SAL8137, Act: R°229.2-V°229.1 (354 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°229.2-V°229.1  
Act
Date: 1468-05-23

Transcription

2020-05-22 by Jef Willemsens
It(em) mits den ov(er)goidene vander tocht der voirs(creven) goeden bijder voirs(creven) katlinen/
den voirs(creven) jaspe(re)n hue(re)n zone ov(er)ghegoeyt ghelijck voirs(creven) steet hebben de/
selve jaspar ende margriete spapen sijn wijff over ende te henw(er)t ghenome(n)/
alsulken rijder lijftochte(n) als jan vander varent tot sine(n) live ende ten live brued(er)/
peet(er)s ackerman ende ten live des lanxten leven(de) van hen beide(n) opden xxvii[e(n)] dach/
van aprille int jair van lxvii teghen katline(n) sproit(er)s weduwe barthelmeeus/
wijlen comelinx ende der voirs(creven) katline(n) huer(er) docht(er) moeder des voirs(creven) jaspars/
vercreghen ende ghecocht heeft aen ende op de goide h(ier) onder bescreven Inde(n)/
yersten op huys ende hoff gheleghen beneden den blauwenputte tusschen janne vand(er)/
varent ende den hoff toebehorende der capelle(n) vand(er) heiligher drievuldich(eit) op/
deen zijde ende de goide jans die scepe(re) in dand(er) zijde Item (...) een stuck lants gelege(n)/
int sproit(er)s block tusschen de goide alijten vleeminx ende de goede lijsbetten rix/
Ende hebben ghelooft indivisim de voirg(enoemde) ghehuysschen der voirsc(reven) katline(n) des/
voirs(creven) jasp(er)s moeder dat sij sullen jairlix ten behoirlijken tijden den selve(n) rijder/
ghelden ende betalen ende de voirs(creven) onderpande dair af schadeloes houden ende/
ontheffen Hebben voort ghelooft de voirs(creven) ghehuysschen der selver katlinen/
alle jaire alsoe langhe als de selve katline leve(n) sal huer wael ende loflic te/
wynne(n) ende te werve(n) omtrent drie dach(mael) lants ghelijck sij gheleghe(n) sijn in/
twee stucken beneden den blauwenputte zonder e(n)nighen cost oft last der selv(er)/
katlinen ende dat de selve katline de vruchten dair aff huer leve(n) due(re)nde trecken/
sall met vurw(er)den dat de selve katline allet stroe dat jairlix dair af come(n) sal/
met hue(re)n beesten sall etten ende slijten ende dair aff mest maken welck mest/
jairlix den voirs(creven) jasp(er)en volghen sal zonder dat de voirs(creven) katline [d(aer)] af af yet/
sal moghen v(er)coepen oft ewech gheve(n) Ende h(ier) op zulle(n) de voirs(creven) jaspar ende/
sijn wijff op hue(re)n cost ghehoude(n) sijn de voirs(creven) goede wel ende loflick gelijck/
hue(re)n p(ro)pren goeden ende reghenoete(n) boven ende beneden ten behoirlijken tijden
//
te mestene zonder arghelist Met vurw(er)den oic oft de selve katline/
voir huer beesten metten stroe dat jairlix vanden voirs(creven) iii dach(mael) come(n)/
sall niet voeders ghenoech en hadde dat sij altoes tghebreck van dien/
voort halen sal moghen inder schue(re)n oft woninghen des voirs(creven) jasp(er)s/
ende sijns wijfs dwelck sij der selv(er) katline(n) alsoe gheconsenteert/
hebben ende dair af ghelooft leveringhe te doene Behoud(elic) dat dmest/
van dien altoes den voirs(creven) ghehuysschen volghen sal zond(er) argelist/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator