SAL8137, Act: R°28.1-V°28.1 (37 of 388)
Search Act
previous | next
Act R°28.1-V°28.1  
Act
Date: 1467-08-08

Transcription

2019-06-22 by Jef Willemsens
Nae dien dat wille(m) helschevier na(tur)lic sone jans helsscheviers/
als geleit totte(n) goede(n) jans wile(n) de smet hier nae bescr(even) te/
wetene tot eene(n) stucke soe beempt soe bog(ar)t houden(de) (½) boender/
min vi roede(n) gelege(n) te putte binne(n) d(er) vrijh(eit) va(n) loeven(en) tussche(n)/
de goede jans wile(n) va(n) hoeye die henric va(n) ee(re)nboudege(m) nu/
houden(de) is in deen zijde en(de) de goede m(ar)griete(n) wilen van kesselle/
aen dand(er) zijde It(em) tot eene(n) beemde mett(er) toebehoirte(n) gelege(n)/
inde lovene(re)nbeemde t(er) plaetse(n) gehete(n) hasendonc houden(de) xl roede(n)/
luttel min oft meer tussche(n) de goede robbijns va(n) kesselle in/
deen zijde en(de) de goede jans wile(n) helsschevier en(de) nu jans van/
ophem gehete(n) meest(er)jans aen dand(er) zijde Voir gelufte van ont/
heffene aen balthasar va(n) blanckelair en(de) joffr(ouwe) marie(n) leyten va(n)/
ii gul(den) rijd(er)s te xxv stuv(er)s lijftochte(n) opde(n) xxviii[te(n)] dach van meye/
te betale(n) in welk(en) lijftochte(n) de vors(creven) wille(m) helschevier met/
meer and(ere)n sine(n) medeplicht(ere)n gehoude(n) en(de) v(er)obligeert is En(de) oic/
voir dat de selve ii rijd(er)s vande(n) xxviii[te(n)] dage va(n) meye des/
jairs van lix binne(n) eene(n) jae(r) d(aer) nae volgen(de) gequijt en(de) afge/
leet souden worden alsoe dat de selve wille(m) en(de) met sine(n) mede/
plichte(re)n en(de) sijne en(de) huer goede d(aer) af ongelast sulle(n) sijn ende/
blive(n) Ende desgelijx oic voir gelufte van ontheffene va(n) (½)/
gulden rijd(er) lijftochte(n) ten live m(ar)griete(n) en(de) he(n)rix va(n) landene(n) kinde(re)/
jans wile(n) va(n) landene(n) in welke lijftochte de vors(creven) wille(m) helsche/
vier en(de) sijn vad(er) insgelijx v(er)bonde(n) sijn Ende voir welke gelufte va(n)/
ontheffene en(de) afquitene vors(creven) de vors(creven) goede de(n) vors(creven) wille(m)me/
helschevier en(de) sine(n) medeplichte(re)n en(de) elke(n) va(n) hen in title van/
wettige(n) ond(er)pande v(er)obligeert wae(re)n xi dage in febr(uari)[o] a(nn)[o]/
xiiii[c] lx lest voirlede(n) in rechte comen is in deen zijde ende/
jacop hoze en(de) jan va(n) kesselle als momboe(re)n d(er) kind(ere)n jans wile(n)/
smeets vors(creven) in dand(er) zijde Ald(aer) de vors(creven) momboe(re)n inde(n) name/
vande(n) vors(creven) kind(ere)n p(rese)nteerde(n) tpri(n)cipael gelt dienen(de) totte(n) afquitene/

//
vand(er) vors(creven) lijftochte(n) opde(n) wissel te settene en(de) d(aer) mede de(n) vors(creven)/
wille(m)me helschevier met sine(n) medeplichte(re)n en(de) hue(re) goede te lossene/
ende de vors(creven) lijftochte af te quitene Tegen dwelc de vors(creven) wille(m)/
dede segge(n) dat hem dat niet genoech en wae(re) aengesien tierst dat/
d(aer) mede niet genoech gedaen en wae(re) va(n) alle(n) acht(er)stellige(n) pachte(n)/
noch oic va(n) coste en(de) co(m)mer inne h(ier) op gegae(n) met rechte m(er) datme(n)/
nae recht sculdich wae(re) hem sin medeplichte(re)n en(de) goede va(n) al te/
lossene en(de) p(ar)tije(n) die die lijftochte(n) hebbe(n) alsoe te (con)tente(re)n dat sij/
huer brieve vand(er) selve(r) lijftochte(n) ov(er)lev(er)de(n) o(m)me die gea(n)nicheleert/
te worde(n) soe dat behoert Soe is te(n) uut(er)ste(n) vo(n)nislic gewijst/
dat de(n) vors(creven) wille(m)me helsschevier en(de) sine(n) beleide de vors(creven) goede/
volge(n) sulle(n) tot behoef sijnre gebreke(n) niet wed(er)staen(de) d(er) p(re)sentacie(n)/
die niet genoech en is cor(am) roelants m(ar)sels col(onia) ouderogge aug(usti)/
viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator