SAL8137, Act: R°56.3-V°56.1 (87 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°56.3-V°56.1  
Act
Date: 1467-09-15

Transcription

2019-08-29 by Jef Willemsens
Het sijn comen in rechte voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) jan de witte sone/
wilen vranx in deen zijde en(de) henric van wynghe in dand(er) zijde ald(aer) de/
vors(creven) jan de witte den voirs(creven) henricke aensprack seggen(de) dat tussche(n) den/
selven henricke met (con)sente joffr(ouwen) g(er)trude(n) va(n) langrode sijnre huysvrouwe(n) t(er)/
eenre en(de) den selve(n) ja(n)ne de witte met (con)sente joffr(ouwen) kat(li)[ne(n)] va(n) langrode/
sijnre huysvrouwe(n) sust(er) d(er) vors(creven) joffr(ouwen) g(er)trude(n) in dande(re) tande(re)n tijde(n) zeke(re)/
tractate en(de) vurw(er)d(en) gemaect en(de) geslote(n) sijn geweest aengaen(de) de(n) goeden/
en(de) winhove geheten belsenaken gelege(n) tot he(re)nt Te wetene dat de/
vors(creven) henric eene(n) p(ro)cur(acie) stelle(n) soude met rechte die vors(creven) goede va(n) belse/
nake(n) met richte uut te dagene voir gebrec va(n) v mudde(n) corens erfs/
pachts die de selve henric en(de) sijn huysvrouwe opdie vors(creven) goede va(n) belsenake(n)/
houden(de) en(de) heffen(de) wae(re)n en(de) die goede uutgedaeght sijnde en(de) die v mudde v(er)smolte(n)/
den vors(creven) ja(n)ne de witte d(aer) inne goede(n) en(de) erve(n) Behoudelike(n) dat dan die vors(creven)
//
jan de witte d(aer) voe(r) den vors(creven) henricke goede vestich(eit) doen soude van/
iiii mudden corens erfs pachts dierste betalinge va(n) dien iiii mudden/
corens nae die doet joffr(ouwe) kat(li)[nen] vors(creven) huysvrouwe jans switten ingaen(de)/
en(de) niet eer Behouden den selve(n) ja(n)ne de witte en(de) sine(n) naecomelingen inde/
vors(creven) iiii mudde(n) corens sijn quite(n) alst hem gelieft elc mudde met xx crone(n)/
d(er) mu(n)ten sconinx van vrancr(ijc) Ende behouden oic dat jan de witte die/
costen vanden uutdaghen betalen sal en(de) die alleene draghen en(de) oft die/
selve henric seggen woude dat jan de witte nae den uutdagene vors(creven)/
die guedinge ontfange(n) hadde en(de) die aenveert en(de) d(aer) mede te vreden/
geweest Soe seeght de selve jan de witte dat die guedi(n)ge met rechte/
bevonden is geweest bijden rade m(ijns) gened(ichs) he(re)n ts(er)togen van onweerden/
en(de) alsulc dat jan de witte d(aer) mede niet v(er)waert en was Seggende/
voirt dat hij die costen vanden uutdagen betaelt en(de) v(er)nuecht hadde/
Bieden(de) de selve jan de vors(creven) pointen te thoene(n) alsoe hem nae recht/
soude mogen dienen Meynen(de) h(ier) o(m)me dat de vors(creven) henric hem/
sculdich sal sijn guedinge vanden vors(creven) goeden van belsenaken te/
doene op cost vanden selve(n) ja(n)ne op voldoen vanden vurw(er)den van/
vesticheid(en) der iiii mudd(en) corens vors(creven) Soe es ten uut(er)sten nae/
aensprake v(er)antwerden en(de) thoenesse van beiden p(ar)tijen vo(n)nislicken/
gewesen dat die vors(creven) henric van wynghe gehouden sal sijn den/
vors(creven) janne de witte goede guedinghe te doene vanden uutgedaeghden/
goeden vors(creven) op cost desselffs jans En(de) dat dae(re)n tynden de selve/
jan gehouden sal sijn den selven henricke goede vestich(eit) te doene/
va(n) iiii mudden corens erfs pachts d(er) maten van loeven(en) elc mudde/
te quitene met xx crone(n) d(er) mu(n)ten vors(creven) dierste betalinghe/
van dien vallende nae de doot joffr(ouwe) katlinen van langrode/
vors(creven) huysvrouwe jans switten vors(creven) en(de) niet eer Cor(am) lyemi(n)gen/
roelants tymple m(ar)sels colonia ouderogge septembr(is) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator