SAL8137, Act: R°225.1-V°225.1 (341 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°225.1-V°225.1  
Act
Date: 1468-05-21

Transcription

2020-05-12 by Jef Willemsens
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te wetene dat opden dach va(n) heden/
voir ons comen is everart van grymde sone wijlen everarts/
tierst uute(n) broede g(er)truden vanden dijke sijnre moeder bij (con)sente/
peet(er) heykens huers mans in behoerlik(er) manie(re)n gedaen sijnde bij/
(con)sente d(er) selver sijnre moeder en(de) oic bij bijwesene en(de) wille/
wouter(s) vande(n) dijke bontwerk(er)s en(de) everarts de pape sijnre/
magen en(de) vrienden En(de) heeft ald(aer) in behoerlik(er) manie(re)n en(de) vorme(n)/
sond(er) wed(er)roepen soe dat nae recht best mach diene(n) en(de) behoe(re)n/
volcomelic gemechticht gesedt geordineert en(de) ge(con)stitueert en(de)/
met desen l(ette)ren v(er)mechticht sedt ordineert en(de) (con)stitueert [ja(n)ne schellekens en(de)] g(er)trude(n)/
va(n) grymde sijne(n) wijve wettige huysvrouwe jans schellekens [suster everards vorscr(even)]/
alsulken twee d(er)dendeele va(n) xvii loepe(n) rox d(er) mate(n) van/
oerle [erfs pachts] en(de) alsulke(n) twee d(er)degedeelte va(n) drie ouder groeten/
d(er) mu(n)ten sconinx va(n) vrancr(ijck) erfs chijs alle jae(re) te liechtmisse/
vallen(de) alse de vors(creven) everart hadde heeft en(de) houden(de) is aen en(de)/
op de goede h(ier) ond(er) bescreve(n) toebehoren(de)
Te weten den vors(creven)/
erfpacht aen ende op zeke(r) goede ende onderpande die wouter/
de keyser houden(de) is inde p(ro)chie van zond(er)wijc en(de) d(aer) omtrent/
gelegen gelijc seke(r) scepen(en) brieve vanden bossche d(aer) op gemaect/
xvii d(age) in meye int jair xiiii[c] xxviii volcomelic beg(ri)pen/
En(de) den vors(creven) erfchijs op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande die gheert/
mersman houden(de) is gelegen [te velthove(n)] inde p(ro)chie van zond(er)wijc gelijc scep(enen)/
brieve va(n) oerle vand(er) dat(en) m iiii[c] xxvii in meye iiii dage d(aer) op/
gemaect die claerlic inhouden ende uutwijsen/
Te eisschene te manene opte buere(n)ne en(de) inne te heffene/
de possesseurs vanden vors(creven) ond(er)pande en(de) eene(n) iegelike(n) and(er)s die(n)/
dat aengae(n) mach quitan(cie) te geven en(de) voir gebrec va(n) betali(n)ge(n)/
des x vors(creven) erfs pachts en(de) chijs aen en(de) op de goede en(de) ond(er)pande/
der selv(er) te panden en(de) te dagen en(de) alle ande(re) vorderinge/
va(n) rechte d(aer) op voerts te kere(n)ne en(de) die ten ynde uut mette(n)/
rechte te v(er)volgene nae gewoente en(de) costume vand(er) plaetsen d(aer)/
dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude moge(n) en(de) alle tgene d(aer) inne
//
te doene en(de) te vorde(re)n gelijc de vors(creven) everart selve doen soude/
oft doen mochte waert dat hij p(er)sonelic tegewordich ware geloven(de)/
de vors(creven) everart tot ewigen dage(n) voe(r) goet vast en(de) va(n) weerde(n)/
te houden en(de) te hebben so wes bider vors(creven) g(er)truyde(n) sijnre sust(er) [gehuyssche(n)] d(aer)/
inne en(de) des d(aer) aen cleve(n) mach ged(aen) en(de) gevord(er)t sal worden in enig(er)/
manie(re)n alle argelist h(ier) inne uutgesceid(en) cor(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o] neth(enis)/
colonia scab(inis) maii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator