SAL8137, Act: R°69.2 (107 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°69.2  
Act
Date: 1467-10-13

Transcription

2019-10-02 by Jef Willemsens
It(em) al eest alsoe dat de voirs(creven) lodewijck int voirs(creven) stuck s lants gegoet/
es ghelijck voirs(creven) steet soe es nochtan tusschen den selve(n) lod(ewijcke) t(er) eenre/
ende joese t(er) ande(re) zijden ope(n)bairlick bevurw(er)t ende ondersproken want de/
selve goede met meer ande(re)n goide(n) ald(aer) gheleghe(n) den voirs(creven) joese janne/
m(er)tens henricke van breetzijp den wettighe(n) kinde(re)n desselfs henricx/
henricke van valkenborch ende janne knape toebehoren(de) noch niet v(er)tege(n)/
en sijn hoe wale sij die tusschen hen mynlick ghedeylt hebbe(n) oft soe gebuerde/
dat dair inne in naecomende(n) tijde(n) questie ghebuerde ende tghedeelte/
des voirs(creven) lod(ewijcx) hem elswair vyele dan voirs(creven) es dat de selve lod(ewijck) d(aer)/
mede te vrede(n) ende (con)tent sal moete(n) wesen ende tghene des hem in/
die stat elswair vallen sal ghedraghen(de) een derdendeel vande(n) geheele(n)/
lande de huysinghen uutghescheyde(n) [aenverden] ende alsd(an) opt voirs(creven) stuck lants/
tot behoef des gheens van hen dien dat toebehoe(re)n soude ghehoude(n)/
sijn te renu(n)cieren(e) en(de) te v(er)thien(en) cor(am) lyeminghen oud(erogghe) oct(obris) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator