs(creven) beempt de/
yerste drie jairen moeten breken oft mayen ende hoeyen soe hen dat best/
ghelieve(n) sal Ende tvierde jair sullen sij de twee deel vande(n) selve(n) beempde/
moeten mayen ende hoeyen ende dander derdendeel d(aer) aff moghen breken
//
It(em) in dande(r) twee leste jairen sullen sij den selve(n) beempt/
niet moghen breken mair mayen oft etten ende oft sij den/
selve(n) beempt inden selven twee leste jairen etten oft/
een vanden twee jairen ette(n) in som oft in al dat in dien/
ghevalle de selve h(eer) coenrart de voirs(creven) p(er)soene(n) sal ontheffen/
vander etthienden ende niet vorde(r) aen den abt en(de) tgodshuys/
van p(er)ke It(em) es voort vurw(er)de dat de voirs(creven) pechtene(re)n/
den voirs(creven) h(ere)n coenrarde tot gheenen afslaghe en sullen moghe(n)/
bringhen noch rekene(n) van ov(er)duldighe wate(r) noch van beleyden(e)/
noch van ruymen(e) der laken noch van ande(re)n grachte(n) oft ande(re)n laste(n)/
Ende oft den pechtene(re)n voirs(creven) e(n)nighen last aen quame van weghe(n)/
h(er) coenrarts vors(creven) dair af heeft de selve h(er) coenrart hen gelooft/
schadeloes tontheffene Ende alle dese vurw(er)den c(on)dicien ende ghelufte(n)/
bove(n) ghesc(reven) (et)c(etera) cor(am) colonia oud(erogghe) januarii viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator