SAL8137, Act: R°53.1-V°53.1 (81 of 397)
Search Act
previous | next
Act R°53.1-V°53.1  
Act
Date: 1467-09-09

Transcription

2019-08-15 by Jef Willemsens
It(em) everaert de pape ende joffrouwe m(ar)griete vand(er) elst sijn huys/
vrouwe in p(rese)nc(ia) d(er) scepen(en) van loven(en) gestaen hebben gekint ende/
gelijt dat sij gehave(n) ende ontfange(n) hebben van goerde pierarts/
viertich g(ri)pen te weten viertich pl(a)c(ken) brabants gelts voe(r) elke g(ri)pe/
gerekent als voir huer aengedeelte van dien tachte(n)tich rins guld(en)/
xx stuv(er)s voir elke(n) d(er) selv(er) guld(en) gerekent welke lxxx rins gulden(en)/
comen sijn vanden v(er)coepe en(de) afleggene vanden goeden en(de) chijsen h(ier)/
nae v(er)claert die welke de vors(creven) goert en(de) wijlen joffrouwe m(ar)griete/
sijn huysvrouwe vande(n) goeden die peet(er) wijlen van sinte peet(er)s in sinen/
testame(n)te maecte den wettighen kind(ere)n d(er) vors(creven) m(ar)griete(n) sijnre dochter/
Inden eersten va(n) eene(n) stuc wijng(ar)ts gelege(n) acht(er) jans vand(er) dilen It(em)/
va(n) i(½) rins gul(den) staen(de) opt huys geheeten die meerte gelege(n) inde/
cortstrate It(em) van ii swaer guld(en) op een huys geheten die colve/
gelegen opde merct te loeven(en) It(em) van liii s(cellingen) pay(ments) op i huys gelege(n)/
inde borchstrate It(em) van xli l(i)b(ra) pay(ments) aen zeke(r) goede toebehoe(re)nde de(n)/
goidshuse va(n) sinte m(er)tens gelege(n) inde grijmstrate It(em) van iiii s(cellingen) bone/
aen eene(n) bog(ar)t jacops va(n) raveschote gelegen inde grijmstrate It(em)/
van xi d(enieren) bone i cap(uyn) tvierdel va(n) eene(n) cap(uyn) en(de) v l(i)b(ra) pay(ments)/
opt thuys wout(er)s vande(n) wijchuse gelegen inde proefstrate gehete(n)/
den olifant It(em) va(n) v s(cellingen) bone op i ca(m)me met hue(re)n toebehoerte(n)/
laureys van thiene(n) gehete(n) den roesegaert gelegen aen sinte peet(er)s/
kerchof te loven(en) Hebben voirt gelijt en(de) gekint de vors(creven) everart/
en(de) joffr(ouwe) m(ar)griete sijn huysvrouwe gehave(n) te hebbe(n) en(de) ontfangen/
vanden vors(creven) goerde pierarts alsulke hondert hollan(sche) guld(en) xvi/
stuv(er)s voir elken d(er) selv(er) guld(en) gerekent met allen den int(er)est van/
v(er)schenene(n) rinten oft pachten de welke henric vand(er) elst vader/
der vors(creven) jouffrouwe m(ar)griete(n) vand(er) elst huer in huwelik(er) vurwerd(en)/
ov(er)gegeve(n) hadde aen goerde pierarts vors(creven) o(m)me de selve c holl(ansche)/
gul(den) d(er) selv(er) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) bide(n) selve(n) goerde betaelt te worde(n)/
mids dien dat de selve goert sculdich was c hollan(sche) gul(den) uut/
te reiken om die bekeert te worde(n) in x hollan(sche) gul(den) lijfpens(ie)
//
ten live everards en(de) joffr(ouwe) m(ar)grieten vors(creven) Bekennen(de) de vors(creven)/
gehuysschen hen biden vors(creven) goerde vanden xl g(ri)pen vors(creven) ende/
vanden c hollan(sche) gul(den) en(de) van allen int(er)est van v(er)schenene(n) rinte(n)/
en(de) van geluften de vors(creven) lijfpens(ie) te bewisene volcomelic v(er)nuecht/
en(de) voldaen sijnde den selven goerde en(de) den vors(creven) he(n)ricke vand(er)/
elst en(de) elken and(er)s d(aer) af quitan(cie) behoeven(de) volcomelic quijt scel(dende)/
geloeven(de) de selve gehuysschen den vors(creven) goerde noch henr(icke) nocht/
huer goede noch hue(re)n erve(n) noch naec(omelingen) vandes vors(creven) is ne(m)m(er)meer/
aen te spreke(n) te moeye(n) noch te vexe(re)n bij hen selven noch nyem(ande)/
and(er)s in egeene(n) rechte geestelic noch weerlic in enig(er) manie(re)n/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator